TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

Thứ ba - 27/04/2021 10:50 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   32
"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."
VHTK CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

VUI HỌC THÁNH KINH

CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20

Tin Mừng

Ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa (Mc 8:27 -30; Lc 9:18 -21 )
 
13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?
 
"16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
 
 
13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi  he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
14 They replied, "Some say John the Baptist,  others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."
17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.
18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church,  and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
19 I will give you the keys to the kingdom of heaven.  Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.
  
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 16, 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Theo Tin mừng của thánh Gioan, cha của thánh Phêrô tên là gì? (Ga 21,15-23)
a. Gioan.
b. Simon.
c. Dêbêdê.
d. Dacaria.

02. Anh ruột của thánh Phêrô tên là gì? (Mc 1,16-20)
a. Gioan.
b. Simon.
c. Anrê.
d. Giacôbê.

03. Làng quê của thánh Phêrô ở đâu? (Ga 1,44)
a. Bếtxaiđa.
b. Bêtania.
c. Nadarét.
d. Mácdala.

04. Người đầy tớ của vị thượng tế vị thánh Phêrô chém đứt tai tên là gì ? (Ga 18,1-110
a. Timê.
b. Ladarô.
c. Mankhô.
d. Saulô.

05. Người phụ nữ được thánh Phêrô làm cho sống lại tại thành Gaiphô tên là gì? (Ga 21,15-23)
a. Tabitha.
b. Lydya.
c. Hêrôđia.
d. Maria.

06. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, … .” (Mt 16,13.16)
a. Đấng Cứu chuộc trần gian.
b. Đấng phải đến.
c. Con Thiên Chúa hằng sống.
d. Con Thiên Chúa Tối Cao.

07. Con vật gì đã thức tỉnh thánh Phêrô sau khi ông chối Chúa lần thứ 3? (Lc 22,54-62)
a. Con chó.
b. Con bồ câu.
c. Con két.
d. Con gà.

08. Ông Phêrô liền nói với bà Xaphira: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách … … … … … ? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy!” (Cv 5,9)
a. Thần Khí Chúa.
b. Chúng tôi.
c. Thiên Chúa.
d. Đức Kitô.

09. Gia đình ngoại giáo được thánh Phêrô rửa tội đầu tiên tên là gì? (Cv 10,1)
a. Gia đình ông Têphana.
b. Gia đình ông Dacaria.
c. Gia đình ông Conêliô.
d. Gia đình ông Aquila.

10. Tên gọi khác của thánh Phêrô là gì? (Mt 16,16)
a. Gioan.
b. Simon.
c. Dêbêdê.
d. Dacaria.

11. Tại biển hồ Tibêria, lần thứ 3, Đức Giêsu hỏi thánh Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, … … … … … ? (Ga 21,17)
a. Anh có yêu mến Thầy không?
b. Anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?
c. Anh hãy yêu mến Thầy.
d. Anh hãy đi theo Thầy.

12. Tại Cửa Đẹp của thành Giêrusalem, thánh Phêrô nói với người què rằng: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, thì tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, … … … … … . (Cv 3,6)
a. Anh được chữa khỏi.
b. Anh được khỏi bệnh.
c. Anh đi bình an.
d. Anh đứng dậy mà đi. 

III. Ô CHỮ 

A. Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ 1
 
 
 
Những gợi ý
 
01Khi được Thánh Thần đưa ra khỏi ngục tù, thánh Phêrô đã đến trú ngũ tại nhà Maria, mẹ của ông Gioan, còn gọi là gì? (Cv 12,1-19)  
 
02. Tại cửa nào của thành Giêrusalem, thánh Phêrô nói với người què rằng: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, thì tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi”? (Cv 3,6) 
 
03. Người đầy tớ của vị thượng tế vị thánh Phêrô chém đứt tai tên là gì ? (Ga 18,1-110)

04. Con vật gì đã thức tỉnh thánh Phêrô sau khi ông chối Chúa lần thứ 3? (Lc 22,54-62)
 
05. Đây là một trong những giáo đoàn mà thư 1 của Thánh Phêrô gởi đến. (1 Pr 1,1)
 
06Viên đại đội trưởng, người Ý, được thánh Phêrô rửa tội tên là gì? (Cv 10,1…) 

07Theo Tin mừng của thánh Gioan, cha của thánh Phêrô tên là gì? (Ga 21,15-23)
 
08. Người phụ nữ được thánh Phêrô làm cho sống lại tại thành Gaiphô tên là gì? (Ga 21,15-23)
 
09. Ông Phêrô liền nói với bà Xaphira: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách … … … … … ? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy!” (Cv 5,9) 
 
10. Làng quê của thánh Phêrô ở đâu? (Ga 1,44)  
 
11. Tại Lốt, Thánh Phêrô đi chữa cho người tê bại liệt giường 8 năm. Tên anh là gì? (Cv 9,32-35)
 
12. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, … … … hằng sống.” (Mt 16,13.16) 
 
13Thánh Phêrô nói: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách Thần Khí Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ngoài cửa. Họ sắp khiêng cả chị đi đấy?” Người mà thánh Phêrô nói với là ai? (Cv 5,1-11)
 
14Theo Tin Mừng thánh Gioan, tên Chúa Giêsu đã đặt cho ông Simôn con ông Gioan là gì? (Ga 1,35-51)
 
15. Vua Do Thái đã ra tay giết thánh Giacôbê và cho bắt giam thánh Phêrô tên là gì? (Cv 12,1-19) 
 
16. Anh ruột của thánh Phêrô tên là gì? (Mc 1,16-20)
 
17. Tên gọi khác của thánh Phêrô là gì? (Mt 16,16)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

  

B. Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ 2

 
 
 
 
Những gợi ý
 
01. Người phụ nữ được thánh Phêrô làm cho sống lại tại thành Gaiphô tên là gì? (Ga 21,15-23)
 
02Viên đại đội trưởng, người Ý, được thánh Phêrô rửa tội tên là gì? (Cv 10,1…)
 
03Tại Lốt, Thánh Phêrô đi chữa cho người tê bại liệt giường 8 năm. Tên anh là gì? (Cv 9,32-35)
 
04. Con vật gì đã thức tỉnh thánh Phêrô sau khi ông chối Chúa lần thứ 3? (Lc 22,54-62)
 
05. Tại cửa nào của thành Giêrusalem, thánh Phêrô nói với người què rằng: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, thì tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi”? (Cv 3,6) 
 
06. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, … … … Thiên Chúahằng sống.” (Mt 16,13.16)
 
07Thánh Phêrô nói: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách Thần Khí Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ngoài cửa. Họ sắp khiêng cả chị đi đấy?” Người mà thánh Phêrô nói với là ai? (Cv 5,1-11)
 
08. Người đầy tớ của vị thượng tế vị thánh Phêrô chém đứt tai tên là gì ? (Ga 18,1-110)
 
09Theo Tin Mừng thánh Gioan, tên Chúa Giêsu đã đặt cho ông Simôn con ông Gioan là gì? (Ga 1,35-51)
 
10. Anh ruột của thánh Phêrô tên là gì? (Mc 1,16-20)
 
11Theo Tin mừng của thánh Gioan, cha của thánh Phêrô tên là gì? (Ga 21,15-23)
 

C. Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ 3
 

 
NHỮNG GỢI Ý
 
01. Tại Lốt, Thánh Phêrô đi chữa cho người tê bại liệt giường 8 năm. Tên anh là gì? (Cv 9,32-35)
 
02. Anh của Thánh Phêrô là ai? (Mc 1,16-20)
 
03. Khi được Thánh Thần đưa ra khỏi ngục tù, thánh Phêrô đã đến trú ngũ tại nhà Maria, mẹ của ông Gioan, còn gọi là gì? (Cv 12,1-19) 
 
04. Thánh Phêrô đã chữa người què từ lúc lọt lòng mẹ. Người què này thường ngồi tại cửa nào của Đền Thờ? (Cv 3,1-10)
 
05. Vua Do Thái đã ra tay giết thánh Giacôbê và cho bắt giam thánh Phêrô tên là gì? (Cv 12,1-19)
 
06. “Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. Lời tuyên xưng của là của ai? (Mt 16,13s)
 
07. Theo Tin Mừng thánh Gioan, tên Chúa Giêsu đã đặt cho ông Simôn con ông Gioan là gì? (Ga 1,35-51)
 
08. Người đầy tớ của vỊ thượng tế đã bị Thánh Phêrô chém đứt tai tên là gì? (Ga 18,1-11) 
 
09. Khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Người tại Giêrusalem, thánh Phêrô can ngăn Người. Chúa Giêsu đã quở trách ông và gọi ông là gì? (Mt 16,21-23ss)
 
10. Viên đại đội trưởng, người Ý, được thánh Phêrô rửa tội tên là gì? (Cv 10,1…)
 
11. Ở Giaphô, thánh Phêrô đã làm cho người phụ nữa chết sống lại. Tên người phụ nữ này là gì? (Cv 9,36-43)
 
12. Thánh Phêrô nói: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách Thần Khí Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ngoài cửa. Họ sắp khiêng cả chị đi đấy?” Người mà thánh Phêrô nói với là ai? (Cv 5,1-11)

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16
 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20

 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
Chúa Giêsu
trao chìa khóa Nước Trời cho thánh Phêrô
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 16, 19 
 
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

  

II. TRẮC NGHIỆM 

CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

 

01. Gioan (Ga 21,15-23)
02. Anrê (Mc 1,16-20)
03. Bếtxaiđa (Ga 1,44)
04. Mankhô (Ga 18,1-110
05. Tabitha (Ga 21,15-23)
06. Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16,13.16)
07. Con gà (Lc 22,54-62)
08. Thần Khí Chúa (Cv 5,9)
09. Gia đình ông Conêliô (Cv 10,1)
10. Simon (Mt 16,16)
11. Anh có yêu mến Thầy không? (Ga 21,17)
12. Anh đứng dậy mà đi (Cv 3,6)
 
III. Ô CHỮ 

A. Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ 1

 
01. Máccô (Cv 12,1-19)
02. Cửa Đẹp (Cv 3,6) 
03. Mankhô (Ga 18,1-110)
04. Con gà (Lc 22,54-62)
05. Cáppađôkia (1 Pr 1,1)
06. Cônêliô (Cv 10,1…)
07. Gioan (Ga 21,15-23)
08. Tabitha (Ga 21,15-23)
09. Thần Khí Chúa (Cv 5,9) 
10. Bếtxaiđa (Ga 1,44)  
11. Ênê (Cv 9,32-35)
12. Con Thiên Chúa (Mt 16,13.16) 
13. Xaphira (Cv 5,1-11)
14. Kêpha (Ga 1,35-51) 
15. Hêrôđê (Cv 12,1-19)
16. Anrê (Mc 1,16-20)
17. Simon (Mt 16,16) 

 

Hàng dọc : Cuộc Đời Thánh Phêrô

 

B. Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ 2

 

01. Tabitha (Ga 21,15-23)
02. Cônêliô (Cv 10,1…)
03. Ênê (Cv 9,32-35)
04. Con gà (Lc 22,54-62)
05. Cửa Đẹp (Cv 3,6) 
06. Con (Mt 16,13.16)
07. Xaphira (Cv 5,1-11)
08. Mankhô (Ga 18,1-110)
09. Kêpha (Ga 1,35-51) 
10. Anrê (Mc 1,16-20)
11. Gioan (Ga 21,15-23)

 Hàng dọc : Tông Đồ Phêrô

 

C. Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ 3 

 
01. Ênê (Cv 9,32-35)
02. Anrê (Mc 1,16-20)
03. Máccô (Cv 12,1-19)
04. Cửa Đẹp (Cv 3,1-10)
05. Hêrôđê (Cv 12,1-19)
06. Phêrô ( Mt 16,13ss )
07. Kêpha (Ga 1,35-51)
08. Mankhô (Ga 18,1-11)
09. Xatan (Mt 16,21-23ss)
10. Cônêliô (Cv 10,1…)
11. Tabitha (Cv 9,36-43)
12. Xaphira (Cv 5,1-11)

 
NGUYỄN THÁI HÙNG 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây