TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG BẢY - 2023

22/11/2022 01:55:32 |   1245

THÁNG BẢY - 2023

Ý cầu nguyện:
Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể.
Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

01 14.05  X       Thứ  Bảy đầu tháng.
St 18, 1-15; Mt 8, 5-17.

02   15   X       CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
2V 4, 8-11.14-16a; Tv 88, 2-3.16-17.18-19; Rm 6, 3-4.8-11;  Mt 10, 37-42.

CMTC:
* Các giáo xứ:
Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa); Kitô Vua (hạt Đăk Mil).

Kỷ niệm 07 năm linh mục:
Cha Phêrô Đỗ Văn Trường, SDB. 

03   16   Đ       Thứ Hai.
THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Ep 2, 19-22;  Tv 116, 1.2 ; Ga 20, 24-29.

GHVN: Thánh Philipphê Phan Văn Minh (1853), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng: Cha Nguyễn Quốc Thịnh.

04   17   X       Thứ Ba.
Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).
St 19, 15-29; Mt 8, 23-27.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (1838) OP, thầy giảng, tử đạo.

05   18   X       Thứ Tư.
Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr).
St 21, 5.8-20; Mt 8, 28-34.

06   19   X       Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
St 22, 1-19; Mt 9, 1-8.

07   20   X       Thứ Sáu đầu tháng.
St 23, 1-4.19;24, 1-8.62-67; Mt 9, 9-13.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Giuse Lê Đức Triệu (Hoài Đức) (+2007).

Tiết khí: Tiểu thử (nóng nhẹ).

08   21   X       Thứ Bảy.
St 27, 1-5.15-29; Mt 9, 14-17.       

09   22   X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Dcr 9, 9-10; Tv 144, 1-2.8-9.10-11.13cd-14; Rm 8, 9.11-13;  Mt 11, 25-30.
(Không cử hành lễ thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo).

CMTC:
* Các giáo xứ: Duy Hòa (hạt Mẫu Tâm); Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài); Vinh Tân (hạt Buôn Hô).
* Giáo họ Vinh Đức (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil).  

(Thánh FRANCOIS RÉGIS CLET)
Bổn mạng: cộng đoàn Hương Sơn - Tu Hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn.

10   23   X       Thứ Hai.
St 28, 10-22a; Mt 9, 18-26.

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (1840), thầy giảng và thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (1840), tử đạo.

11   24   Tr      Thứ Ba.
Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
St 32,  23-32; Mt 9, 32-38.

Bổn mạng cộng đoàn Bênêđictô - MTG Nha Trang (Bác Ái).

Kỷ niệm 04 năm linh mục:
Cha Bernarđô Nguyễn Trọng Hiền, FSF.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ (+2020).

12   25   X       Thứ Tư.
St 41, 55-57;42, 5-7a.17-24a; Mt 10, 1-7.

GHVN: Thánh Ignaxiô Delgado Y (1838), OP, giám mục; thánh Phêrô Hoàng Khanh (1842), linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành (1841), tử đạo.

Bổn mạng:
* Giáo xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn).
* Giáo họ Tân Điền (Gx. Tân Lập - hạt Đồng Xoài).
* Cộng đoàn Nghi Lập - MTG Tân Lập .

13   26   X       Thứ Năm.
Thánh Henricô (Tr).
St 44, 18-21.23b-29;45, 1-5; Mt 10, 7-15.

14   27   X       Thứ Sáu.
Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr).
St 46, 1-7.28-30; Mt 10, 16-23.

15   28   Tr      Thứ Bảy.
Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
St 49, 29-32;50, 15-26a; Mt 10, 24-33.   

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (1838), linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (1855), tử đạo.

Kỷ niệm 14 năm linh mục quý cha:
Phêrô Cao Tiến Hà; Phêrô Nguyễn Thái Hải; Antôn Nguyễn Văn Huynh; Giuse Phan Văn Phúc; Simon Hoàng Kim Quang; Giuse Nguyễn Vinh Quang.

16   29   X       CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Is 55, 10-11; Tv 64, 10abcd.10e-11.12-13.14; Rm 8, 18-23;  Mt 13, 1-23 (hoặc Mt 13, 1-9).
(Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Carmêlô).

CMTC:
* Các giáo xứ: Buôn Hô (hạt Buôn Hô); Phú Long (hạt Chính Tòa).
* Các giáo họ: Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - hạt Gia Nghĩa); Long Tân (Gx. Bù Nho - hạt Phước Long); Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - hạt Đồng Xoài).

ĐỨC MẸ NÚI CARMÊLÔ
Bổn mạng:
* Dòng kín nữ Carmel BMT (Gx. Kim Mai).
* Cộng đoàn Ea Bar - Nữ Tỳ Thánh Thể  (Tân Lợi).

17   30   X       Thứ Hai.
Xh 1, 8-14.22; Mt 10, 34–11, 1.

Kỷ niệm:
* 16 năm linh mục quý cha:
Phêrô Hoàng Khắc Dũng; Giuse Phạm Tấn Hùng; Phêrô Phạm Bá Huỳnh; GB Nguyễn Quốc Hưng; Giuse Vũ Ngọc Nguyên; Phêrô Trần Bảo Ninh; GB Hoàng Minh Tâm; Phêrô Nguyễn Đức Tuyên.
* 08 năm linh mục:
Cha Phêrô - Quý Trần Văn Linh, O.CIST
Cha Anrê Nguyễn Mạnh Tường, O.CIST
* 04 năm linh mục:
Cha Giuse Lưu Quốc Toàn, SMV.

18 01.06 X       Thứ Ba.
Xh 2, 1-15a; Mt 11, 20-24.

GHVN: Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (1839), tử đạo.

Xin cầu nguyện cho:          
Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường (+2001)

19   2     X       Thứ Tư.
Xh 3, 1-6.9-12; Mt 11, 25-27.

Kỷ niệm 15 năm linh mục:
Cha Giuse - An Nguyễn Văn Bang, MC.

20   3     X       Thứ Năm.
Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).
Xh 3, 13-20; Mt 11, 28-30.

GHVN: Thánh Giuse Diaz Sanjurio An (1857), giám mục OP, tử đạo..
Bổn mạng cha Nguyễn Văn Bang, MC.
 
(
THÁNH NGÔN SỨ ÊLIA)
Bổn mạng cộng đoàn Thánh Êlia - Cát Minh (Gh. Kim Thành, Kim Phát).

21   4     X       Thứ Sáu.
Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Xh 11, 10–12, 14; Mt 12, 1-8.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Giuse Nguyễn Văn Mạnh (+1970)

22   5     Tr      Thứ Bảy.
THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA,  Lễ kính.
Dc 3, 1-4a [2Cr 5, 14-17]; Tv 62, 2abc.2d-4.5-6.8-9; Ga 20, 1-2.11-18.

Bổn mạng: cộng đoàn Công Chính - MTG Nha Trang.

23   6     X       CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI.
Kn 12, 13.16-19;  Tv 85, 5-6.9-10.15-16a; Rm 8, 26-27;  Mt 13, 24-43(hoặc Mt 13, 24-30).
(Không cử hành lễ Thánh Birgitta, nữ tu).

CMTC:
* Các giáo xứ:
Thiên Đăng (hạt Buôn Hô); Êa Kmar (hạt Giang Sơn).
* Cộng đoàn Vinh Sơn (Hương Sơn).

Tiết khí: Đại thử (nóng oi).

24   7     X       Thứ Hai.
Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục.
Xh 14, 5-18; Mt 12, 38-42.

GHVN: Thánh Giuse Fernander Hiền (1838), OP, Linh mục, tử đạo.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Gioan Hồ Hán Thanh (+1997)

25   8     Đ       Thứ Ba.
THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

2Cr 4, 7-15; Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6; Mt 20, 20-28.

Bổn mạng: cha Phạm Xuân Lương.

26   9     Tr      Thứ Tư.
Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.
Xh 16, 1-5.9-15; Mt 13, 1-9.
(hay lễ về hai thánh: Hc 44, 1.9-15; Mt 13, 16-17).

GHVN: Chân phước Anrê Phú Yên (1644), thầy giảng: người chứng thứ I, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam. 

Bổn mạng:
* Giáo xứ Êa Tân (hạt Buôn Hô).
* Cộng đoàn Anna - MTG Đà Lạt (Gx. Kim Phát).
* Cha Phạm Oanh Thắng, O.CIST

Kỷ niệm 18 năm linh mục quý cha:
FX Hoàng Văn Chương; Phêrô Đỗ Đình Dục; Giuse Phan Quảng Đại; Giuse Trần Ngọc Đại; Antôn Hồ Quang Hải; Giuse Phùng Quốc Hiếu; Vinh Sơn Mai Văn Hòa; Phêrô Nguyễn Minh Huân; GB Nguyễn Văn Liêm; FX Trần Hồng Linh; Giuse Trịnh Minh Thanh; Đa Minh Trần Đình Thăng; Đa Minh Lê Văn Thế; Phêrô Nguyễn Hùng Tiến; Giuse Bùi Văn Trường; Antôn Lê Anh Tuấn; GB Trần Thượng Uyển; Giuse Huỳnh Ngọc Vũ.

27   10   X       Thứ Năm.
Xh 19, 1-2.9-11.16-20b; Mt 13, 10-17.

28   11   X       Thứ Sáu.
Xh 20, 1-17; Mt 13, 18-23.

GHVN: Thánh Giuse Melchior Garcia Sampedro Xuyên (1858), OP, giám mục, tử đạo.

Kỷ niệm 16 năm linh mục:                       
Cha Giuse Nguyễn Văn Nhiệm.

29   12   Tr      Thứ Bảy. 
Thánh Nữ Martha, Maria và Ladarô, Lễ nhớ.
1Ga 4, 7-16; Ga 11, 19-27 [Lc 10, 38-42].

Bổn mạng:
Các cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình: Đăk Ha; Bétania Nha Trang.

30   13   X       CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
1V 3, 5.7-12; Tv 118, 57 và 72.76-77.127-128.129-130; Rm 8, 28-30; Mt 13, 44-52 (hoặc Mt 13, 44-46).
(Không cử hành lễ Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC:
* Các giáo xứ:
Tình Thương (hạt Chính Tòa); Phước Sơn (hạt Phước Long).
* Các giáo họ: Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - hạt Mẫu Tâm); Bình Tâm (Gx. Phước Bình - hạt Phước Long); Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa); Nghĩa Thiên (Gx. Quảng Nhiêu - hạt Buôn Hô).

31   14   Tr      Thứ Hai.
Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.
Xh 32, 15-24.30-34; Mt 13, 31-35.           

GHVN: Thánh Phêrô Đoàn Công Quý (1859), linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (1859), tử đạo.
 
(THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ)

Bổn mạng: Cha Trần Văn Linh, O.CIST

Kỷ niệm 19 năm linh mục:                       
Cha GB Hồ Quang Lâm, CSsR.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây