Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


VHTK thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ, ngày 28.10

“ Người kêu các môn đệ lại,chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”
VHTK thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ, ngày 28.10

Ngày 28 th 10 Các thánh Simon và Giuđa, Tông đồ

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ
Tin Mừng thánh Luca 6,12-19
Ngày 28 tháng 10
 
Tin Mừng
 
Đức Giê-su tuyển chọn mười hai Tông Đồ (Mt 10: 1-4; Mc 3:13 -19 )
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
 
Dân chúng kéo đến cùng Đức Giê-su (Mt 4:23 -25 )
 
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
 
 
12  In those days he departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer  to God.
 
13 When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose Twelve,  whom he also named apostles:14 Simon, whom he named Peter,  and his brother Andrew, James, John, Philip, Bartholomew,15 Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Simon who was called a Zealot, 16 and Judas the son of James, and Judas Iscariot,  who became a traitor.
 
179 And he came down with them and stood on a stretch of level ground. A great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon18 came to hear him and to be healed of their diseases; and even those who were tormented by unclean spirits were cured.
 
19 Everyone in the crowd sought to touch him because power came forth from him and healed them all.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………….
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 6,13
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Trước khi chọn Mười Hai tông đồ, Đức Giêsu đã làm gì? (Lc 6,12)
a. Lo lắng bồi hồi.
b. Thức suốt đêm cầu nguyện.
c. Thương xót các môn đệ.
d. Tách họ ra làm nhiều nhóm nhỏ.
 
a2. Ai được Đức Giêsu gọi là Phêrô? (Lc 6,14)
a. Tôma.
b. Simôn.
c. Simêôn.
d. Giacôbê.
 
a3. Ai có biệt danh là ‘quá khích’? (Lc 6,14)
a. Tôma.
b. Gioan.
c. Simôn.
d. Giacôbê.
 
a4. Ai sẽ trở thành người phản bội Đức Giêsu?(Lc 6,16)
a. Tôma.
b. Giuđa Ítcariốt.
c. Simôn – Phêrô.
d. Giacôbê.
 
a5. Dân chúng kéo đến với Đức Giêsu từ khắp nơi để làm gì? ?(Lc 6,17)
a. Để nghe Đức Giêsu giảng.
b. Để được chữa lành bệnh tật.
c. Để được chữa lành khỏi mọi thần ô uế.
d. Cả a, b và c đúng.
 
B. Thánh Simon
 
 
b1. Thánh Simôn người làng quê nào?
a. Bêlem.
b. Cana.
c. Bêtania.
d. Xiđôn.
 
b2. Thánh Simôn có biệt danh là gì?
a. Sinh đôi.
b. Nhiệt thành.
c. Con của Thiên lôi.
d. Con Người.
 
b3. Những người ‘Nhiệt thành’ đại diện cho chủ nghĩa dân tộc Do thái, và thánh Simôn cũng là một thành viên.  Những người này là miêu duệ tinh thần của ai?
a. Ngôn sứ Êlia.
b. Anh em Máccabê.
c. Nhà lãnh đạo Môsê.
d. Vua Đavít.
 
b4. Những người thuộc nhóm ‘Nhiệt thành’ họ muốn điều gì?
a. Tiếp tục duy trì lý tưởng Do thái giáo tinh tuyền.
b. Tranh đấu độc lập cho quê hương.
c. Thỏa hiệp với quân đội La mã cho quê hương được bình an.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b5. Theo truyền thống, thánh Simôn đã đi rao giảng Tin Mừng và chịu tử đạo tại đâu?
a. Ai Cập.
b. Ba Tư.
c. Ấn Độ.
d. Rôma.
 
C. Thánh Giuđa Tađêô
 
 
c1. Thánh Giuđa còn được gọi là gì?
a. Điđymô.
b. Tađêô.
c. Anphê.
d. Tôma.
 
c2. Thân phụ của thánh Giuđa tên là gì? (Lc 6,16)
a. Dêbêđê.
b. Giacôbê.
c. Anphê.
d. Gioan.
 
c3. Thánh Giuđa để lại tác phẩm gì cho chúng ta?
a. Thư Do thái.
b. Thư thánh Giuđa.
c. Khải Huyền.
d. Tông Đồ Công vụ.
 
c4. Đây là lời thánh Giu đa hỏi Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: (Ga 14,22).
a. “Xin Thầy chỉ cho con đường đi.”
b. “Xin Thầy cho cúng con thấy Chúa Cha”.
c. “Lạy Chúa, sao lại có chuyện Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không cho thế gian?”
d. “Thưa Thầy có phải con không?”
 
c5. Theo truyền thống, thánh Giuđa đã đi rao giảng Tin Mừng và chịu tử đạo tại đâu?
a. Thổ Nhĩ Kỳ.
b. Ba Tư.
c. Đamát.
d. Rôma.
 
III. Ô CHỮ 
 
 
Những gợi ý
 
01. Vị tông đồ còn có tên gọi là Nathanaen.
02. Một người con của ông Giacôbê.
03. Anh của ông Gioan.
04. Một người con của ông Anphê.
05. Người đứng đầu nhóm Mười Hai.
06. Một người con của ông Dêbêđê.
07. Người đã giới thiệu Đức Giêsu với ông Nathanaen.
08. Tác giả Tin Mừng thứ I.
09. Vị tông đồ ‘cứng tin’.
10. Người anh của ông Phêrô.
11. Người đã tuyển chọn các tông đồ cho mình.
12. Người trở thành kẻ phản bội.
13. Người có biệt danh là ‘Quá khích’.
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“ Người kêu các môn đệ lại,
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”
Tin Mừng thánh Luca 6,13
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ
Tin Mừng thánh Luca 6,12-19
Ngày 28 tháng 10
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Mười Hai tông đồ của Chúa Giêsu
 
* Tin Mừng thánh Luca 6,13
 
“Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại,
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Thức suốt đêm cầu nguyện (Lc 6,12)
a2. b. Simôn (Lc 6,14)
a3. c. Simôn (Lc 6,14)
a4. b. Giuđa Ítcariốt (Lc 6,16)
a5. d. Cả a, b và c đúng (Lc 6,17)
 
B. Thánh Simon
 
b1. b. Cana.
b2. b. Nhiệt thành.
b3. b. Anh em Máccabê.
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. b. Ba Tư.
 
C. Thánh Giuđa Tađêô
 
c1. b. Tađêô.
c2. b. Giacôbê (Lc 6,16).
c3. b. Thư thánh Giuđa.
c4. c. “Lạy Chúa, sao lại có chuyện Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không cho thế gian?” (Ga 14,22).
c5. b. Ba Tư.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Batôlômêô.
02. Giuđa.
03. Giacôbê.
04. Giacôbê.
05. Phêrô.
06. Gioan.
07. Philípphê.
08. Mátthêu.
09. Tôma.
10. Anrê.
11. Đức Giêsu.
12. Giuđa.
13. Simôn.
 
Hàng dọc : Mười Hai Tông Đồ
 
NGUYỄN THÁI HÙNG

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây