TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ A-MỐT

Chủ nhật - 18/04/2021 10:30 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   27
“Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống, và như vậy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.”
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ A-MỐT

VUI HỌC THÁNH KINH

NGÔN SỨ A-MỐT
Am 9,11-15
 
THÁNH KINH
 
11 Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của Đa-vít, bít kín các lỗ hổng của tường thành,
tái thiết những gì đã tan hoang,
xây dựng nó như những ngày xưa cũ;
12 để chúng được chiếm hữu số sót của Ê-đôm và của tất cả các dân tộc đã được mang danh Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Đấng thực hiện điều ấy.

13 Này đây sắp đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống; núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.

14 Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta:
chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó; chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng,
ăn thổ sản vườn mình canh tác.


15 Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở,
và chúng sẽ không còn bị bứng đi
khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng - ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
amos 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Am 5,15a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Ông A-mốt là người làm gì?  (Am 7,14)
a. Người chăn nuôi súc vật.
b. Chăm sóc cây sung.
c. Người thợ gốm.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
02. A-mốt là một trong những người chăn cừu tại đâu? (Am 1,1)
a. Tại Xi-đôn.
b. Tại Tơ-cô-a.
c. Tại Bết-Ên.
d. Tại Bê-lem.
 
03. A-mốt đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời ai làm vua nước Ít-ra-en? (Am 1,1)
a. Vua Giô-át.
b. Vua Giê-hu.
c. Vua Gia-róp-am.
d. Vua Hô-sê.
 
04. Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá nào? (Am 2,6)
a. Một đôi giày.
b. Một áo choàng.
c. Ba mươi đồng bạc.
d. Một con chiên béo.
 
05. Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen
và xô ai ra khỏi đường lộ? (Am 2,6a.7a)
a. Người tội lỗi.
b. Người ngoại kiều.
c. Người phung hủi.
d. Người khiêm hạ.
 
06. Đức Chúa phán thế này với nhà Ít-ra-en:
Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ được gì? (Am 5,4)
a. Được sống.
b. Được hạnh phúc.
c. Được bình an.
d. Được che chở.
 
07. Hãy tìm Đức Chúa thì các ngươi sẽ được sống! Nếu không, Người sẽ như lửa ập xuống và thiêu rụi nhà nào, mà không một ai ở Bết Ên dập tắt nổ? (Am 5,6)
a. Nhà Pha-ra-ô.
b. Nhà Giu-se.
c. Nhà Ít-ra-en.
d. Nhà Đa-vít.
 
08. Khốn cho những ai biến lẽ phải thành ngải đắng và vứt bỏ điều gì xuống đất đen? (Am 5,7)
a. Sự công chính.
b. Công lý.
c. Giới răn của Đức Chúa.
d. Hạnh phúc của người nghèo.
 
09. Bởi Ta (Đức Chúa) biết: tội ác các ngươi nhiều vô kể, tội lỗi các ngươi nặng tầy trời: đó là những tội nào? (Am 5,12)
a. Áp bức người công chính.
b. Lại đòi quà hối lộ.
c. Ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công.
d. Cả a, b và c đúng.
 
10. Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được gì, và như vậy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói? (Am 5,14)
a. Được sống.
b. Được hạnh phúc.
c. Được bình an.
d. Được che chở.
 
11. Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành, nơi cửa công, hãy làm gì; biết đâu, Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giu-se? (Am 5,15)
a. Bênh đỡ cô nhi quả phụ.
b. Thiết lập công lý.
c. Nâng đỡ người ngoại kiều.
d. Hãy đối xử công bằng.
 
12. Thị kiến nào không phải của ngôn sứ A-mốt? (x. Am 7-8)
a. Giỏ trái cây mùa hạ.
b. Những bộ xương khô.
c. Dây dọi.
d. Châu chấu.
 
III. Ô CHỮ 
Oc ns A mốt


Những gợi ý
 
01. Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Giu-đa đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng đã khinh thường luật pháp của ai và không tuân giữ các thánh chỉ của Người? (Am 2,4)
 
02. Ông A-mốt là một trong những người chăn cừu tại Tơ-cô-a, ông đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời Út-di-gia làm vua nước nào? (Am 1,1)
 
03. “Gia-róp-am sẽ chết vì gươm, và Ít-ra-en sẽ bị đày biệt xứ.” Đây là lời của ngôn sứ nào? (Am 7,11)
 
04. Thị kiến thứ nhất của ngôn sứ A-mốt là gì? (Am 7,1)
 
05. Ông A-mát-gia nói với ông A-mốt ‘về đâu mà kiếm ăn, về đâu mà tuyên sấm!’? (Am 7,12)
 
06. A-mốt là một trong những người chăn cừu tại đâu? (Am 1,1)
 
07. A-mốt đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời ai làm vua nước Ít-ra-en? (Am 1,1)
 
08. Thị kiến thứ hai của ngôn sứ A-mốt là gì? (Am 7,4)
 
09. Khốn cho những ai biến lẽ phải thành ngải đắng và vứt bỏ điều gì xuống đất đen? (Am 5,7)
 
10. Đức Chúa phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá nào? (Am 2,6)
 
11. Ngôn sứ A-mốt tự nhận mình là người chăm sóc cái gì? (Am 7,14)
 
12. Hãy tìm Đức Chúa thì các ngươi sẽ được sống! Nếu không, Người sẽ như lửa ập xuống và thiêu rụi nhà nào, mà không một ai ở Bết Ên dập tắt nổ? (Am 5,6)
 
13. Ông A-mát-gia, là gì của đền thờ Bết Ên? (Am 7,10)
 
14. Đức Chúa phán bảo ông A-mốt ‘Hãy đi tuyên sấm’ ở đâu? (Am 7,15)
 
15. “A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa.”  Đây là lời ai thưa với Gia-róp-am, vua Ít-ra-en? (Am 7,10)
 
16. Tư tế A-mát-gia nói ai âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa? (Am 7,10)
 
17. Ông A-mát-gia, tư tế của đền thờ nào? (Am 7,10)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống, và như vậy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.”
Am 5,14
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
NGÔN SỨ A-MỐT
Am 9,11-15
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ngôn sứ A-mốt
 
* Câu Thánh Kinh Am 5,15a
 
 “Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,
nơi cửa công, hãy thiết lập công lý.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Chỉ có a và b đúng. (Am 7,14)
02. b. Tại Tơ-cô-a (Am 1,1)
03. c. Vua Gia-róp-am - con vua Giô-át. (Am 1,1)
04. a. Một đôi giày  (Am 2,6)
05. d. Người khiêm hạ (Am 2,6a.7a)
06. a. Được sống (Am 5,4)
07. b. Nhà Giu-se (Am 5,6)
08. b. Công lý (Am 5,7)
09. d. Cả a, b và c đúng. (Am 5,12)
10. a. Được sống (Am 5,14)
11. b. Thiết lập công lý (Am 5,15)
12. b. Những bộ xương khô (x. Am 7-8)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đức Chúa (Am 2,4)
02. Giu-đa (Am 1,1)
03. A-mốt (Am 7,11)
04. Châu chấu (Am 7,1)
05. Giu-đa (Am 7,12)
06. Tơ-cô-a (Am 1,1)
07. Gia-róp-am (Am 1,1)
08. Hạn hán (Am 7,4)
09. Công lý  (Am 5,7)
10. Một đôi giày (Am 2,6)
11. Cây sung (Am 7,14)
12. Giu-se (Am 5,6)
13. Tư tế (Am 7,10)
14. Ít-ra-en (Am 7,15)
15. A-mát-gia (Am 7,10)
16. A-mốt (Am 7,10)
17. Bết Ên (Am 7,10)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Ngôn Sứ A-mốt
 
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây