TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A

“Nó hối hận và đi làm”. (Mt 21, 28-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHGL Thêm Sức 3  – Gặp Gỡ 32 Ôn tập 1

Thứ năm - 28/07/2022 10:50 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   547
1. “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,  vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.” (Tv 94,1-2)
VHGL Thêm Sức 3  – Gặp Gỡ 32 Ôn tập 1
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 3  
I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 19-31)

1. “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,  vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.” (Tv 94,1-2)
2. “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ.” (Cv 2,46)
3. “Từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” (Ga 1,16)
4. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)
5. “Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao?” (Rm 6,3)
6. “Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri.” (Cv19,6)
7. “Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.” (2Cr 1,22)
8. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)
9. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.” (Cv 2,42)
10. “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11b)
11. “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.” (Gcb 5,14)
12. “Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng.” (Mc 3,14)
13. “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”, và Ngài đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” (Mt 19,4-5)

II. Ghi Nhớ

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ Sách Thánh nào.

1. “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta.”
2. “Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ.”
3. “Từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.”
4. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”
5. “khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu.”
6. “Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ”


Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng

7. “Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta”
8. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.”
9. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy.”
10. “Tôi không lên án chị đâu!”
11. “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến”.
12. “Người lập Nhóm Mười Hai”
13. “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ.”

III. Ô Chữ    Những gợi ý
 
01. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm điều gì cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần? (Mt 28,19)
02. Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì ai ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri? (Cv 19,6)
03. Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ làm gì cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa? (Gcb 5,14)
04. Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước gì, để thuộc về Đức Kitô Giêsu? (Rm 6,3)
05. Đức Giêsu nói: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây, để cho ai được sống? (Ga 6,51)
06. “Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ  thế nào? (Cv 2,46)
07. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là gì độ trì ta? (Tv 94,1-2)
08. Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự việc gì, và cầu nguyện không ngừng? (Cv 2,42)
09. “Từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” Câu này được trích từ Tin mừng nào? (Ga 1,16)
10. Đức Giêsu nói: Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng làm gì nữa? (Ga 8,11b)
11. Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi làm gì? (Mc 3,14)
12. Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm gì? (2Cr 1,22)
13. Người ta sẽ lìa ai mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt? (Mt 19,4-5)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
Gb. Nguyễn Thái Hùng


Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng


Lớp Thêm Sức 3
Lời giải đáp Gặp Gỡ 32 Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 19-31)

II. Ghi Nhớ

Những cụm từ này được trích từ Sách Thánh:

1. “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta.” (Tv 94,1-2)
2. “Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ.” (Cv 2,46)
3. “Từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” (Ga 1,16)
4. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28,19)
5. “khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu.” (Rm 6,3)
6. “Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ” (Cv19,6)
7. “Chính Ngài cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta” (2Cr 1,22)
8. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.” (Ga 6,51)
9. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy.” (Cv 2,42)
10. “Tôi không lên án chị đâu!” (Ga 8,11b)
11. “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến” (Gcb 5,14)
12. “Người lập Nhóm Mười Hai” (Tin mừng thánh Máccô 3,14)
13. “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ.” (Mt19,4-5)

III. Ô Chữ

01. Phép rửa (Mt 28,19)
02. Thánh Thần (Cv 19,6)
03. Cầu nguyện (Gcb 5,14)
04. Thanh tẩy (Rm 6,3)
05. Thế gian (Ga 6,51)
06. Vui vẻ (Cv 2,46)
07. Núi Đá (Tv 94,1-2)
08. Lễ bẻ bánh (Cv 2,42)
09. Gioan (1,16)
10. Phạm tội (Ga 8,11b)
11. Rao giảng (Mc 3,14)
12. Bảo chứng (2Cr 1,22)
13. Cha mẹ (Mt 19,4-5)

Hàng dọc : Phụng Vụ Bí Tích
Gb. Nguyễn Thái HùngVui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 Tags: vhgl ts3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây