TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG MƯỜI - 2023

22/11/2022 02:23:58 |   1502

THÁNG MƯỜI - 2023


Ý cầu nguyện:

Cầu cho Thượng Hội Đồng.
Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.


THÁNG MÂN CÔI


Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất : hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần Chuỗi Mân côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench, Indulg., ấn bản 1999,  concessio 17).

01 17.08  X        CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Ed 18, 25-28;  Tv 24, 4-5.6-7.8-9; Pl 2, 1-11 (hay Pl 2, 1-5);  Mt 21, 28-32.
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]:
Cv 1, 12-14; Tv  Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4, 4-7;  Lc 1, 26-38.
 (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh).

CMTC:
* Các giáo xứ:  Vinh Phước (hạt Buôn Hô); Phúc Lộc (hạt Đăk Mil); Thống Nhất (hạt Đồng Xoài); Thuận Phúc (hạt Chính Tòa).
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH.

Bổn mạng các xứ truyền giáo.

Bổn mạng:
*  Giáo xứ Êa Kmar (hạt Giang Sơn)
*  Cộng đoàn: 
+ Các cộng đoàn NVHB: An Bình (Gx. An Bình); Bù Đăng (Gx. Bù Đăng); Buôn Hằng  (Gx. Buôn Hằng); Lưu trú Buôn Hằng; Thiên Sa (Gx. Buôn Hô); Mai Thiên Ân (Gx. Êa Kmar); Sơn Mai (Gx. Gia Nghĩa);  Kim Mai (Gx. Kim Mai); Lưu trú sắc tộc Têrêxa (BMT); Thanh Tuyển Viện (BMT).
+ Đồng Xoài -  Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Gx. Đồng Xoài);  Tân Hưng - Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Gx. Tân Hưng).

Kỷ niệm 05 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Thế Anh, SSS.

02   18   Tr      Thứ Hai.
Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ.

Xh 23, 20-23; Mt 18, 1-5.10.

03   19   X       Thứ Ba.
Gr 8, 20-23; Lc 9, 51-56.

Xin cầu nguyện cho:
+ Cha Giuse Phạm Minh Đức (+1994);
+ Cha Giuse Nguyễn Huyền Linh (+2003).
+ Cha FX Nguyễn Đức Hạnh (+2009);

04   20   Tr      Thứ Tư.
Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

Nkm 2, 1-8; Lc 9, 57-62.

Bổn mạng:
* Cộng đoàn Phanxicô Assisi - NVHB (Gx. Quảng Nhiêu).
* Cha Trương Hồng Chương.

05   21   X       Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ. Lễ nhớ (Tr).

Nkm 8, 1-4a.5-6.7b-12; Lc 10, 1-12. (hay lễ v Thánh nữ: Ep 3, 14-19; Mt 11, 25-30).

06   22   X       Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Brunô linh mục (Tr).

Br 1, 15-22; Lc 10, 13-16.

GHVN: Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung (1858), tử đạo.

Bổn mạng:
Cha Trần Hữu Khương, O.CIST.               

07   23   Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
Cv 1,  12-14 (hay Gl 4, 4-7); Lc 1,  26-38.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài), Đức Liễu (hạt Đồng Xoài); Minh Hưng (hạt Đồng Xoài).
* Các giáo họ: Mân Côi (Gx. Vinh Quang - hạt Buôn Hô); Duy Linh  (Gx. Thánh Tâm – hạt Chính Tòa); Mân Côi (Gx. Tân  Lợi - hạt Mẫu Tâm); Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa); Xuân Thành (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil); Nghĩa Thiên (Gx. Quảng Nhiêu - hạt Buôn Hô). 
* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn NVHB: Rosa (Gx. Đăk Nhau); Mân Côi (Gx. Long Hà); Rosa (Gx. Thiên Đăng); Mân Côi (Gx. Thuận Lợi).
+ Đức Mẹ Mân Côi - Đức Bà (Đăk Nông); Long Điền - XiTô Mỹ Ca; Mai Hòa - Khiết Tâm Nha Trang (Gx.Quảng Nhiêu); Mai Hòa - MTG Khiết Tâm (Gx. Tân Hòa).

08   24   X       CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Is 5, 1-7;  Tv 79, 9.12.13-14.15-16.19-20; Pl 4, 6-9;  Mt 21, 33-43.

CMTC:
* Các giáo xứ:  Dũng Lạc (hạt Chính Tòa); Phú Riềng (hạt Đồng Xoài); Quảng Phúc (hạt Gia Nghĩa).
* Giáo họ Xuân Thành (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil).
Tiết khí: Hàn lộ (mát mẻ).

09   25   X       Thứ Hai.
Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ) và Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr).

Gn 1, 1–2, 1.11; Lc 10, 25-37.

10   26   X       Thứ Ba.
Gn 3, 1-10; Lc 10, 38-42.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Giêgôriô Đỗ Trúc Đường (+1996).

11   27   X       Thứ Tư.
Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).

Gn 4, 1-11; Lc 11, 1-4.

GHVN: Thánh Phêrô Lê Tùy (1833), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng: cộng đoàn Long Điền - Thánh Thể (Gx Long Điền).

12   28   X       Thứ Năm.
Ml 3, 13-20a; Lc 11, 5-13.

Xin cầu nguyện cho:
Thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Việt Trường (+2021)

13   29   X       Thứ Sáu.
Ge 1, 13-15;2, 1-2.   Lc 11, 15-26.

14   30   X       Thứ Bảy.
Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).

Ge 4, 12-21; Lc 11, 27-28.

15 01.09  X       CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Is 25, 6-10a;  Tv 22, 1-3a.3ab-4.5.6; Pl 4, 12-14.19-20;  Mt 22, 1-14 (hay 1-10).
(Không cử hành lễ thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC:
* Các giáo xứ:  Quỳnh Ngọc (hạt Mẫu Tâm); Bùi Phát (hạt Gia Nghĩa); Long Điền (hạt Phước Long); Đồng Nai (hạt Đồng Xoài); Quảng Phú (hạt Đăk Mil).
* Các giáo họ:  Mân Côi (Gx. Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm); Duy Linh (Gx. Thánh Tâm - hạt Chính Tòa).
THÁNH TÊRÊSA GIÊSU, TRINH NỮ.

Bổn mạng: cộng đoàn Thác Mơ - NVHB (Gx. Phước Long).

16   2     X       Thứ Hai.
Thánh Hedviges, nữ tu (Tr) và thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr).

Rm 1, 1-7; Lc 11, 29-32.

17   3     Đ       Thứ Ba.
Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Rm 1, 16-25;  Lc 11, 37-41.

GHVN: Thánh Phanxicô Isidore Gagelin – Kính (1833), MEP, linh mục, tử đạo.

18   4     Đ       Thứ Tư.
THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

2Tm 4,  10-17b; Tv 144, 10-11.12-13ab.17-18;  Lc 10, 1-9.

Bổn mạng:
* Các cộng đoàn NVHB: Ân Phúc - Phòng khám Hòa Bình (BMT); Phước Bình (Gx. Phước Bình).
* Cha Vũ Đình Lưu, O.Cist.  

19   5     X       Thứ Năm.
Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr).

Rm 3, 21-30; Lc 11, 47-54.

Bổn mạng:
Cha Nguyễn Đình Trọng, Xitô PV

20   6     X       Thứ Sáu.
Rm 4, 1-8; Lc 12, 1-7.


Kỷ niệm 13 năm linh mục quý cha:                                
GB. Nguyễn Tiến Đạt; Giuse Trịnh Văn Kính; Anrê Trần Thế Minh; Giuse Nguyễn Đình Ngọc; Phaolô Trần Vĩnh Niệm; Nicolas Lưu Nhất Tâm; Phêrô Trần Thanh Trực; Giuse Hồ Ngọc Vũ; Phêrô Nguyễn Thanh Vũ.

21   7     X       Thứ Bảy.
Rm 4, 13.16-18; Lc 12, 8-12.
Kỷ niệm 18 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Quốc Đạt, CM.

22   8     X       CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Is 45, 1.4-6; Tv 95, 1và 3.4-5.7-8a.9-10ac; 1Tx 1, 1-5b;  Mt 22, 15-21.
Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr).
Bài đọc trong thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng: Is 2, 1-5 [Gn 3, 10–4, 11]; Tv 18, 2-3.4-5; Rm 10, 9-18 [Ep 3, 2-12; 1Tm 2, 1-8];  Mc 16, 15-20.

Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. (Không cử hành lễ thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng).

* Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM.

CMTC:
* Các giáo xứ: Vinh Hòa (hạt Giang Sơn); Nam Thiên (hạt Buôn Hô); Mẫu Tâm (hạt Mẫu Tâm); Phước Bình (hạt Phước Long); Minh Hưng (hạt Đồng Xoài).

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Bổn mạng: cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Gx. Thánh Tâm).
THÁNH GIOAN PHAOLÔ II, Giáo hoàng.

Bổn mạng:
Các cộng đoàn: Gioan Phaolô II - NVHB;  Phúc Lộc - MTG Khiết Tâm; Xitô Phước Bình (Gx Hòa An).

23   9     X       Thứ Hai.
Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).

Rm 4, 20-25; Lc 12, 13-21

GHVN: Thánh Phaolô Tống Viết Bường (1833), tử đạo.
Tiết khí: Sương giáng (sương mù xuất hiện).

24   10   X       Thứ Ba.
Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr).
Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21; Lc 12, 35-38.

GHVN:
Thánh Giuse Lê Đăng Thị (1860), tử đạo.

Bổn mạng:
Cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Gx. Thánh Tâm).

25   11   X       Thứ Tư.
Rm 6, 12-18; Lc 12, 39-48.

26   12   X       Thứ Năm.
Rm 6, 19-23; Lc 12, 49-53.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Augustinô Nguyễn Văn Tra (+2009).

27   13   X       Thứ Sáu.
Rm 7, 18-25a; Lc 12, 54-59.       

28   14   Đ       Thứ Bảy.
THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ.
Lễ kính.
Ep 2, 19-22;  Tv 18, 2-3.4-5;  Lc 6,  12-19.

GHVN: Thánh Gioan Đoàn Viết  Đạt (1798), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng: cha Hoàng Kim Quang.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Nguyễn Đình San (+2002)

29   15   X       CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
Thánh Vịnh tuần II.
Xh 22, 20-26; Tv 17, 2-3a.3bc-4.47 và 51ab; 1Tx 1, 5c-10;  Mt 22, 34-40.

CMTC:
* Các giáo xứ: Vinh Quang (hạt Buôn Hô); Bù Đăng (hạt Đồng Xoài); Nghi Trung (hạt Gia Nghĩa); Chính Tâm (hạt Chính Tòa).

30   16   X       Thứ Hai.
Rm 8, 12-17; Lc 13, 10-17.             

31   17   X       Thứ Ba.
Rm 8, 18-25; Lc 13, 18-21.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây