TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Gioan Thánh Giá, LM Tiến Sĩ, ngày 14.12

Thứ ba - 07/12/2021 05:36 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   816
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
VHTK Thánh Gioan Thánh Giá, LM Tiến Sĩ, ngày 14.12

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ,
LINH MỤC TIẾN SĨ
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16
Ngày 14 tháng 12
 
Tin Mừng
Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)
 
13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
 
14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
 
13  "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.
 
14 You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.
 
15 Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.
 
16 Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
john cross
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
 
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,14a
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu nói anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
a. Men.
b. Muối.
c. Ánh sáng.
d. Sự an ủi.
 
a2. Nếu muối trở thành vô dụng, thì làm gì? (Mt 5,13)
a. Làm đường đi.
b. Để xây tường.
c. Làm phân bón cho cây.
d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp.
 
a3. Đức Giêsu nói anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
a. Trần gian.
b. Con người.
c. Mọi người.
d. Những người tin Chúa.
 
a4. Người ta thắp đèn rồi đặt ở đâu để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
a. Trên đế.
b. Sau bức vách.
c. Dưới đáy thùng.
d. Trong phòng kín.
 
a5. Khi nhìn thấy những việc tốt đẹp của anh em làm, người ta tôn vinh ai? (Mt 5,16)
a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
b. Thiên Chúa của anh em.
c. Anh em là người công chính.
d. Đấng giải thoát anh em.
 
B. Thánh Gioan 
 
b1. Thánh Gioan sinh năm 1542 trong một gia đình nghèo tại miền Fontibéros thuộc nước nào?
a. Nước Ba Lan.
b. Nước Tây Ban Nha.
c. Nước Bồ Đào Nha.
d. Nước Đức.
 
b2. Năm 1563, thánh nhân tận hiến cho Chúa trong dòng nào?
a. Dòng Carmêlô.
b. Dòng Phan Sinh.
c. Dòng Biển Đức.
d. Dòng Augustinô.
 
b3. Trước sự xuống dốc của đời sống tu trì, thánh Gioan đã cùng ai cải tổ Dòng để đời sống trở lại vẻ tinh tuyền lúc ban đầu?
a. Thánh Catarina Siena.
b. Thánh AnTôn.
c. Thánh Têrêxa Avilla.
d. thánh Augustinô.
 
b4. Sau một cuộc đời tràn lửa tình yêu Ngài bị một cơn bệnh trầm trọng đã kéo Ngài về với Chúa vào năm 1591, hưởng thọ 49 tuổi. Đức Giáo Hoàng Clêmentê X tôn phong Chân phước cho cha Gioan vào ngày 25 tháng 01 năm 1675, và ngày 27 tháng 12 năm 1726. Đức Giáo Hoàng nào đã nâng Ngài lên bậc Hiển thánh ?
a. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô X.
c. Đức Giáo Hoàng Clêmentê XII.
d. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô III.
 
b5. Năm 1926, Đức Giáo Hoàng nào đã nâng Ngài lên với danh hiệu "Tiến sĩ Hội Thánh" do các tư tưởng sâu sắc và nền linh đạo quí giá Ngài để lại cho dòng Carmêlô và Giáo Hội?
a. Đức Giáo Hoàng Piô X.
b. Đức Giáo Hoàng Piô XI.
c. Đức Giáo Hoàng Lêô XII.
a. Đức Giáo Hoàng Gioa XXIII.
 
 
III. Ô CHỮ   
Những gợi ý
 
01. Cha của anh em, Đấng ngự ở đâu? (Mt 5,16)
 
02. Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt ai? (Mt 5,16)
 
03. Đức Giêsu nói anh em là gì cho trần gian? (Mt 5,14)
 
04. Đức Giêsu nói: “Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
 
05. Đèn được thắp đặt trên đế là đèn để làm gì cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
 
06. Ai đã nói: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,1-16)
 
07. Anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
 
08. Khi muối trở thành vô dụng thì bị quăng ra ngoài cho người ta làm gì? (Mt 5,13)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Gioan Thánh Giá
* Tin mừng thánh Mátthêu 5,14a 
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Muối (Mt 5,13)
a2. d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp (Mt 5,13)
a3. a. Trần gian (Mt 5,14)
a4. a. Trên đế (Mt 5,15)
a5. a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)
 
B.
b1. b. Nước Tây Ban Nha.
b2. a. Dòng Carmêlô.
b3. c. Thánh Têrêxa Avilla.
b4. a. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XIII.
b5. b. Đức Giáo Hoàng Piô XI.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Trên trời (Mt 5,16)
02. Thiên hạ (Mt 5,16)
03. Ánh sáng (Mt 5,14)
04. Trần gian (Mt 5,14)
05. Soi chiếu (Mt 5,15)
06. Đức Giêsu (Mt 5,1-16)
07. Muối (Mt 5,13)
08. Chà đạp (Mt 5,13)
 
Hàng dọc : Thánh Giá
 
 NGUYỄN THÁI HÙNG
pvct 12
 
 
THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ,
 linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
( St. John of The Cross)
Ngày 14/12
 
Mt 11,16-19
 
 
Mỗi thánh đều đã sống cuộc đời họa lại hình ảnh Ðức Kitô, càng giống Chúa bao nhiêu, thánh nhân đó càng làm nổi bật chân tính của Thầy Chí Thánh Giêsu. Thánh Gioan Thánh Giá đã sống trọn lành đến nỗi các nhân đức của Người đã trở nên anh hùng.
 
MỘT VỊ THÁNH CẢI TỔ DÒNG CARMÊLÔ
 
Thánh nhân sinh tại nước Tây Ban Nha miền Fontibéros vào năm 1542 trong một gia đình nghèo. Chính vì thế, Ngài đã trải qua tuổi niên thiếu lao đao, vất vả vì thánh nhân phải làm lụng, lao động cực nhọc. Năm 1563, thánh nhân tận hiến cho Chúa trong dòng kín Carmêlô. Thiên Chúa đã dùng Ngài vào công việc mở mang, cải tổ dòng carmêlô. Vì thế trước ngày lãnh sứ vụ linh mục vào năm 1567, Chúa đã xếp đặt cho Ngài gặp gỡ thánh Têrêsa cả, một cuộc gặp gỡ thánh, cuộc gặp gỡ kỳ diệu, quyết định cả hướng đi cho cuộc đời mục vụ của Ngài sau này. Thánh Gioan Thánh Giá đã cộng tác với thánh Têrêsa cả trong công cuộc cải cách dòng Carmêlô, đưa dòng về tuân giữ những qui chế đầu tiên của vị sáng lập dòng Carmêlô. Ngài đã cùng thánh nữ Têrêsa đưa dòng Carmêlô tới chỗ hoàn thiện mỗi ngày một hơn cho tới khi thánh nữ Têrêsa cả qua đời vào năm 1582. Thánh Gioan Thánh Giá đã cùng hai người bạn cùng lý tưởng tìm đến và sống trong túp lều tồi tàn, không ra gì tại Duruelo nước Tây Ban Nha. Mọi người trong nhà dòng đều chống đối cuộc cải cách của các Ngài. Thánh nhân bị giam tại một căn phòng tại Tolède vào năm 1577, chỉ chín tháng sau đó, thánh nhân đã trốn thoát khỏi nơi Ngài bị giam cầm. Thời gian này với ơn Chúa, với sự tác động của Chúa Thánh Thần, thánh nhân đã sáng tác nhiều bài thơ thần bí rất có giá trị. Tuy nhiên, Chúa luôn có con đường của Ngài, ý của Ngài khác với sự suy nghĩ của con người. Cuộc cải cách của thánh nhân và các bạn được chấp thuận, thánh Gioan thánh giá được trao cho nhiều chức vụ quan trọng trong dòng. Cuộc đời của Ngài tràn lửa tình yêu, soi chiếu cho dòng Carmêlô. Ngài đã sống tình yêu và khích lệ mọi tu sĩ trong dòng hãy sống tình yêu như Chúa đã sống. Ngài hưởng thọ 49 tuổi sau một cơn bệnh trầm trọng đã kéo Ngài về với Chúa vào năm 1591. Năm 1926, Ðức Thánh Cha Piô XI đã nâng Ngài lên với danh hiệu "tiến sĩ Hội Thánh" do các tư tưởng sâu sắc và nền linh đạo quí giá Ngài để lại cho dòng Carmêlô và Giáo Hội.
 
LỜI CẦU NGUYỆN
 
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Gioan linh mục lòng nhiệt thành yêu mến thánh giá và hoàn toàn từ bỏ chính mình. Xin cho chúng con hằng biết noi gương sáng của người để mai sau được chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển( Lời nguyện nhập lễ thánh Gioan thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây