TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 9 TNb - Mình Máu Thánh Chúa Kitô

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. (Mc 14, 12-16. 22-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG A

Thứ ba - 01/08/2023 00:25 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1201
“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.
VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG A
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA HIỂN DUNG A
Tin Mừng thánh Mátthêu  17, 1-9
 
TIN MỪNG
 
1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.
 
3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! "6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ! "8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
 
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."
 
 
1  After six days Jesus took Peter, James, and John his brother, and led them up a high mountain by themselves.
 
2 And he was transfigured before them; his face shone like the sun and his clothes became white as light.
 
3  And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him.
 
4 Then Peter said to Jesus in reply, "Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents  here, one for you, one for Moses, and one for Elijah."
5 While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them,  then from the cloud came a voice that said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him."
 
6  When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid.
 
7 But Jesus came and touched them, saying, "Rise, and do not be afraid."
 
8 And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone.
 
9  As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, "Do not tell the vision 9 to anyone until the Son of Man has been raised from the dead."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
bhc a
 
* Chủ đề của hình này là gì ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 17,2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
a1. Những môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi là ai? (Mt 17,1)
a. Ông Phêrô – Giacôbê – Gioan
b. Ông Tôma – Giacôbê – Gioan
c. Ông Phêrô – Tôma – Gioan
 
a2. Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu.(Mt 17,3)
a. Ngôn sứ Êlia.
b. Ngôn sứ Mikha.
c. Ngôn sứ Giôna.
d. Ngôn sứ Hôsê.
 
a3. “Lạy Ngài, chúng con ở đây thì thật là hay”. Đây là lời của ai? (Mt 17,4)
a. Môn đệ Gioan.
b. Môn đệ Phêrô.
c. Môn đệ Giacôbê.
d. Môn đệ Tôma.
 
a4. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Chúa Giêsu.(Mt 17,3)
a. Ông Giosuê.
b. Ông Gamaliên.
c. Ông Giuse.
d. Ông Môsê.
 
a5. “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về người, các ngươi … … … .” (Mt 17,5)
a. Hãy vâng nghe lời Người.
b. Hãy đi theo Người.
c. Hãy tùng phục Người.
d. Hãy làm môn đệ Người.
 
B.
 
b1. Vào thế kỷ XV, Đức Giáo Hoàng nào  đã truyền mừng lễ Chúa Biến Hình trong toàn Giáo Hội?
a. Đức Giáo Hoàng Calixtô III.
b. Đức Giáo Hoàng Nicholas V.
c. Đức Giáo Hoàng Piô II.
d. Đức Giáo Hoàng Innôcentê VIII.
 
b2. Phụng vụ mỗi năm hai lần mừng kính biến cố Chúa Biến Hình. Lần đầu tiên vào ngày nào?
a. Chúa Nhật II Mùa Chay.
b. Chúa Nhật II Thường Niên.
c. Chúa Nhật V Mùa Chay.
d. Chúa Nhật Lễ Lá.
 
b3. Tại sao Chúa Giêsu lại thực hiện sự biến hình?
a. Chúa muốn củng cố đức tin của các môn đệ trước khi Ngài nếm mùi đau khổ thập hình.
b. Chúa muốn cho các ông xem thế nào là vinh quang cũng như thiên đàng theo ý của Thiên Chúa.
c. Chúa muốn cho các môn đệ biết Chúa là ai.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b4. Trong chuỗi kinh mầu nhiệm Mân Côi, Chúa Giêsu biến hình nằm trong mầu nhiệm nào?
a. Mầu nhiệm Vui.
b. Mầu nhiệm Sáng.
c. Mầu nhiệm Thương.
d. Mầu nhiệm Mừng.
 
b5. Vinh quang mà Phêrô, Giacôbê và Gioan được cảm nếm trong khi Chúa biến hình, vinh quang của Đức Kitô Phục sinh cũng sẽ là vinh quang của chúng ta mai ngày, nếu chúng ta làm gì?
a. Trung thành bước theo Chúa,
b. Chấp nhận những khó khăn do việc bước theo Chúa mang lại.
c. Vượt qua mọi thử thách, mọi cám dỗ, mọi cạm bẫy trong cuộc đời để đi trọn con đường mà Chúa mời gọi chúng ta.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ
 
 
OC BH A
Những gợi ý
 
 
01. Môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi. (Mt 17,1)
 
02. Khi nghe tiếng phán từ đám mây, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mt 7,5)
 
03. Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu  (Mt 17,3)
 
04. Môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi. (Mt 17,1)
 
05. Sau khi kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất, Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo “… … … , đừng sợ”. (Mt 17,7)
 
06. “Đây là … … … của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 17,5)
 
07. Khi Đức Giêsu biến hình đổi dạng, y phục của người trở nên trắng tinh như gì ? (Mt 17,2)
 
08. Người đã dẫn các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê lên núi cao và biến hình đổi dạng trước mặt các ông. (Mt 17,1)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.
Tin mừng thánh Mátthêu 17,5
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA HIỂN DUNG A
I. TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Hiển Dung
 
* Câu Tin mừng thánh Mátthêu 17,2
 
"Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời,
và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng."
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
a1. a. Ông Phêrô – Giacôbê – Gioan (Mt 17,1)
a2. a. Ngôn sứ Êlia (Mt 17,3)
a3b. Môn đệ Phêrô (Mt 17,4)
a4. d. Ông Môsê (Mt 17,3)
a5. a. Hãy vâng nghe lời Người (Mt 17,5)
 
B.
b1. a. Đức Giáo Hoàng Calixtô III.
b2. a. Chúa Nhật II Mùa Chay.
b3. d. Chỉ có a và b đúng.
b4. b. Mầu nhiệm Sáng.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Phêrô (Mt 17,1)
02. Kinh hoàng (Mt 7,5)
03. Êlia (Mt 17, 3)
04. Gioan (Mt 17,1)
05. Chỗi dậy đi (Mt 17,7)
06. Con yêu dấu (Mt 17,5)
07. Ánh sáng (Mt 17,2)
08. Đức Giêsu (Mt 17,1)
 
Hàng dọc : Hiển Dung
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk tháng 8

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây