TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch Phụng vụ THÁNG TƯ - 2021

03/04/2021 05:33:27 |   2130

Lịch Phụng vụ THÁNG TƯ - 2021

CHÚA NHẬT PHỤC SINH B

 
                                                          
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới.
 
 
 
01 20.02  Tm    THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ sáng.
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

TAM NHẬT VƯỢT QUA
“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm Phụng Vụ” (AC 18).

01 20.02  Tr      THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY.
Xh 12,1-8.11-14; Tv 115,12-13.15-16bc.17-18; 1Cr 11,23-26;  Ga 13,1-15

02   21   Đ       THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.
Is 52,13–53,12;  Tv 30, 2 và 6.12-13.15-16.17 và 25; Dt 4,14-16; 5,7-9;  Ga 18,1–19,42.
(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu)

GHVN: Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước (1839), linh mục, tử đạo.

  • Số tiền hôn chân Chúa hôm nay góp quỹ bác ái của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

03   22   Tr      THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
CANH THỨC VƯỢT QUA

1. St 1,1–2,2 (hay St 1,1.26-31a). Tv 103, 1-2a.5-6.10 và 12.13-14.24 và 35c. (Hay Tv 2,4-5.6-7.12-13.20 và 22).
 
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18). Tv 15,5 và 8.9-10.11.

3. Xh 14,15–15,1a.Tv Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18.
 
4. Is 54,5-14. Tv 29,2 và 4.5-6.11 và 12a và 13b.
 
5. Is 55,1-11. Tv  Is 12,2-3.4bcd.5-6.
 
6. Br 3,9-15.32–4,4. Tv 18,8.9.10.11.
 
7. Ed 36, 16-17a.18-28. Tv 41,3.5bcd; 42,3.4. (Nếu có rửa tội: Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6. Hay Tv 50, 12-13.14-15.18-19.
 
8. Rm 6, 3-11. Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23.
 
9. Mc 16,1-8.
 
MÙA PHỤC SINH
“Năm mươi ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Hallêluia” (AC 22)

04   23   Tr      CHÚA NHẬT PHỤC SINH
MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

CHÍNH NGÀY:
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
Cv 10,34a.37-43;  Tv 117,1-2.16ab-17.22-23; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-7).
 
05   24   Tr      THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Cv 2,14.22-32; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Mt 28,8-15.
(Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferriê, linh mục).  

06   25   Tr      THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,36-41;  Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; Ga 20,11-18.

GHVN: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (1857), linh mục, tử đạo.

LƯU Ý:
Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

07   26   Tr      THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,1-10; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Lc 24,13-35.                     
(Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu (1861), linh mục, tử đạo.

08   27   Tr      THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,11-26;  Tv 8,2a và 5.6-7.8-9; Lc 24,35-48.
 
09   28   Tr      THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,1-12; Tv 117,1-2 và 4.22-24.25-27a;  Ga 21,1-14.           

10   29   Tr      THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,13-21;  Tv 117,1 và 14-15.16ab-18.19-21;  Mc 16,9-15.

11   30   Tr      CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
Cv 4,32-35; Tv 117, 2-4.16ab-18.22-24; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.
(Không cử hành lễ thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).

12 01.03  Tr      Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II
Cv 4,23-31;  Ga 3,1-8.

13   02   Tr      Thứ Ba. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ)
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

14   03   Tr      Thứ Tư.
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21

15   04   Tr      Thứ Năm.
Cv 5,27-33;  Ga 3,31-36.
 
16   05   Tr      Thứ Sáu.
Cv 5,34-42;  Ga 6,1-15.

17   06   Tr      Thứ Bảy.
Cv 6,1-7;  Ga 6,16-21.

18   07   Tr      CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần III.
Cv 3,13-15.17-19; Tv 4,2.4.7.9;
1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.  

19   08   Tr      Thứ Hai.
Cv 6,8-15;  Ga 6,22-29.

20   09   Tr      Thứ Ba.
Cv 7,51–8,1a;  Ga 6,30-35.

21   10   Tr      Thứ Tư.
Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Cv 8,1b-8;  Ga 6, 35-40.

22   11   Tr      Thứ Năm.
Cv 8,26-40;  Ga 6,44-51.
 
23   12   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ).
Cv 9,1-20;  Ga 6,52-59.

24   13   Tr      Thứ Bảy.
Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ).
Cv 9,31-42;  Ga 6, 61-70.

25   14   Tr      CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Thánh vịnh tuần IV.
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Cv 4,8-12; Tv 117,1.8-9.21-23.26.28cd.29; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.
(Không cử hành lễ thánh Marcô, Tác Giả Sách Tin Mừng).

Quyên góp giúp ĐCV Sao Biển Nha Trang.

26   15   Tr      Thứ Hai.
Cv 11,1-18;  Ga 10,1-10.

27   16   Tr      Thứ Ba.
Cv 11,19-26;  Ga 10,22-30.

GHVN: Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng (1856), Linh mục, tử đạo.
 
28   17   Tr      Thứ Tư.
Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr).
Cv 12,24–13,5a;  Ga 12,44-50.

GHVN: Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan (1840), Linh mục, tử đạo; Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu (1840) Thầy giảng, tử đạo; Thánh GB. Đinh Văn Thanh (1840), Thầy giảng, tử đạo.

29   18   Tr      Thứ Năm. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 13,13-25;  Ga 13,16-20.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân (1861), Linh mục OP, tử đạo.

30   19   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Piô V, Giáo Hoàng (Tr).
Cv 13,26-33;  Ga 14,1-6.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây