TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG MƯỜI MỘT - 2023

22/11/2022 02:40:14 |   1519
THÁNG MƯỜI MỘT - 2023


Ý cầu nguyện:
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,  45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01 18.9     Tr      Thứ Tư.
CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Kh 7, 2-4.9-14;  Tv 23, 1-2.3-4ab.5-6; 1Ga 3, 1-3;  Mt 5, 1-12a.

GHVN: Thánh Giêrônimô Hermosilia - Vọng (Liêm) (1861), OP, giám mục; Thánh Valentinô Berrioochoa - Vinh (1861), OP, giám mục và Thánh Pedro Almatô – Bình (1861), OP, tử đạo.

02   19   Tm    Thứ Năm đầu tháng.
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).


Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời, v.v…, 1973 trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng Thánh lễ cầu hồn, 1974,  trang 61-106).

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Roger Bianchetti (Bạch) (+1998)

03   20   X       Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).  
Rm 9, 1-5; Lc 14, 1-6.

GHVN: Thánh Pierre Néron - Bắc (1860), MEP, linh mục, tử đạo.

Bổn mạng:
* Giáo xứ Thuận Phú (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Bình Tâm (Gx. Phước Bình - hạt Phước Long).
* Các cộng đoàn: Martinô - Đa Minh (Giang Sơn); Rất Thánh Mân Côi Monteils - Đa Minh (Gx. Buôn Hô); Mai Sơn Lâm - NVHB (Gx. Giang Sơn); Đaminh Tam Hiệp Bình An (Gx. Nghi Xuân).

04   21   Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
Rm 11, 1-2a.11-12.25-29; Lc 14, 1.7-11.

05   22   X       CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
Thánh Vịnh tuần III.
Ml 1, 14b–2, 2b.8-10; Tv 131, 1.2.3.12; 1Tx 2, 7b-9.13; Mt 23, 1-12.               

CMTC:
* Các giáo xứ:
Kiến Hòa (hạt Gia Nghĩa); Sông Bé (hạt Phước Long).
* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập – ĐX).

GHVN: Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu (1858), OP, linh mục, tử đạo.

06   23   X       Thứ Hai.
Rm 11, 29-36; Lc 14, 12-14.

07   24   X       Thứ Ba.
Rm 12, 5-16a; Lc 14, 15-24.

GHVN: Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (1773), OP, linh mục và Thánh Jacinto Castaneda - Gia (1773), OP, linh mục, tử đạo.

Tiết khí: Lập đông (bắt đầu mùa đông).

08   25   X       Thứ Tư.
Rm 13, 8-10; Lc 14, 25-33.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (1840), linh mục; Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (1840), linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh (1840), linh mục; Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ (1840)  thánh GB. Trần Ngọc Cỏn (1840) , tử đạo.

09   26   Tr      Thứ Năm.
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.

Ed 47, 1-2.8-9.12  [1Cr 3,  9c-11.16-17]; Tv 45, 2-3.5-6.8-9;  Ga 2, 13-22.

10   27   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Rm 15, 14-21; Lc 16, 1-8.

11   28   Tr      Thứ Bảy.
Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
Rm 16, 3-9.16.22-27; Lc 16, 9-15
.

Kỷ niệm 12 năm linh mục:
Cha Antôn Đặng Hồng Quảng, SMV.

12   29   X       CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Kn 6, 12-16; Tv 62, 2abc.2d-4.5-6.7-8; 1Tx 4, 13-18 (hay 13-14); Mt 25, 1-13.
(Không cử hành lễ thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo).

CMTC:
* Giáo xứ Đức Hạnh (hạt Phước Long).
* Các giáo họ: Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm); Trinh Vương (Gx. Phúc Thành - hạt Đăk Mil); Bù Ha (Gx. An Bình - hạt Phước Long).

THÁNH JÔSAPHAT, giám mục, TỬ ĐẠO.
Bổn mạng: cha Hoàng Hữu Đạo, FSF.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha GB Nguyễn Thành Tâm (+2019)

13 01.10 X       Thứ Hai.
Kn 1, 1-7; Lc 17, 1-6.                    

14   2     X       Thứ Ba.
Kn 2, 23–3, 9; Lc 17, 7-10.

15   3     X       Thứ .
Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Kn 6, 1-11; Lc 17, 11-19.

16   4     X       Thứ Năm.
Thánh nữ Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).
Kn 7, 22–8, 1; Lc 17, 20-25.

17   5     Tr      Thứ Sáu.
Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
Kn 13, 1-9; Lc 17, 26-37.

18   6     X       Thứ Bảy.
Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).

Kn 18, 14-16;19, 6-9; Lc 18, 1-8. (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28, 11-16.30-31;  Mt 14,  22-33).

19   7     X       CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Cn 31, 10-13.19-20.30-31; Tv 127, 1-2.3.4-5; 1Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30 (hoặc Mt 25, 14-15.19-21)..
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ).
[HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.  

CMTC:
* Gh. Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - hạt Đăk Mil).
* Lưu Xá Đăng Khoa (hạt Mẫu Tâm).

20   8     X       Thứ Hai.
Thánh vịnh tuần II.

1 Mcb 1, 10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18, 35-43.

21   9     Tr      Thứ Ba.
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
Dcr 2, 14-17;  Mt 12, 46-50.

Bổn mạng: cộng đoàn Đức Mẹ Người Nghèo - Bù Đăng.

22   10   Đ       Thứ Tư.
Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

2Mcb 7, 1.20-31; Lc 19, 11-28.

Bổn mạng: cộng đoàn Cêcilia - MTG Nha Trang (Gx. Vinh Phước).

Tiết khí: Tiểu tuyết (tuyết xuất hiện).

23   11   X       Thứ Năm.
Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
1Mcb 2, 15-29; Lc 19, 41-44

24   12   Đ       Thứ Sáu.
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.

* Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

GHVN: Thánh Pierre Dumoulin Borie – Cao (1838), MEP, giám mục; Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa (1838), linh mục và Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm (1838), linh mục, tử đạo.

*Thành lập HĐGM Việt Nam (1960)

Bổn mạng:
* Hội Thánh Việt Nam
* Các giáo xứ: Dũng Lạc (hạt Chính Tòa); Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô); Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa); Kiến Hòa (hạt Gia Nghĩa); Phước Quả (hạt Phước Long); Long Hà (hạt Phước Long).
* Các giáo họ: Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - hạt Đồng Xoài); Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm); Krông Nô (Gx. Giang Sơn - hạt Giang Sơn); Thanh Bình (Gx. Kitô Vua - hạt Đăk Mil)
* Các cộng đoàn NVHB: Emmau (Kiến Đức); Thanh Bình (Gx. Nhân Cơ); Chứng Nhân (Tòa Giám Mục).

Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa (1838).
Bổn mạng: cha Phạm Văn Hùng, CMR.

Kỷ niệm:                              
* 23 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Đình Chung; Giuse Đỗ Minh Hiển; Antôn Nguyễn Phi Hùng; Giuse Vũ Ngọc Toàn;
* 11 năm linh mục quý cha:
Phêrô Trần Thanh Dũng, CM. Antôn Nguyễn Thanh Tường, CM.

25   13   X       Thứ Bảy.
Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).

1Mcb 6, 1-13; Lc 20, 27-40.

26   14   X       CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.

Ed 34, 11-12.15-17;  Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6;  1Cr 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46.

CMTC:
* Các giáo họ: Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - hạt Đồng Xoài);  Khắc Khoan (Gx. Đức Hạnh - hạt Phước Long).

Bổn mạng:
* Các giáo xứ:
Kitô Vua (hạt Đăk Mil); Nhơn Hòa (hạt Phước Long);    Đồng Tâm (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Tân Phúc (Gx. Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa).
* Cộng Đoàn Kitô Vua - MTG Quy Nhơn (Gx. Kitô Vua).

GHVN: Thánh Tôma Đinh Viết Dụ (1839), OP, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, (1839), OP, linh mục, tử đạo.

27   15   X       Thứ Hai.
Thánh vịnh tuần II.

Đn 1, 1-6.8-20; Lc 21, 1-4.            

28   16   X       Thứ Ba.
Đn 2, 31-45; Lc 21, 5-11.

29   17   X       Thứ Tư.
Đn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21, 12-19.

30   18   Đ       Thứ Năm.
THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10,  9-18; Tv 18, 2-3.4-5;  Mt 4, 18-22.

Bổn mạng:
* Giáo xứ Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa).
* Quý cha:
Trần Xuân Cương; Trần Thế Minh, Nguyễn Mạnh Tường, O.CIST 

Kỷ niệm 28 năm linh mục quý cha:
Giuse Trần Ngọc Cầu; Giuse Nguyễn Văn Nghĩa.

THÁNG MƯỜI HAI 2023
1.12 19.10 X       Thứ Sáu đầu tháng.
Đn 7, 2-14; Lc 21, 29-33.
02   20   X       Thứ Bảy đầu tháng.
Đn 7, 15-27; Lc 21, 34-36.
HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2022-2023

 Cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây