TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 9 TNb - Mình Máu Thánh Chúa Kitô

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. (Mc 14, 12-16. 22-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T. PIÔ X GIÁO HOÀNG Ngày 21.8

Thứ sáu - 04/08/2023 01:44 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1064
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
VHTK T. PIÔ X GIÁO HOÀNG Ngày 21.8
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH PIÔ X GIÁO HOÀNG

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20
Ngày 21 tháng 8

 
TIN MỪNG
13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
 
13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."
17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.
18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
SAN PIO X jpg
* Chủ đề của hình này là gì?:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mátthêu 16,18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)
a. Ông Giêrêmia.
b. Ông Êlia.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Cả a, b và c đúng.


02. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
a. Ông Gioan.
b. Ông Philipphê.
c. Ông Tôma.
d. Ông Simon Phêrô.


03. Ai đã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)
a. Ông Môsê.
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
c. Tổ phụ Ápraham.
d. Ngôn sứ Êlia.


a4. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)
a. Chính trị.
b. Tử thần.
c. Vua chúa.
d. Xã hội.


a5. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)
a. Ông Giacôbê.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Gioan.
d. Ông Tôma.

 
B.
b1. Thánh Piô X, Giáo hoàng, tên thật là Guiseppe Melchierre Sartô, sinh tại làng Riese miền Venetia, ngày 02 tháng 6 năm 1835 thuộc nước nào?
a. Nước Bồ Đào Nha.
b. Nước Đức.
c. Nước Ý.
d. Nước Tây Ban Nha.

 
b2. Đây là khẩu hiệu của Đức Giáo Hoàng Piô X:
a. Thiên Chúa là tình yêu.
b. Cập nhật hóa.
c. Canh tân đổi mới trong Đức Kitô.
d. Trung tín và phó thác.

 
b3. Đây là những việc Đức Giáo Hoàng đã làm trong thời gian trị vì của ngài:
a. Ban hành thông điệp Lamentabili kết án 65 mệnh đề duy tân thuyết.
b. Ban một sắc lệnh hủy bỏ đặc quyền "veto" của các vị vua. (“veto” quyền phủ quyết Giáo hoàng).
c. Đề cao bình ca Gregorian trong phụng vụ và cấm dùng các bản nhạc đời trong thánh đường.
d. Cả a, b và c đúng.

 
b4. Đây là những việc Đức Giáo Hoàng Piô X đã làm liên quan tới bí tích thánh thể:
a. Cho các trẻ em tới tuổi khôn được rước Mình Thánh Chúa.
b. Cho các tín hữu được rước lễ hằng ngày.
c. Thiết lập nghi thức Chầu Thánh Thể.
d. Chỉ có a và b đúng.

 
b5. Giáo Hoàng Piô X đã lo âu, đau khổ vì thế giới bước vào chiến tranh. Ngài nói : "Ðây là sự đau khổ sau cùng mà Chúa gửi đến cho tôi. Tôi sẽ sung sướng hy sinh tính mạng để gìn giữ con cái đáng thương của tôi khỏi tai họa khủng khiếp này." Ngài qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1914 sau khi cuộc chiến bắt đầu được vài tuần lễ. Ngài được phong chân phước ngày 3 tháng 6 năm 1951 và sau đó ba năm ngài được phong lên bậc hiển thánh vào ngày 29 tháng 5 năm 1954. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
d. Đức Giáo Hoàng Xis tô V.

 
III.  Ô CHỮ
OC PIO GH
Những gợi ý

01. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Mt 16,16)

02. Ông Simon Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)

03. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16,14)

04. Đức Giêsu đã trao cho ông Phêrô chìa khóa gì? (Mt 16,19)

05. Trên Tảng Đá là Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của ngài? (Mt 16,18)

06. Đức Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, thì ở đâu cũng sẽ cầm buộc như vậy? (Mt 16,19)

07. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và quyền lực của ai sẽ không tháng nỗi? (Mt 16,18)

08. Ai đã tuyên xưng "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống"? (Mt 16,16)

09. Đức Giêsu gọi ông Simon là Phêrô, nghĩa là gì? (Mt 16, 18)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16
 
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH PIÔ X GIÁO HOÀNG
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20
Ngày 21 tháng 8
I. HÌNH TÔ
* Chủ đề 
Đức Giáo Hoàng Pi ô X

* Tin Mừng Mátthêu 16,18 :
“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,
và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”


II. TRẮC NGHIỆM

a1. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
a2. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
a3. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17)
a4. b. Tử thần (Mt 16,18)
a5. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)

B.
b1. c. Nước Ý.
b2. c. Canh tân đổi mới trong Đức Kitô.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. b. Đức Giáo Hoàng Piô XII.III.  Ô CHỮ

01. Đấng Kitô (Mt 16,16)
02. Đức Giêsu (Mt 16,16)
03. Êlia (Mt 16,14)
04. Nước Trời (Mt 16,19)
05. Hội Thánh (Mt 1618)
06. Trên trời (Mt 16,19)
07. Tử thần (Mt 16,18)
08. Simôn Phêrô (Mt 16,16)
09. Tảng Đá (Mt 16,18)


Hàng dọc : Giáo Hoàng
 
NGUYỄN THÁI HÙNG

 
 Tags: vhtk tháng 8

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây