TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T. GRÊGÔRIÔ CẢ Giáo hoàng, tiến sĩ Ngày 3.9

Thứ sáu - 30/04/2021 10:17 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   28
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
VHTK T. GRÊGÔRIÔ CẢ Giáo hoàng, tiến sĩ Ngày 3.9
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ
Giáo hoàng, tiến sĩ

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-19
Ngày 3 tháng 9

 
Tin Mừng
13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."


13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."
17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.
18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 16,19
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

 
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)
a. Ông Giêrêmia.
b. Ông Êlia.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Cả a, b và c đúng.


a2. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
a. Ông Gioan.
b. Ông Philipphê.
c. Ông Tôma.
d. Ông Simon Phêrô.


a3. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)
a. Ông Môsê.
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
c. Tổ phụ Ápraham.
d. Ngôn sứ Êlia.


a4. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)
a. Chính trị.
b. Tử thần.
c. Vua chúa.
d. Xã hội.


a5. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)
a. Ông Giacôbê.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Gioan.
d. Ông Tôma.


B.
b1. Thánh Grêgôriô Cả  sinh năm 540 tại đâu?
a. Giêrusalem.
b. Contantinop.
c. Ai cập.
d. Rô ma.


b2. Thánh Grêgôriô Cả đã cai trị Giáo hội suốt mười bốn năm. Thánh nhân là một trong những vị giáo hoàng vĩ đại nhất của Giáo hội Công giáo. Thánh Grêgôriô là nhà giảng thuyết lừng danh và ngài cũng viết rất nhiều tác phẩm. Ngài chăm lo cho mọi người trên khắp cả thế giới. Thánh Grêgôriô Cả có lòng yêu thương và quan tâm đặc biệt đến những ai ?
a. Người nghèo khổ.
b. Người vô gia cư.
c. Các hiệp sĩ thập tự quân.
d. Chỉ có a và b đúng.


b3. Thời Đức Giáo Hoàng Pêlagiô II, thánh Grêgôriô được đặt làm gì để phụ trách một phần thành Rôma?
a. Giám mục.
b. Linh mục.
c. Phó tế miền.
d. Tu viện trưởng.


b4. Những việc mà Thánh Grêgôriô Cả đã làm :
a. Canh tân phụng vụ.
b. Canh tân luật giáo sĩ.
c.  Gởi Giám mục Augustinô và 40 tu sĩ sang truyền giáo ở Anh.
d. Cả a, b và c đúng.


b5. Thánh Grêgôriô qua đời ngày 12/3/604, và xác được đem vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Bia mộ của  ngài đã gọi người là “Vị Tổng Tài của Thiên Chúa”. Ngài được phong thánh liền sau đó. Năm 1298, Đức Giáo hoàng nào đã tôn phong ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Bonifaciô VIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô IX.
c. Đức Giáo Hoàng Ubanô VIII.
d. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.


III.  Ô CHỮ


 
Những gợi ý

01. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Mt 16,16)

02. Ông Simon Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)

03. Trên Tảng Đá là Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của ngài? (Mt 16,18)

04. Đức Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, thì ở đâu cũng sẽ cầm buộc như vậy? (Mt 16,19)

05. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và quyền lực của ai sẽ không tháng nỗi? (Mt 16,18)

06. Đức Giêsu đã trao cho ông Phêrô chìa khóa gì? (Mt 16,19)

07. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16,14)

08. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con của ai? (Mt 16,16)

09. Đức Giêsu gọi ông Simon là Phêrô, nghĩa là gì? (Mt 16,18)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ
Giáo hoàng, tiến sĩ
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-19
ngày 3 tháng 9
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng

* Tin Mừng thánh Mátthêu 16,19:
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

II. TRẮC NGHIỆM
A.

a1. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
a2. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
a3. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17)
a4. b. Tử thần (Mt 16,18)
a5. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)


B.
b1. d. Rô ma.
b2. d. Chỉ có a và b đúng.
b3. c. Phó tế miền.
b4. d. Cả a, b và c đúng.
b5. a. Đức Giáo Hoàng Bonifaciô VIII.


III.  Ô CHỮ
01. Đấng Kitô (Mt 16,16)
02. Đức Giêsu (Mt 16,16)
03. Hội Thánh (Mt 1618)
04. Trên trời (Mt 16,19
05. Tử thần (Mt 16,18)
06. Nước Trời (Mt 16,19)
07. Êlia (Mt 16,14)
08. Thiên Chúa (Mt 16,16)
09. Tảng Đá (Mt 16,18)


Hàng dọc : Giáo Hoàng

NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Ngày 03/9:
Thánh Grêgôriô cả,
Giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
 
Sau khi người cha qua đời, thánh Grêgôriô lãnh nhận tất cả gia tài trong đó có cả tu viện Andreas và tài sản ở Sicile gồm 5 tu viện khác. Ngài trở thành tu sĩ ở tu viện Andreas. Không bao lâu, Giáo triều cử ngài làm sứ thần Tòa Thánh tại Constantinople từ năm 579-585. Sau đó được gọi về Rôma giữ nhiều chức vụ quan trọng và vào năm 590 được bầu lên ngôi Giáo hoàng.
Ngài được gọi là Grêgôriô cả vì những công tác đại sự của mình:
-  Canh tân phụng vụ
- Canh tân luật giáo sĩ
- Phát triển luật dòng Biển Đức
- Gởi Giám mục Augustine và 40 tu sĩ sang truyền giáo ở Anh
- Cố gắng liên lạc với các man dân đã tiêu diệt đế quốc La Mã, lo lắng cho họ vào đạo. Thành công trong việc truyền đạo cho người Lombard
- Đối đầu với việc ly khai của anh em Đông Phương.
-                                                    
Ngài được tôn phong là tiến sĩ Hội Thánh. Chúng ta còn giữ được 854 lá thư của ngài gởi cho đủ hạng người. Trong lập trường thần học và chính trị tôn giáo, ngài chịu ảnh hưởng của Thánh Augustine rất nhiều.


Ngài đã có công trả tất cả gia sản tinh thần của các giáo phụ cho thời đại mới sau thời di dân, mà chúng ta gọi là thời Trung Cổ. Ngài qua đời ngày 12 thánh 3 năm 604.

Nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của thánh Grêgôriô, xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu hãy biết đem khả năng và sức lực của mình để phụng sự Chúa và chăm lo cho phần rỗi các linh hồn.

 
 Tags: vhtk tháng 9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây