TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK THÁNH BENEDICTO VIỆN PHỤ Ngày 11 tháng 7

Thứ ba - 27/04/2021 11:19 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   33
"Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có
mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.”
VHTK THÁNH BENEDICTO VIỆN PHỤ  Ngày 11 tháng 7

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH BENEDICTO VIỆN PHỤ
St 44, 18-21.23-29; 45, 1-5
Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30
Ngày 11 tháng 7
Tin Mừng
 
17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
 
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
 
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
 
 
17 As he was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?"
 
18 Jesus answered him, "Why do you call me good?  No one is good but God alone.
 
19 You know the commandments: 'You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother.'"
 
20 He replied and said to him, "Teacher, all of these I have observed from my youth."
 
21 Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to (the) poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me."
 
22 At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions.
 
23 4 Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!"
 
24 The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God!25 It is easier for a camel to pass through (the) eye of (a) needle than for one who is rich to enter the kingdom of God."
 
26 They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?"
 
27 Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God."
 
28 Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you."
 
29 Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel30 who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Người thanh niên gọi Đức Giêsu là gì? (Mc 10,17)
a. Thầy nhân lành.
b. Đấng Cứu thế.
c. Con Thiên Chúa.
d. Ánh sáng thế gian.
 
a2. Người thanh niên đến với Đức Giêsu hỏi điều gì? (Mc 10,17)
a. “Tôi phải tha thứ bao nhiêu lần?”
b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp”.
c. “Tôi phải tin vào điều gì?”
d. “Thưa Thầy, cho con đi với Thầy”.
 
a3. Đây là những điều mà anh thanh niên đã tuân giữ: (Mc 10,19)
a. Hãy thờ cha kính mẹ.
b. Chớ trộm cắp.
c. Chớ làm chứng dối.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a4. Đây là lời Đức Giêsu nói với người thanh niên (Mc 10,21)
a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi.
b. Hãy về từ giã bố mẹ, rồi hãy đến theo tôi.
c. Hãy đi chôn cất người chết, rồi hãy đến theo tôi.
d. Hãy trình diện các tư tế, rồi hãy đến theo tôi.
 
a5. Những người từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu thì sẽ được gì? (Mc 10,30)
a. Sự ngược đãi.
b. Sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
d. Đất Hứa làm gia nghiệp.
c. Chỉ a và b đúng.
 
B. Thánh Biển Đức
 
b1. Thánh Biển Đức, tổ phụ các dòng tu bên Tây phương, sinh khoảng năm nào?
a. Năm 480.
b. Năm 547.
c. Năm 780.
d. Năm 978.
  
b2. Đây là đời sống Thánh Bênêdíctô ưa thích?
a. Sống ẩn dật trong cô tịch.
b. Sống giữa kinh thành hoa lệ.
c. Sống truyền giáo nơi những người Hồi Giáo.
d. Sống giữa những người nghèo khổ.
 
b3. Thánh Bênêdíctô ngài thành lập Dòng gì?
a. Dòng Biển Đức.
b. Dòng Cát Minh.
c. Dòng Anh em Hèn Mọn.
d. Dòng Giảng Thuyết.
 
b4. Thánh Biển Đức đã sống tại tu viện Montê Cassinô cho tới hết đời. Cũng tại đây, ngài đã trước tác một bộ luật dòng ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tu trì của Giáo Hội. Theo luật sống này, một ngày của tu sĩ được phân phối cho 3 hoạt động chính là gì?
a. Cầu nguyện.
b. Học hành.
c. Lao động.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b5. Mọi hoạt động của thánh nhân đều nhằm thi ân. Ngài làm nhiều phép lạ ngài. Đây là những phép lạ ngài đã làm :
a. chữa cho nhiều người bệnh phong,
b. trừ quỷ.
c. làm cho người chết sống lại.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ

 
Những gợi ý
 
01. Đối với nước Thiên Chúa, những người có của thì thế nào? (Mc 10,23)
 
02. Anh thanh niên gọi ai là “Thầy nhân lành”?(Mc 10,17)
 
03. Đức Giêsu nhìn anh thanh niên và đem lòng gì? (Mc 10,21)
 
04. Đức Giêsu nói không ai nhân lành cả trừ một mình ai? (Mc 10,18)
 
05. Ai lên tiếng thưa với Đức Giêsu : “Thầy coi phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy”?(Mc 10,28)
 
06. Anh thanh niên gọi Đức Giêsu là vị thầy thế nào? (Mc 10,17)
 
07. Trước mặt Đức Giêsu, anh thanh niên có hành động gì? (Mc 10,17)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có
mà cho người nghèo,anh sẽ được một kho tàng trên trời.”
Tin Mừng thánh Máccô 10,21
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH BENEDICTO VIỆN PHỤ
St 44, 18-21.23-29; 45, 1-5
Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30
Ngày 11 tháng 7
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề 
Thánh Biển Đức
 
* Tin Mừng thánh Máccô 10,29-30 
 
"Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau."
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Thầy nhân lành (Mc 10,17)
a2. b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp (Mc 10,17)
a3.d. Cả a, b và c đúng (Mc 10,19)
a4. a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi (Mc 10,21)
a5. c. Chỉ a và b đúng (Mc 10,30)
 
B. Thánh Biển Đức
 
b1 a. Năm 480.
b2. a. Sống ẩn dật trong cô tịch.
b3. a. Dòng Biển Đức.
b4. d. Cả a, b và c đúng.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Khó vào (Mc 10,23)
02. Đức Giêsu (Mc 10,17)
03. Yêu mến (Mc 10,21)
04. Thiên Chúa (Mc 10,18)
05. Phêrô (Mc 10,28)
06. Nhân lành (Mc 10,17)
07. Quỳ xuống (Mc 10,17)
 
Hàng dọc : Viện Phụ
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây