TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Đamasô I Giáo Hoàng. ngày 11.12

Thứ bảy - 04/12/2021 23:26 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1036
"Thầy là Đấng Kitô,  Con Thiên Chúa hằng sống."
VHTK Thánh Đamasô I Giáo Hoàng. ngày 11.12


 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ĐAMASÔ I, GIÁO HOÀNG
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20
Ngày 11 tháng 12
 
TIN MỪNG
 
13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
 
 
13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
 
14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
 
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
 
16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."
 
17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.
 
18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
 
19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
 
20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.
 
I. HÌNH TÔ
 
St Damasus Ic
 
* Chủ đề của hình này là gì ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 16,18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)
a. Ông Giêrêmia.
b. Ông Êlia.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a2. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
a. Ông Gioan.
b. Ông Philipphê.
c. Ông Tôma.
d. Ông Simon Phêrô.
 
a3. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)
a. Ông Môsê.
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
c. Tổ phụ Ápraham.
d. Ngôn sứ Êlia.
 
a4. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)
a. Chính trị.
b. Tử thần.
c. Vua chúa.
d. Xã hội.
 
a5. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)
a. Ông Giacôbê.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Gioan.
d. Ông Tôma.
 
B. Giáo hoàng Damasus
 
b1. Nhờ Đức Giáo hoàng Damasus mà hoàng đế nào đã đặt Công giáo làm quốc giáo trong toàn đế quốc La mã?
a. Hoàng đế Theodosio.
b. Hoàng đế Trajanô.
c. Hoàng đế Contantinô.
d. Hoàng đế Gratian.
 
b2. Nhờ sự cải cách của Đức Giáo hoàng mà tiếng gì trở thành ngôn ngữ chính thức trong phụng vụ ?
a. Tiếng Hy lạp.
b. Tiếng Latinh.
c. Tiếng Aram.
d. Tiếng Hebreu.
 
b3. Những bè rối nào mà Đức Giáo hoàng Damaso phải đương đầu?
a. Bè rối Ariô.
b. Macêđônia.
c. Apollinariô.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Vừa lên cầm quyền, Đức Giáo hoàng Damaso đem hết tài lực ra để ổn định Giáo Hội, cổ vũ việc học hỏi Sách Thánh, đặc biệt ngài đã ủy thác cho ai dịch bản Thánh Kinh ra La ngữ?
a. Thánh Augustinô.
b. Thánh Hiêronimô.
c. Thánh Polycarpô.
d. Thánh Ambrosiô.
 
b5. Đức Giáo Hoàng Damaso đã triệu tập nhiều công đồng. Tại Công đồng nào đã đưa Ngài tới danh hiệu cao cả nhất là "viên ngọc của đức tin".
a. Công đồng Constantinople.
b. Công đồng Rô ma I.
c. Công đồng Nicêa.
d. Công đồng Rôma II.
 
III.  Ô CHỮ
oc DAMASCO
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu gọi ông Simon là Phêrô, nghĩa là gì? (Mt 16, 18)
 
02. Ông Simon Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
 
03. Trên Tảng Đá là Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của ngài? (Mt 16,18)
 
04. Đức Giêsu đã trao cho ông Phêrô chìa khóa gì? (Mt 16,19)
 
05. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và quyền lực của ai sẽ không tháng nỗi? (Mt 16,18)
 
06. Đức Giêsu bảo ai là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy ? (Mt 16,18)
 
07. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16,14)
 
08. Đức Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, thì ở đâu cũng sẽ cầm buộc như vậy? (Mt 16,19)
 
09. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Mt 16,16)
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Thầy là Đấng Kitô,  Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ĐAMASÔ I, GIÁO HOÀNG
Ngày 11 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Đức Giáo Hoàng Đamasô I
* Tin Mừng thánh Mátthêu 16,18 :
“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá,
trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,
và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
a1. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
a2. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
a3. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17)
a4. b. Tử thần (Mt 16,18)
a5. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)
 
B.
b1. a. Hoàng đế Theodosio.
b2. b. Tiếng Latinh.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. b. Thánh Hiêronimô.
b5. a. Công đồng Constantinople.
 
III.  Ô CHỮ
 
01. Đấng Kitô (Mt 16,16)
02. Đức Giêsu (Mt 16,16)
03. Êlia (Mt 16,14)
04. Nước Trời (Mt 16,19)
05. Hội Thánh (Mt 1618)
06. Trên trời (Mt 16,19)
07. Tử thần (Mt 16,18)
08. Simôn Phêrô (Mt 16,16)
09. Tảng Đá (Mt 16,18)
 
Hàng dọc : Giáo Hoàng
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
pvct 12

 

THÁNH ĐAMASÔ I,
GIÁO HOÀNG (305 - 384)
 
Đây là một vị giáo hoàng sáng chói trong Hội Thánh. Ngài đã xác nhận quyền tài thẩm trên toàn thể Giáo hội là do thánh Phêrô lãnh được bởi Chúa Kitô. Đức giáo hoàng Libêriô đã chú ý tới linh mục Damasô gốc Tân Ban Nha và đặt Ngài làm tổng phó tế cai quản Giáo hội. Khi hoàng đế Constance ủng hộ phái Ariô bắt Đức Libêriô đi đày. Damasô đi theo Ngài. Nhưng Đức Libêriô cảm thấy mình sắp chết, và để chiều theo ý Ngài, Damasô trở lại Roma, nơi Ngài sẽ được chọn làm giáo hoàng.
 
Giữa những phiến động, phân ly và xáo trộn, triều đại giáo hoàng của Ngài khổ não tột cùng. Dầu vậy, chính những điều đó làm nên vinh quang cho đức giáo hoàng. Là nhà trí thức, khảo cổ và thi nhân, Đức Damasô đã lưu giữ những chứng liệu quý báu về Roma của Kitô giáo thời xưa, Ngài đã sửa sang phần mộ các thánh tử đạo, trước tác những vần thơ để ở mộ bia. Những nét chữ đẹp trên các mộ mênh danh là "chữ Damasô". Ngài cho xây nhiều đại thánh đường và nhiều nhà từ thiện.
Chúng ta phải biết ơn thánh Damasô nhiều, vì Ngài đã nhận thức được tài năng giá trị của thánh Hiêrônimô và đã trao phó trách nhiệm hiệu đính bản dịch Thánh Kinh. Chính Ngài đã kết các thánh vịnh bằng kinhsáng danh.
 
Giữ cho đức tin được tinh ròng ở cộng đồng Nicêa chống lại phái Ariô, Đức Damasô đã triệu tập nhiều công đồng. Công đồng Constantinople đã đưa Ngài tới danh hiệu cao cả nhất là "viên ngọc của đức tin".
 
Đức Damasô đã viết nhiều vần thơ đề mộ bia. Có một tấm Ngài viết về chính mình và đăt ở nghĩa trang thánh Callistô : "Tôi, Damasô muốn được chôn cất tại đây, nhưng tôi sợ phàm tục hóa xương cốt các thánh nhân".
 
Bởi vậy, Ngài đã được chôn cất trong một thánh đường ở Via Ardeatina.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây