TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ Ngày 8 tháng 3

Thứ tư - 02/03/2022 19:20 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1050
 "Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được."
VHTK Thánh GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ Ngày 8 tháng 3
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ
Ngày 8 tháng 3
 Tin Mừng thánh Luca 14,25-33
 
TIN MỪNG
 
Vác thập giá mình mà đi theo Đức Giê-su (Mt 10: 37 -38 )
 
25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:
 
26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
 
Từ bỏ hết những gì mình có
 
28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.
 
 
25 Great crowds were traveling with him, and he turned and addressed them,26 "If any one comes to me without hating his father  and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple.
 
27 Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple.
 
28 Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion?29 Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work the onlookers should laugh at him30 and say, 'This one began to build but did not have the resources to finish.'31 Or what king marching into battle would not first sit down and decide whether with ten thousand troops he can successfully oppose another king advancing upon him with twenty thousand troops?32 But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms.
 
33 In the same way, everyone of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
gioan tc x1
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 14,26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Muốn làm môn đệ Đức Giêsu phải từ bỏ những gì? (Lc 14,26)
a. Cha mẹ, vợ con.
b. Anh chị em.
c. Mạng sống mình.
d. Cả a, b và c đúng.
 
02. Muốn theo Đức Giêsu phải vác cái gì đi theo Người? (Lc 14,27)
a. Thân xác hư nát của mình.
b. Những đau khổ.
c. Những bất toàn nhân loại.
d. Thập giá mình.
 
03. Một người xây cái gì thì phải tính toán phí tổn thế nào kẻo xây không xong thì bị người ta chê cười? (Lc 14,28)
a. Xây dựng vườn nho.
b. Cây tháp.
c. Xây nhà.
d. Xây hội trường.
 
04. Muốn theo Đức Giêsu phải làm gì? (Lc 14,33)
a. Từ bỏ hết những gì mình có.
b. Bán hết tài sản.
c. Sống trung tín thật thà.
d. Giữ các giới luật của Thiên Chúa.
 
05. Đức Giêsu bảo, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì thế nào? (Lc 14,33)
a. Không thể làm môn đệ tôi được.
b. Không thể vào Nước Trời.
c. Không để được cứu độ.
d. Không có sự sống đời đời.
 
B. Thánh GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ
 
b1. Gioan sinh ngày 8 tháng 3 năm 1495 tại đâu?
a. Tây Ban Nha.
b. Bồ Đào Nha.
c. Ai Cập.
d. Bắc Phi.
 
b2. Sau thời gian xa cách Thiên Chúa, Gioan quyết định đi đâu để giúp đỡ các Kitô hữu bị bắt làm nô lệ, với hy vọng được chết vì đạo?
a. Rô Ma.
b. Phi Châu.
c. Giêrusalem.
d. Êphêsô.
 
b3. Trong cuộc đời của thánh Gioan, ngài được Thiên Chúa ban cho nhiều đặc ân để cứu giúp người khác. Thí dụ như:
a. Biết người xấu số sắp kết liễu cuộc đời và cứu ông ra khỏi cơn tuyệt vọng.
b. Trong một đám cháy  ở bệnh viện Hoàng gia tại Grenada, Gioan lao vào ngọn lửa mang các bệnh nhân ra ngoài, rồi trở lại kéo các bệnh nhân khác. Thật là một phép lạ, khi ra khỏi lò lửa một Ngài vẫn sống.
c Trong một trận lụt, Gioan cũng thực hiện những chuyện lạ lùng để cứu người
d. Cả a, b và c đúng
 
b4. Ngày 16 tháng 10 năm 1690, thánh Gioan Thiên Chúa được tôn phong bậc Hiển Thánh bởi Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Alexandre VIII.
b. Đức Giáo Hoàng Giáo hoàng Piô XI.
c. Đức Giáo Hoàng Urbanô VIII.
d. Đức Giáo Hoàng Giáo hoàng Leo XIII.
 
b5. Thánh Gioan Thiên Chúa được nhận làm thánh bảo trợ của ai?
a. Các người nghèo.
b. Các y tá.
c. Các người lao động.
d. Các binh sĩ.
  
III. Ô CHỮ
  oc gioan tc
Những gợi ý
 
 
01. Một người xây cái gì thì phải tính toán phí tổn thế nào kẻo xây không xong thì bị người ta chê cười? (Lc 14,28)
 
02. Muốn làm môn đệ Đức Giêsu phải từ bỏ người này (Lc 14,26)
 
03. Muốn làm môn đệ ai phải từ bỏ mình mà vác thập giá mình mà theo? (Lc 14,27)
 
04. Để đến với Đức Giêsu, với cha mẹ, vợ con,… ... phải thế nào? (Lc 14,25)
 
05. Muốn làm môn đệ Đức Giêsu phải từ bỏ người này. (Lc 14,26)
 
06. Một khi vị vua lượng mình không đủ sức, thì lúc đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi đâu? (Lc 14,32)
 
07. Để được làm gì của Đức Giêsu thì phải từ bỏ hết những gì mình có? (Lc 14,33)
 
08. Muốn làm môn đệ Đức Giêsu phải từ bỏ điều này. (Lc 14,26)
 
09.  Muốn theo Đức Giêsu phải vác cái gì đi theo Người? (Lc 14,27)
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 "Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được."
Tin Mừng thánh Luca 14,27
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ
Ngày 8 tháng 3
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Môn đệ Chúa Giêsu
 
* Tin Mừng  thánh Luca 14,26 
 
"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 
01d. Cả a, b và c đúng (Lc 14,26)
02. d. Thập giá mình (Lc 14,27)
03. b. Cây tháp (Lc 14,28)
04. a. Từ bỏ hết những gì mình có (Lc 14,33)
05. a. Không thể làm môn đệ tôi được.(Lc 14,33)
 
B. Thánh GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ
 
b1. bBồ Đào Nha.
b2. b. Phi Châu.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. a. Đức Giáo Hoàng Alexandre VIII.
b5. b. Các y tá.
 
III. Lời giải đáp Ô CHỮ
 
01. Cây tháp (Lc 14,28)
02. Chị em (Lc 14,26)
03. Đức Giêsu (Lc 14,27)
04. Dứt bỏ (Lc 14,25)
05. Cha mẹ (Lc 14,26)
06. Cầu hoà (Lc 14,32)
07. Môn đệ (Lc 14,33)
08. Mạng sống (Lc 14,26)
09.  Thập giá (Lc 14,27)
 
Hàng dọc : Yêu Thương
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
Thánh GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ
 
Gioan sinh ngày 8 tháng 3 năm 1495 tại Bồ Đào Nha.
Cha mẹ Ngài là những người nghèo khổ nhưng đạo đức và đầy lòng bác ái. Lúc 9 tuổi Ngài bỏ nhà trốn đi, theo một nhà mạo hiểm đã khéo kích thích trí tưởng tượng của tuổi thơ. Mẹ Ngài đã qua đời sau ba tuần đau khổ vì không biết số phận của con trẻ ra sao. Còn cậu bé bi bỏ rơi, thiếu thốn mọi sự nên đành ở đợ nuôi thân. Ngài giúp việc cho một nhà tiểu nông, hàng ngày lo đi chăn chiên, cho đến khoảng 20 tuổi. Chán với cuộc sống đều đều, Ngài đăng lính đi chiến đấu ở Phontarabia. Thật bất hạnh khi kiếp sống suy đồi của các bạn đồng ngũ đã lôi kéo Ngài tới chỗ mất cả lòng kính sợ Chúa. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi kẻ Ngài đã chọn. Ngày kia, khi đem thức ăn cho súc vật. Gioan bị té ngựa và bị trọng thương không còn cử động và nói năng gì được nữa. Nhận biết được mối nguy đang đe dọa thân xác tâm hồn, thánh nhân khấn cầu Đức Trinh Nữ và hứa sẽ sửa mình. Nhưng khi vừa hết bệnh, Ngài lại trở về đường cũ.
 
Chúa quan phòng vẫn tiếp tục thể hiện tình thương bằng một hình phạt khác. Vị chỉ huy trao cho Gioan canh giữ chiến lợi phẩm. Nhưng vì bất cẩn sao đó mà chiến lợi phẩm biến mất. Gioan bị án xử giảo, bất kể mọi phân bua kêu khóc. Đến giờ hành hình, may có một cấp chỉ hy cao hơn can thiệp Ngài mới được tha với điều kiện là bị giáng cấp. Bất mãn, Gioan trở về chủ cũ và được tiếp đón niềm nở. Gia chủ còn đề nghị gả con cho Ngài nữa, nhưng Ngài đã từ chối và chỉ sống như một kẻ chăn chiên vô tội.
 
Mười năm sau Gioan lại đăng lính làm pháo thủ trong cuộc viễn chinh đánh phá Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến tranh kết thúc, binh đội Tây Ban Nha được giải ngũ. Gioan muốn trở về quê nhà. Nhưng người cậu cho biết mẹ Ngài đã qua đời ba tuần sau ngày Ngài bỏ nhà ra đi, cha Ngài cũng mới qua đời tại một tu viện thánh Phanxicô, những lời trách móc xâu xé tấm lòng của đứa còn hoang đàng... Gioan quyết sửa những ngông cuồng của tuổi trẻ và muốn hiến thân phục vụ người nghèo khổ yếu đau.
 
Gioan quyết định đi Phi Châu để giúp đỡ các Kitô hữu bị bắt làm nô lệ, với hy vọng được chết vì đạo. Tới Gibraltar, Ngài gặp một nhà quí tộc bị thất sủng và phải đi đày. Cùng ông đáp tàu tới Ceuta, Ngài đã phải làm việc để kiếm tiền nuôi ông chủ chẳng may ngã bệnh và lâm cảnh cùng quẫn. Đồng thời Ngài đã vào các nhà tù, an ủi các tù nhân và săn sóc họ. Vị lãnh Chúa qua đời. Gioan nhận lệnh của một tu sĩ Phanxicô truyền phải trở lại Tây Ban Nha là nơi Thiên Chúa đã cho Ngài biết các ý định của Ngài.
 
Gioan trở lại Gibraltar. Ngài xin trời cao soi sáng và để nuôi thân Ngài đi bán rong giày dép và tranh ảnh, nhưng vẫn luôn lo cải hóa các tâm hồn. Một ngày kia Ngài gặp trên đường một đứa trẻ cùng khổ đáng thương với cặp giò trần trụi bị nứt nẻ vì sỏi đá. Ngài vác nó trên vai, dừng lại nghỉ, đám trẻ chỉ cho vị ân nhân một trái lựu (Grenade) có mọc cây thánh giá và nói:
  - Hỡi Gioan Thiên Chúa, trái lựu (Grenade) sẽ là thánh giá của ông.
 
Rồi đứa trẻ biến mất. Gioan hiểu chính Chúa Giêsu là đứa trẻ Ngài đã giúp đỡ.
 
Bây giờ Gioan đi Grensda để sống đời bác ái và thống hối. Thánh giá đầu tiên của Ngài là đã bị coi như một kẻ điên, phải chịu mọi thứ sỉ nhục và bị đối xử tàn tệ, Ngài hành hương viếng Đức Bà Guadalupê, vừa bán củi khô để sinh sống. Cuối cuộc hành hương Ngài thấy Đức Trinh Nữ cúi xuống và đặt hài nhi vào tay Ngài với y phục để bao bọc cho Ngài. Như vậy ơn gọi của Ngài là giúp đỡ những người nghèo khổ của Chúa Giêsu Kitô. Khi qua Oropezo, Gioan đã chữa lành một phụ nữ nghèo. Trở lại Grenada với số tiền kiếm được và với những của trợ cấp, Ngài thuê một căn nhà để thu họp những người khốn khổ, cho các người yếu đau bệnh tật trú ngụ. Ban chiều, Ngài vác giỏ đi ăn xin. Với hai cái xoong trên vai Ngài la lớn:
  - Ai muốn hành thiện, xin tiếp tay với tôi đây?
 
Ngài trở về nhà mang đầy những thực phẩm. Niềm vui cũng thật lớn lao khi Ngài dẫn về nhà vài trú nhân mới, một đứa trẻ bi bỏ rơi. Ưu tư của Ngài không ngừng lại nơi các thân thể bệnh tật. Ở đâu nghĩ là có linh hồn hư mất, Ngài liền đến cải hóa. Ngài chỉ nghĩ tới việc cứu vớt họ.
Lần nọ Ngài mang về một người hấp hối mình đầy thương tích. Khi lau rửa và cúi xuống hôn chân bệnh nhân, Ngài thấy những lỗ đinh chói sáng. Và Chúa, vì chính Ngài, nói:
  - Gioan đầy tớ trung tín của cha, mọi việc thiện con làm cho những người nghèo khổ, là con làm cho chính Cha. Cha đếm từng bước chân con đi và cha sẽ ân thưởng cho con.
 
Bệnh viện tràn ngập ánh sáng khiến cho người ta ngỡ là một đám cháy.
 
Ngày kia có một đám cháy thật, ở bệnh viện Hoàng gia tại Grenada, Gioan lao vào ngọn lửa mang các bệnh nhân ra ngoài, rồi trở lại kéo các bệnh nhân khác. Thật là một phép lạ, khi ra khỏi lò lửa một Ngài vẫn sống.
 
Trong một trận lụt, Ngài cũng thực hiện những chuyện lạ lùng như vậy.
 
Giám mục truyền gọi Gioan Thiên Chúa đến, mặc cho Ngài y phục và từ đó Ngài và các môn sinh vẫn mặc. Khi đó Gioan Thiên Chúa đã thiết lập một hội dòng để giúp đỡ những người yếu đau bệnh tật. Dòng sẽ lan rộng trên khắp thế giới, Ngài xây thêm một nhà thương mới. Để trả nợ, Ngài phải đi quyên tiền ở Valladelid. Nhưng có quá nhiều người nghèo vây quanh đến nỗi không đã phân phát hết số tiền quyên được. Người bạn chỉ trích, Ngài đáp lại:
  - Này anh, người ta tặng ban cho ở đây hay ở Grenada, cũng luôn là vì Chúa, bởi vì Thiên Chúa ở khắp nơi và trong mọi người nghèo.
 
Gioan tận tụy với mọi người đau khổ không phân biệt. Ngài ngã bệnh khi tổng giám mục Grenada kêu tới. Ngài đi ngay và là để nghe trách cứ vì đã nhận cả những người cứng lòng. Thánh nhân trả lời:
  - “Nếu con chỉ nhận những người công chính, bệnh xá của chúng con sẽ trống vắng ngay, và làm sao có thể lo lắng cho các tội nhân. Hơn nữa con nhận biết mình chưa làm tròn hết bổn phận, cũng như con hổ thẹn mà thú thực rằng trong nhà thương, Gioan Thiên Chúa là tội nhân duy nhất đã ăn của bố thí một cách vô ích”.
 
Nghe những lời này, vị Giám mục cảm động đến rơi lệ và ca tụng Gioan. Ít lâu sau, Ngài ban các bí tích cuối cùng cho thánh nhân. Sắp chết Gioan còn thực hiện một điều lạ lùng, Ngài được biết một người thợ dệt sắp thắt cổ vì quá cực khổ, Ngài liền vội vã ra đi, tới thẳng người xấu số sắp kết liễu cuộc đời và cứu ông ra khỏi cơn tuyệt vọng.
 
Vào giờ phút cuối cùng, thánh nhân thú nhận ba thứ lo lắng làm se thắt lòng Ngài, là bất xứng với ơn phúc đã lãnh nhận, ưu tư cho những người nghèo mắc cở mà Ngài đã bỏ qua không trợ giúp được và những món nợ Ngài đã mắc phải vì các người xấu số.
 
Các y tá đã nhận Gioan Thiên Chúa làm thánh bảo trợ.
 
http://www.tgpsaigon.net/baiviet-

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây