TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG MỘT – 2023

21/11/2022 10:18:02 |   1155

THÁNG MỘT – 2023

THÁNG MỘT – 2023


Ý cầu nguyện:
Cầu cho các nhà giáo dục.
Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

01 10.12  Tr     CHÚA NHẬT.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG  SINH.                    
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.
Lễ trọng.
Ds 6, 22-27; Tv 66, 2-3.5.6 và 8; Gl 4, 4-7;  Lc 2, 16-21.

Ngày thế giới hòa bình.
Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.

CMTC:
* Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương HB (hạt Chính Tòa).
* Giáo xứ Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Phúc Lâm (Thiên Phước - hạt Gia Nghĩa).

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Phú Long (hạt Chính Tòa); Quảng Phúc (hạt Gia Nghĩa); Đức Hạnh (hạt Phước Long); Phú Riềng (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ: Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - hạt Đăk Mil).
* Các Cộng đoàn: Buôn Hô – Thừa Sai Bác Ái Vinh; Nhà Mẹ Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Kim Mai - Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa; Xuân Lộc - MTG Quy Nhơn; Tình Thương - Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang; Con Đức Mẹ Phú Cường, Cộng Đoàn Đồng Xoài (Gx. Đồng Xoài); Cộng Đoàn Phước Vĩnh (Gx. Phước Vĩnh); Nữ tỳ Thánh Thể (Gx. Chính Tâm).

Kỷ niệm 15 năm linh mục
Cha Philipphê Nguyễn Văn Hoàng.

 

Giáo huấn số 6: Bí tích Thêm Sức
Hai truyền thống: Đông phương và Tây phương

Trong những thế kỷ đầu, bí tích Thêm Sức thường được cử hành chung với bí tích Rửa Tội, thành một “bí tích kép”, theo kiểu nói của thánh Cyprianô. Ngoài các lý do khác, còn có sự gia tăng việc ban bí tích Rửa Tội cho các nhi đồng trong suốt năm, và có thêm nhiều giáo xứ (ở đồng quê), các giáo phận lớn dần, những điều này khiến Giám mục không thể hiện diện trong tất cả các cử hành rửa tội được nữa. Ở Tây phương, bởi vì người ta muốn dành cho Giám mục việc hoàn tất bí tích Rửa Tội, nên đã tách biệt về thời gian của hai bí tích này. Đông phương vẫn duy trì việc liên kết hai bí tích trên, nên bí tích Thêm Sức được ban do vị linh mục cử hành Phép Rửa. Tuy nhiên, vị này chỉ có thể ban bí tích Thêm Sức với dầu thánh đã được Giám mục thánh hiến.
(Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1290).

02   11   Tr      Thứ Hai.
Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thánh vịnh tuần II

1Ga 2, 22-28;  Ga 1, 19-28.

03   12    Tr      Thứ Ba.
Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).

1Ga 2, 22–3, 6; Ga 1, 29-34
(hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2, 1-11; Lc 2, 21-24).

Kỷ niệm 04 năm linh mục quý cha:
Giuse Phạm Văn Thưởng;
Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Trương Văn Khoa (+2017).

04   13   Tr      Thứ Tư.         
1Ga 3, 7-10;  Ga 1, 35-42.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa (+2003).

05   14   Tr      Thứ Năm đầu tháng.
1Ga 3, 11-21; Ga 1, 43-51.

Tiết khí: Tiểu hàn (rét nhẹ).

06   15   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
1Ga 5, 5-13; Mc 1, 7-11 (Lc 3, 23-38; hay Lc 3, 23.31-34.36.38).

Xin cầu nguyện cho quý cha:
Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (+1975);
Phêrô Trần Đức Sâm (+1975).

07   16   Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
1Ga 5, 14-21; Ga 2, 1-11. Chiều LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH.

Kỷ niệm 25 năm linh mục quý cha:
GB Trần Đức Châu; Đa Minh Mai Xuân Nam; Đa Minh Nguyễn Văn Thành; Giuse Trần Thế Thành; Mt. Nguyễn Quang Tuấn; Giuse Nguyễn Văn Úy.

08   17   Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Is 60, 1-6;  Tv 71, 1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3, 2-3a.5-6;  Mt 2, 1-12.

Góp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo.

CMTC:
* Các giáo xứ:  
Đông Sơn (hạt Giang Sơn);
Nhân Cơ  (hạt Gia Nghĩa);
Phước Vĩnh (hạt Phước Long);
Xã Đoài (hạt Đăk Mil).
* Giáo họ: Êa Lê (Gx. Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm).

Bổn mạng: Cộng đoàn Hiển Linh - NVHB. (Gh. Hra Êa Hning, Kim Phát).

 

Giáo huấn số 7: Bí tích Thêm Sức
Hai truyền thống: Đông phương và Tây phương (tt)

Một thói quen của Giáo Hội Rô-ma giúp phát triển cách thực hành của Tây phương, đó là việc xức dầu thánh hai lần sau khi Rửa Tội. Lần đầu do linh mục thực hiện trên người tân tòng vừa bước ra khỏi giếng rửa tội; việc xức dầu này chỉ được hoàn tất bằng việc xức dầu lần thứ hai do Giám mục ghi trên trán mỗi người tân tòng. Việc xức dầu thánh lần thứ nhất do linh mục thực hiện, vẫn thuộc về nghi thức rửa tội; nó nói lên sự tham dự của nguời chịu Phép Rửa vào các chức vụ tiên tri, tư tế và vương đế của Đức Ki-tô. Nếu bí tích Rửa Tội được ban cho người thành niên, thì chỉ có một lần xức dầu sau khi rửa tội: đó là việc xức dầu của bí tích Thêm Sức.
(Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1291).

09   18   Tr      Thứ Hai.
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.
Is 42, 1-4.6-7; Tv 28, 1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10; Cv 10, 34-38;  Mt 3, 13-17.

10   19   X       Thứ Ba. Tuần I Thường Niên.
Thánh vịnh tuần I.
Dt 2, 5-12; Mc 1, 21-28.

Kỷ niệm 22 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm, SSS.

11   20   X       Thứ Tư.
Dt 2, 14-18; Mc 1, 29-39.

12   21   X       Thứ Năm.
Dt 3, 7-14; Mc 1, 40-45.

13   22   X       Thứ Sáu.
Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Dt 4, 1-5.11; Mc 2, 1-12.

GHVN: Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm (1859); thánh Giuse Phạm Trọng Tả (1859); Luca Phạm Trọng Thìn (1859), tử đạo.

14   23   X       Thứ Bảy.
Dt 4, 12-16; Mc 2, 13-17.  

15   24   X       CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Is 49, 3.5-6; Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10; 1Cr 1, 1-3;  Ga 1, 29-34.

CMTC:
*  Các giáo xứ:
Thuận Lợi (hạt Đồng Xoài);
Phú Sơn (hạt Đồng Xoài).
*  Giáo họ Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa).

 

Giáo huấn số 8: Bí tích Thêm Sức
Hai truyền thống: Đông phương và Tây phương (tt)

Cách thực hành của các Giáo Hội Đông phương nhấn mạnh hơn đến tính thống nhất của việc khai tâm Ki-tô Giáo. Cách thực hành của Giáo Hội La-tinh diễn tả rõ ràng hơn sự hiệp thông của Ki-tô hữu mới với Giám mục của mình, là người bảo đảm và người phục vụ cho sự hợp nhất của Hội Thánh, cho đặc tính công giáo và tông truyền của Hội Thánh, và nhờ đó là mối dây liên kết với các nguồn gốc Tông Đồ của Hội Thánh Đức Ki-tô.
(Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1292).

16   25   X       Thứ Hai.
Dt 5, 1-10; Mc 2, 18-22.

17   26   Tr      Thứ Ba.
Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.

Dt 6, 10-20; Mc 2, 23-28.

18   27   X       Thứ Tư.
Dt 7, 1-3.15-17; Mc 3, 1-6.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.  
Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).


Xin cầu nguyện cho:
Cha Augustinô Hoàng Đức Synh (+1990).

19   28   X       Thứ Năm.
Dt 7, 25–8, 6; Mc 3, 7-12.

20   29   X       Thứ Sáu.
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) hoặc Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).

Dt 8, 6-13; Mc 3, 13-19.

Tiết khí: Đại hàn (rét đậm).

21   30   Đ       Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Dt 9, 2-3.11-14; Mc 3, 20-21.

NĂM ÂM LỊCH QUÝ MÃO 2023

22   01.1  Tr      CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.
CHÚA NHẬT LỜI CHÚA.

Thánh vịnh tuần III.

MÙNG MỘT TẾT QUÝ MÃO,
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.

Is 8, 23b9, 3; 1Cr 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23  [Mt 4, 12-17].
(Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn, PT, tử đạo). Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

Lễ Giao Thừa:
Ds 6, 22-27; 1Tx 5, 16-26.28;  Mt 5, 1-10.

Lễ Tân Niên: St 1, 14-18 [Is 65, 17-21] [Is 11, 1-9]; Pl 4, 4-8 [Kh 21, 1-6] [Cl 3, 12-17]; Mt 6, 25-34 [Mt 5, 43-48] [ Ga 14, 23-27].

GHVN:
Thánh Francesco Gil Federich Tế (1745), OP, linh mục, và thánh Matteo Alonso Liciniana Đậu (1745), OP, linh mục, tử đạo.

Giáo huấn số 9: Các dấu chỉ và nghi thức của bí tích Thêm Sức

Trong nghi thức của bí tích này, phải lưu ý đến dấu chỉ xức dầu và điều mà việc xức dầu nói lên và ghi dấu: đó là ấn tín thiêng liêng.

Việc xức dầu, theo ý nghĩa biểu tượng của Kinh Thánh và văn hóa cổ thời, có rất nhiều ý nghĩa: dầu là dấu chỉ sự sung mãn và niềm vui, dầu dùng để thanh tẩy (xức dầu trước và sau khi tắm), dầu làm cho dẻo dai (xức dầu cho các lực sĩ và các đô vật); dầu là dấu chỉ chữa lành bởi vì nó làm giảm đau các vết bầm và vết thương; dầu làm nổi bật vẻ đẹp, sức khỏe và sức mạnh.
(Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1293).

23   2     Tr      Thứ Hai.
MÙNG HAI TẾT, KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Dt 9, 15.24-28; Mc 3, 22-30

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376) ) (Tr).
Hc 44, 1.10-15;  Ep 6, 1-4.18-23;  Mt 15, 1-6.

Xin cầu nguyện cho:          
Cha Jean Louis Purguy (Lý) (+1984).

24   3     Tr      Thứ Ba.
MÙNG BA TẾT,

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Dt 10, 1-10; Mc 3, 31-35

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr).
St 2, 4b-9.15;  Cv 20, 32-35;  Mt 25, 14-30.

Kỷ niệm 33 năm linh mục:
Cha Micae Trần Thế Hải.

* Xin các giáo xứ, giáo họ thu và nộp về TGM phong bì Tết + Quỹ Thiếu Nhi Truyền Giáo.

25   4     Tr      Thứ Tư.
THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.

Cv 22, 3-16 (hay Cv 9, 1-22); Tv 116, 1.2;  Mc 16, 15-18.

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

Bổn mạng:
* Cộng đoàn:
+ Tu viện XiTô Thánh Mẫu Đăk Phước.  
+ Các cộng đoàn Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC): Ban Mê Thuột (BMT); Quảng Phúc  (Gx. Quảng Phúc); Thiên Phước  (Gx. Thiên Phước).
+ Phú Long - Đa Minh Tam Hiệp.

26   5     Tr      Thứ Năm.
Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
2 Tm 1, 1-8 (hay Tt 1, 1-5); Lc 10, 1-9.

27   6     X       Thứ Sáu.
Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr)

Dt 10, 32-39; Mc 4, 26-34.

28   7     Tr      Thứ Bảy.
Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Dt 11, 1-2.8-19;  Mc 4, 35-41.      

Bổn mạng:
Quý cha: Nguyễn Văn Tình; Hoàng Trọng Hiếu, OP.

29   8     X       CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Xp 2, 33, 12-13; Tv 145, 6-7.8-9.59-10; 1Cr 1, 26-31; Mt 5, 1-12a. 

CMTC:
* Các giáo xứ: Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm); Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil).
* Các giáo họ: Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - hạt Chính Tòa); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - hạt Đồng Xoài); Vinh Sơn (Cư Prao -Thuận Tâm - hạt Chính Tòa).

 

Giáo huấn số 10: Các dấu chỉ và nghi thức của bí tích Thêm Sức (tt)

Tất cả các ý nghĩa đó của việc xức dầu đều được gặp lại trong đời sống bí tích. Việc xức dầu dự tòng trước bí tích Rửa Tội có ý nghĩa thanh tẩy và tăng sức. Việc xức dầu bệnh nhân diễn tả sự chữa lành và an ủi. Việc xức dầu Thánh sau bí tích Rửa Tội, trong bí tích Thêm Sức và Truyền Chức Thánh, là dấu chỉ sự thánh hiến. Nhờ bí tích Thêm Sức, các Ki-tô hữu, nghĩa là những người đã được xức dầu, tham dự nhiều hơn vào sứ vụ của Chúa Giê-su Ki-tô và vào sự tràn đầy Chúa Thánh Thần như Người, để cả cuộc đời của họ tỏa ngát hương thơm của Đức Ki-tô.
(Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1294).

30   9     X       Thứ Hai.
Dt 11, 32-40; Mc 5, 1-20

GHVN: Thánh Tôma Ngô Túc Khuông (1860), OP, linh mục, tử đạo.
(Thánh MUTIEN MARIE WIAUX)

Bổn mạng: Cộng đoàn Minh Tâm - Lasan.

31   10   Tr      Thứ Ba.
Thánh Gioan Bosco, linh mục. L
nhớ.

Dt 12, 1-4; Mc 5, 21-43.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây