TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG SÁU - 2023

22/11/2022 12:01:14 |   1421

THÁNG SÁU - 2023

Ý cầu nguyện:
Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.


THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01 14.04  Tr     Thứ Năm đầu tháng.
Chúa Giêsu linh mục Thượng phẩm. Lễ kính.
(Thứ
Năm sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)
St 22, 9-18; Tv39, 7-8a.8b-9.10-11ab.17. Mt 26, 36-42.
(Không cử hành lễ Thánh Justinô, Tử đạo)

GHVN: Thánh Giuse Phạm Quang Túc (1862), tử đạo.

02   15   X       Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ).

Hc 44, 1.9-13; Mc 11, 11-26.

GHVN: Thánh Đa Minh Trần Duy Ninh (1862), tử đạo.

Kỷ niệm 06 năm linh mục quý cha:  
Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Giuse Nguyễn Trung Luật, Vinh sơn Phạm Hữu Mạnh, Phaolô Cao Đình Quang; Giuse Bùi Đình Sâm; Antôn Trần Nhân Tâm; Giuse Đậu Quang Trung; Giuse Trần Vũ Thiên Uy; Antôn Lê Công Văn; GB Hoàng Nguyên Vũ; Gioan Y Xuất Luka.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Nguyên Chưởng Ấn FX Nguyễn Kim Long (+2020).

03   16   Đ       Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
Hc 51, 12-20; Mc 11, 27-33.

GHVN:
Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (1862), tử đạo.

04   17   Tr      CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN.
CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.

Xh 34, 4b-6.8-9;  Tv Đn 3, 52a.53.54.55.56; 
2Cr 13, 11-13;  Ga 3, 16-18.

CMTC
* Các giáo xứ: Kim Mai (hạt Mẫu Tâm); Thuận Tâm (hạt Chính Tòa); Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa).
*  Các giáo họ: Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức - hạt Buôn Hô); Long Hưng (Gx. Bù Nho - hạt Phước Long); Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát - hạt Giang Sơn); Thanh Sơn (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil).

05   18   Đ       Thứ Hai.
Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Thánh vịnh tuần I.

Tb 1, 3;2, 1b-8    Mc 12, 1-12.

GHVN: Thánh Luca Vũ Bá Loan (1840), linh mục, tử đạo; Thánh Đa Minh Trần Văn Toại (1862) và Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Huyên (1862), tử đạo.

Kỷ niệm 05 năm linh mục:
Cha Phêrô Dương Thái Long, CM.

06   19   X       Thứ Ba.
Thánh Norbertô, giám mục (Tr).

Tb 2, 9-14; Mc 12, 13-17.

GHVN: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng (1862); Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần (1862) và Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương (1862), tử đạo.

Tiết khí: Mang chủng (chòm sao Tua Rua mọc).                        

07   20   X           Thứ Tư.
Tb 3, 1-11a.16-17a; Mc 12, 18-27.

GHVN: Thánh Giuse Trần Văn Tuấn (1862), tử đạo;

08   21   X       Thứ Năm.
Tb 6, 10-11; 7, 1.9-17; 8, 4-9a   Mc 12, 28b-34.

09   22   X       Thứ Sáu.
Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh. (Tr).

Tb 11, 5-17; Mc 12, 35-37.

10   23   X       Thứ Bảy.
Tb 12, 1.5-15.20; Mc 12, 38-44.
Đọc kinh chiều I Lễ Mình Máu Thánh Chúa

11   24   Tr      CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Đnl 8, 2-3.14b-16a;  Tv 109, 1.2.3.4; 1Cr 10, 16-17;  Ga 6.51-58.
(Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).

CMTC:
*  Các giáo xứ:  Thánh Tâm (hạt Chính Tòa);  Phú Văn (hạt Phước Long); Tân Hòa (hạt Giang Sơn); Đồng Tín (hạt Đồng Xoài); Đức Liễu (hạt Đồng Xoài); Nhơn Hòa (hạt Phước Long).
*  Các giáo họ: Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - hạt Mẫu Tâm).

THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ.
Bổn mạng: giáo xứ Kon H’ring (hạt Buôn Hô).

Kỷ niệm:
* 13 năm linh mục quý cha:
Giuse Lê Văn Quốc, SVD
Phêrô Ngô Xuân Thịnh, SDB
* 10 năm linh mục:
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lộc, OMI.

12   25   X           Thứ Hai.
Thánh vịnh tuần II.
2Cr 1, 1-7; Mt 5, 1-12.                               

13   26   Tr      Thứ Ba.
Lễ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  
2Cr 1, 18-22; Mt 5, 13-16.

GHVN: Thánh Nicola Bùi Đức Thể (1839) và Thánh Aug. Phan Viết Huy (1839), Tđ.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Đức Lệ (hạt Đăk Mil); Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa); Nghi Trung (hạt Gia Nghĩa); Xuân Hòa (hạt Đăk Mil); Vinh Hà (hạt Buôn Hô); Vinh Tân (hạt Buôn Hô); Trường Xuân (hạt Gia Nghĩa).
* Các giáo họ: Thiên Ân (Gx. Đăk Ân - hạt Phước Long); Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức - hạt Buôn Hô). Thanh Sơn (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil).
* Quý cha: Hồ Quang Hải; Nguyễn Phi Hùng; Nguyễn Văn Huynh; Phạm Quang Lâm; Vũ Thanh Lịch; Bùi Văn Minh; Trần Nhân Tâm; Dương Văn Thảo; Lê Anh Tuấn; Lê Công Văn; Bùi Văn Thiều, SMV; Đặng Hồng Quảng, SMV; Nguyễn Anh Tuấn, CM; Nguyễn Thanh Tường, CM;

14   27   X       Thứ Tư.
2Cr 3, 4-11; Mt 5, 17-19.

15   28   X       Thứ Năm.
2Cr 3, 15–4, 1.3-6; Mt 5, 20-26.

16   29   Tr      Thứ Sáu.
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
Đnl 7, 6-11; Tv 102,  1-2.3-4.6-7.8 và 10;  1Ga 4, 7-16; Mt 11, 25-30.                         

GHVN: Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường (1862); Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương (1862); Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo (1862); Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi (1862) và Thánh Đa Minh Nguyễn Huy Nguyên (1862), tử đạo.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Thánh Tâm (hạt Chính Tòa); Thuận Tâm (hạt Chính Tòa); Tình Thương (hạt Chính Tòa); Kim Phát (hạt Giang Sơn); Long Điền (hạt Phước Long); Bù Đăng (hạt Đồng Xoài); Phước Tín (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Kim Ngọc (Thiên Phước - hạt Gia Nghĩa).
* Cộng đoàn Đăk Ân - Thánh Tâm Huế (BMT).

17   30   Tr      Thứ Bảy.
Trái Tim Vô Nhi
m Đức Mẹ. Lễ nhớ.
Is 61, 9-11; Lc 2, 41-51.

GHVN: Thánh Phêrô Phan Hữu Đa (1862), tử đạo.

18 01.05  X       CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Xh 19, 2-6a; Tv 147, 12-13.14-15.19-20; Rm 5, 6-11; Mt 9, 36–10, 8.

CMTC: Gh. Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc - hạt Đăk Mil).

19   2     X       Thứ Hai.
Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).
2Cr 6, 1-10; Mt 5, 38-42.

20   3     X       Thứ Ba.
2Cr 8, 1-9; Mt 5, 43-48.

21   4     Tr      Thứ .
Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. lễ nhớ
2Cr 9, 6-11; Mt 6, 1-6.16-18.

Tiết khí: Hạ chí (giữa hè)

22   5     Đ       Thứ Năm.
 
                       
56 năm THÀNH LẬP GIÁO PHẬN
Tại giáo phận Ban Mê Thuột mừng kính
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN

(Xin quý cha và cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo phận nhà)
Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
2Cr 11, 1-11; Mt 6, 7-15.

Kỷ niệm:
* 55 năm linh mục:
Cha Anrê Trần Xuân Cương.
* 03 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Văn Chỉnh, CM.
* 01 năm linh mục quý cha: 
Phaolô Nguyễn Hữu Dinh; Phêrô Nguyễn Việt Dũng; Phaolô Nguyễn Ngọc Duy; Giuse Dương Minh Hoàng; Giuse Nguyễn Văn Huyền; Anrê Ai Bốn Khới Ayua; GB. Đinh Văn Mạnh Khương; Giuse Đặng Văn Khuyến; Antôn Bùi Văn Minh; Phêrô Cao Xuân Phú; Phêrô Vũ Đức La San; Gioan Nguyễn Trọng Thiên; Giuse Trương Đình Thiệu; Phêrô Trần Văn Tuấn.

Xin cầu nguyện cho:
+ Cha Phêrô Nguyễn Văn Bân (+1991).
+ Cha GB Phan Xuân Bang (+2001).

23   6     X       Thứ Sáu.
2Cr 11, 18.21b-30; Mt 6, 19-23.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.
Gr 1, 4-10; Tv 70, 1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; 1Pr 1, 8-12; Lc 1, 5-17.

24   7     Tr      Thứ Bảy.
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.

Is 49, 1-6;  Tv 138, 1-3.13-14ab.14c-15; Cv 13,  22-26;  Lc 1, 57-66.80.
 (Đọc kinh chiều II Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả).

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Êa Tul (hạt Buôn Hô); Kim Hòa (hạt Giang Sơn); Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm); Vinh Hương (hạt Đăk Mil); Thuận Phúc (hạt Chính Tòa); Hòa Nam (hạt Mẫu Tâm).
* Các giáo họ:
Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát - hạt Giang Sơn); Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - hạt Phước Long); Hòa Thành (Gx. Buôn Hằng - hạt Chính Tòa).
* Cộng đoàn Bù Đăng - Thừa Sai Việt Nam.
* Quý cha: Hà Văn Ánh; Nguyễn Huy Bắc; Trần Đức Châu; Nguyễn Tiến Đạt; Nguyễn Minh Hảo; Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Quốc Hưng; Đinh Văn Mạnh Khương; Nguyễn Văn Liêm; Nguyễn Đình Lượng; Hồ Anh Phi; Nguyễn Công Phi; Phạm Văn Phong; Nguyễn Ngọc Sang; Cao Thanh Tâm; Hoàng Minh Tâm; Nguyễn Minh Tâm; Trịnh Đình Thế; Nguyễn Văn Thiện; Nguyễn Quốc Thuần; Phạm Thế Truyền; Trần Thượng Uyển; Trần Vinh; Hoàng Nguyên Vũ; Nguyễn Vương; Hồ Quang Lâm, CSsR; Đoàn Cao Thuấn, OFM; Phạm Trọng Tình, O.Carm;

25   8     Tr      CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Gr 20, 10-13; Tv 68, 8-10.14 và 17.33-35; Rm 5, 12-15;  Mt 10, 26-33.

CMTC:
* Các giáo họ: Đồng Tâm (Gx Duy Hòa - hạt Mẫu Tâm); Kim Ngọc (Gx. Thiên Phước - hạt Gia Nghĩa).
(Không cử hành lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ).

TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Vinh Hòa (hạt Giang Sơn); Mẫu Tâm (hạt Mẫu Tâm).  

Kỷ niệm 09 năm linh mục quý cha:
Giuse Vũ Đức Tân Châu, SMV; Giuse Ngô Quang Hiệp, SMV; Phêrô Phan Khắc Sùng, SMV; Giuse Nguyễn Văn Thược, SMV;

26   9     X       Thứ Hai.
St 12, 1-9; Mt 7, 1-5.

GHVN: Thánh Dom. Henares - Minh (1838), Giám mục OP. và Thánh Px. Đỗ Văn Chiểu (1838), Thầy giảng, tử đạo.

Kỷ niệm 48 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế.

27   10   X       Thứ Ba.
Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

St 13, 2.5-18; Mt 7, 6.12-14.

GHVN: Thánh Tôma Vũ Quang Toán (1840), Thầy giảng OP, tử đạo.

(ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP)
Bổn mạng: Giáo xứ Phú Sơn (hạt Đồng Xoài).

Kỷ niệm:
* 54 năm linh mục:
Cha TĐD Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.
* 09 năm linh mục:
Cha Pio Phạm Đình Tiến, FSF.

28   11   Đ       Thứ Tư.
Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
St 15, 1-12.17-18; Mt 7, 15-20.

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.
Cv 3, 1-10; Tv 18,  2-3.4-5; Gl 1, 11-20; Ga 21, 15-19.

Kỷ niệm 11 năm linh mục:
Cha Maximilianô Kolbê Maria Nguyễn Thế Hưng, CRM.

29   12   Đ       Thứ Năm.
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 12, 1-11;  Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9;  2Tm 4, 6-8.17-18; Mt 16, 13-19.
* Xin các giáo xứ, giáo họ thu quỹ Thánh Phêrô Tông đồ, giúp Chủng viện Lê Bảo Tịnh, BMT.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Buôn Hằng (hạt Chính Tòa); Thuận Hiếu (hạt Chính Tòa); Quỳnh Ngọc (hạt Mẫu Tâm); Nhân Cơ (hạt Gia Nghĩa);  Bình Hà (hạt Gia Nghĩa); Phú Văn (hạt Phước Long); Phúc Lộc (hạt Đăk Mil).
* Các giáo họ: Long Tân (Gx. Bù Nho - hạt Phước Long); Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa); Khuê Ngọc Điền (Gx. Đông Sơn - hạt Giang Sơn); Vinh Đức (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil); Thanh Lâm (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil); Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - hạt Gia Nghĩa); Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - hạt Phước Long).
* Cộng đoàn Chi Lăng - Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Chi Lăng).
* Quý cha: Trần Ngọc Anh; Lê Minh Anh; Vũ Hồng Ân; Phạm Đức Chương; Dương Nguyễn Bảo Chương; Nguyễn Đình Cương; Nguyễn Đức Cường; Bùi Hãnh Diễn; Nguyễn Hữu Dinh; Đỗ Đình Dục; Hoàng Khắc Dũng; Nguyễn Việt Dũng; Nguyễn Ngọc Duy; Trần Quốc Đạt; Cao Tiến Hà; Nguyễn Thái Hải; Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Quang Hải; Nguyễn Minh Hiển; Vương Tiên Hoàng; Nguyễn Minh Huân; Nguyễn Thư Hùng; Phạm Bá Huỳnh; Y KRơn; Nguyễn Tùng Lâm; Nguyễn Khánh Luyện;  Mai Văn Nam; Trần Hiền Ngự; Trần Vĩnh Niệm; Trần Bảo Ninh; Lưu Văn Phan; Hoàng Hùng Phi; Cao Xuân Phú; Nguyễn Lê Hồng Phương; Cao Đình Quang; Cao Anh Quốc; Vũ Đức La San; Ngô Anh Tấn; Nguyễn Văn Thái; Trần Văn Thanh; Vương Đình Thắng;  Nguyễn Thành Thiện; Lưu Thọ; Võ Hữu Thọ; Dương Anh Thơ; Bùi Văn Thục;  Nguyễn Hùng Tiến; Trần Thanh Truyền; Trần Thanh Trực; Trần Văn Tuấn; Nguyễn Đức Tuyên; Nguyễn Thanh Vũ; Nguyễn Văn Yến; Phạm Hữu Chí, OMI; Nguyễn Văn Chỉnh, CM; Nguyễn Anh Dũng, SMV; Trần Thanh Dũng, CM; Hán Huy Hạp, SVD; Nguyễn Trọng Hiếu, SVD; Lương Văn Hiếu, SMV; Vũ Văn Hiếu, OP; Trần Văn Lực, SMV; Dương Thái Long, CM; Nguyễn Văn Phương, OP; Lê Văn Quyền, CSsR; Phan Khắc Sùng, SMV; Nguyễn Hữu Thiện, SVD; Ngô Xuân Thịnh, SDB; Cao Dương Đình Thời, OSB; Đỗ Văn Trường, SDB.

Kỷ niệm 12 năm linh mục:
Cha Gioan Vianney Ngô Hồng Phúc, SVD.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Nguyễn Thanh Thiện (+1999).

30   13   X       Thứ Sáu.
Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).

St 17, 1.9-10.15-22; Mt 8, 1-4.

GHVN: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (1838) Linh mục OP, tử đạo.

Kỷ niệm 05 năm linh mục:
Cha Giuse Maria Trần Văn Tài, CSsR.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Vinh Sơn Nguyễn Hoàn (Nam Huân) (+1998)

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây