TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thứ Sáu Tuần Thánh B

Thứ tư - 02/06/2021 21:35 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   976
"Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."
VHTK Thứ Sáu Tuần Thánh B
VUI HỌC THÁNH KINH
THỨ SÁU TUẦN THÁNH B
Tin Mừng thánh Gioan 18,28-19,16
 
Tin Mừng
 

Đức Giê-su bị điệu ra trước tổng trấn Phi-la-tô

28 Vậy, người Do-thái điệu Đức Giê-su từ nhà ông Cai-pha đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được.29 Vì thế, tổng trấn Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và hỏi: "Các người tố cáo ông này về tội gì? "30 Họ đáp: "Nếu ông này không làm điều ác, thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan."31 Ông Phi-la-tô bảo họ: "Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người." Người Do-thái đáp: "Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả."32 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói, khi ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.


33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không? "34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? "35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? "36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."38 Ông Phi-la-tô nói với Người: "Sự thật là gì? "

39 Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ Vượt Qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do-thái cho các người không? "40 Họ lại la lên rằng: "Đừng tha nó, nhưng xin tha Ba-ra-ba! " Mà Ba-ra-ba là một tên cướp.

1 Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn Người.2 Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ.3 Họ đến gần và nói: "Kính chào Vua dân Do-thái! ", rồi vả vào mặt Người.

4 Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái: "Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy."5 Vậy, Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: "Đây là người! "6 Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: "Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá! " Ông Phi-la-tô bảo họ: "Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy."7 Người Do-thái đáp lại: "Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa."

8 Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa.9 Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-su: "Ông từ đâu mà đến? " Nhưng Đức Giê-su không trả lời.10 Ông Phi-la-tô mới nói với Người: "Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? "11 Đức Giê-su đáp lại: "Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn."


 

12 Từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha Người. Nhưng dân Do-thái kêu lên rằng: "Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xê-da. Ai xưng mình là vua, thì chống lại Xê-da."13 Khi nghe thấy thế, ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là Gáp-ba-tha.14 Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: "Đây là vua các người! "15 Họ liền hô lớn: "Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá! " Ông Phi-la-tô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? " Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da."16 Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá.


28 Then they brought Jesus from Caiaphas to the praetorium.  It was morning. And they themselves did not enter the praetorium, in order not to be defiled so that they could eat the Passover.

29 So Pilate came out to them and said, "What charge do you bring (against) this man?"
30 They answered and said to him, "If he were not a criminal, we would not have handed him over to you."
31 At this, Pilate said to them, "Take him yourselves, and judge him according to your law." The Jews answered him, "We do not have the right to execute anyone," 32  in order that the word of Jesus might be fulfilled that he said indicating the kind of death he would die.
33 So Pilate went back into the praetorium and summoned Jesus and said to him, "Are you the King of the Jews?"
34 Jesus answered, "Do you say this on your own or have others told you about me?"
35 Pilate answered, "I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests handed you over to me. What have you done?"
36 Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants (would) be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here."
37 So Pilate said to him, "Then you are a king?" Jesus answered, "You say I am a king.  For this I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice."
38 Pilate said to him, "What is truth?" When he had said this, he again went out to the Jews and said to them, "I find no guilt in him.
39 But you have a custom that I release one prisoner to you at Passover. Do you want me to release to you the King of the Jews?"
40 They cried out again, "Not this one but Barabbas!"  Now Barabbas was a revolutionary.
1 Then Pilate took Jesus and had him scourged.
2 And the soldiers wove a crown out of thorns and placed it on his head, and clothed him in a purple cloak,3 and they came to him and said, "Hail, King of the Jews!" And they struck him repeatedly.

4 Once more Pilate went out and said to them, "Look, I am bringing him out to you, so that you may know that I find no guilt in him."

5 So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple cloak. And he said to them, "Behold, the man!"

6 When the chief priests and the guards saw him they cried out, "Crucify him, crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him. I find no guilt in him."

7  The Jews answered, "We have a law, and according to that law he ought to die, because he made himself the Son of God."
8 Now when Pilate heard this statement, he became even more afraid,9 and went back into the praetorium and said to Jesus, "Where are you from?" Jesus did not answer him.
10 So Pilate said to him, "Do you not speak to me? Do you not know that I have power to release you and I have power to crucify you?"
11 Jesus answered (him), "You would have no power over me if it had not been given to you from above. For this reason the one who handed me over to you has the greater sin."
12 Consequently, Pilate tried to release him; but the Jews cried out, "If you release him, you are not a Friend of Caesar. Everyone who makes himself a king opposes Caesar."
13 When Pilate heard these words he brought Jesus out and seated him on the judge's bench in the place called Stone Pavement, in Hebrew, Gabbatha.
14 It was preparation day for Passover, and it was about noon.  And he said to the Jews, "Behold, your king!"
15 They cried out, "Take him away, take him away! Crucify him!" Pilate said to them, "Shall I crucify your king?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar."
16 Then he handed him over to them to be crucified.

  
I. HÌNH TÔ MÀU
o
  *Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 19,5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Tổng trấn xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Ga 18,29)
a. Tổng trấn Quirinio.
b. Tổng trấn Philatô.
c. Tổng trấn Phêlích.
d. Tổng trấn Phéttô.
 
02. Đây là câu ông Philatô nói với Đức Giêsu: (Ga 18,33)
a. Ông là vua Do thái.
b. Ông có phải là vua dân Do thái không?
c. Ông là Đấng cứu thế.
d. Ông là Vua Ítraen.
 
03. Ai đã nộp Đức Giêsu cho quan tổng trấn Philatô? (Ga 18,35)
a. Các thượng tế.
b. Dân Do thái.
c. Các ngoại kiều.
d. Chỉ a và b đúng.
 
04. Khi nghe Đức Giêsu nói: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi? Ông Philatô nói gì với Ngài? (Ga 18,38)
a. Sự thật là gì?
b. Người nói gì tôi không hiểu.
c. Ông thật là con Thiên Chúa.
d. Ông là ai mà sao lại nói vậy?
 
05. Trước những cáo buộc của người Do thái, ông Philatô có những ý nghĩ gì về Đức Giêsu? (Ga 19,4)
a. Không tìm thấy lý do nào để kết tội Đức Giêsu.
b. Ông đúng là quân phản đạo.
c. Ông đáng bị xử tử.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ 
OC 6 TUANTHANH B 
 
Những gợi ý
 
01. Ông Philatô đã xét xử ai? (Ga 18,28-38)
 
02. Đức Giêsu nói ai đứng về điều gì thì nghe tiếng tôi? (Ga 18,37)
 
03. Ông Philatô hỏi Đức Giêsu là ai? (Ga 18,37)
 
04. Những người này đã nộp Đức Giêsu cho tổng trấn Philatô. (Ga 18,35)
 
05. Tổng trấn xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Ga 18,29)
 
06. Ông Philatô không tìm ra được điều gì để kết tội Đức Giêsu? (Ga 19,6)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 
"Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."
Tin Mừng thánh Gioan 18,37
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
THỨ SÁU TUẦN THÁNH NĂM B
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
*Chủ đề :
Ông Philatô giới thiệu Đức Giêsu
 
Tin Mừng thánh Gioan 19,5 :
Ông Philatô nói với họ: "Đây là người! "
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Tổng trấn Philatô (Ga 18,29)
02. b. Ông có phải là vua dân Do thái không? (Ga 18,33)
03. d. Chỉ a và b đúng (Ga 18,35)
04. a. Sự thật là gì? (Ga 18,38)
05. a. Không tìm thấy lý do nào để kết tội Đức Giêsu (Ga 19,4)
 
III. Ô CHỮ 
01. Đức Giêsu (Ga 18,28-38)
02. Sự thật (Ga 18,37)
03. Vua (Ga 18,37)
04. Thượng tế (Ga 18,35)
05. Philatô (Ga 18,29)
06. Lý do (Ga 19,4)
 
Hàng dọc : Chân lý


NGUYỄN THÁI HÙNG
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây