TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG SI-MÔN (143-134)

Chủ nhật - 18/04/2021 10:02 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   42
“Ông nâng dậy kẻ nghèo hèn trong dân,  và tuân giữ Lề Luật cùng tiêu diệt hết quân vô đạo và phường gian ác.”
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG SI-MÔN (143-134)

VUI HỌC THÁNH KINH

ÔNG SI-MÔN (143-134) 
1 Ma-ca-bê 13,1-9
 
THÁNH KINH

Ông Si-môn nắm quyền lãnh đạo

1 Ông Si-môn được tin Try-phôn tập hợp đông đảo quân lính để kéo đi tiêu diệt đất Giu-đa.2 Thấy dân chúng run rẩy hãi hùng, ông lên Giê-ru-sa-lem tập hợp dân chúng lại,3 khuyến khích và nói với họ : "Hẳn anh em biết tất cả những gì tôi, anh em tôi và nhà cha tôi đã làm để bênh vực Lề Luật và Nơi Thánh, cùng những cuộc giao chiến, những nỗi ngặt nghèo chúng tôi đã trải qua.4 Bởi vậy tất cả các anh em tôi đã chết vì Ít-ra-en, chỉ còn sót lại một mình tôi.5 Vậy giờ đây, tôi đâu còn tiếc mạng sống mình dù gặp phải bất cứ cảnh gian nguy nào, vì tôi chẳng hơn gì các anh em tôi !6 Trái lại, tôi sẽ báo thù cho dân tộc, cho Nơi Thánh, cho vợ con của anh em, bởi vì, do lòng thù ghét, tất cả các dân ngoại đã toa rập với nhau để tiêu diệt chúng ta."7 Vừa nghe những lời ấy, tinh thần dân chúng bừng lên như lửa ;8 họ lớn tiếng đáp lại rằng : "Chính ông là người chỉ huy chúng tôi thay thế cho ông Giu-đa và ông Giô-na-than em ông.9 Xin ông lãnh đạo cuộc kháng chiến của chúng tôi. Những gì ông bảo chúng tôi, chúng tôi sẽ thi hành."
 
1 When Simon heard that Trypho was gathering a large army to invade and ravage the land of Judah,2 and saw that the people were in dread and terror, he went up to Jerusalem. There he assembled the people3 and exhorted them in these words: "You know what I, my brothers, and my father's house have done for the laws and the sanctuary; what battles and disasters we have been through.

4 It was for the sake of these, for the sake of Israel, that all my brothers have perished, and I alone am left.

5 Far be it from me, then, to save my own life in any time of distress, for I am not better than my brothers.

6 Rather will I avenge my nation and the sanctuary, as well as your wives and children, for all the nations out of hatred have united to destroy us."

7 As the people heard these words, their spirit was rekindled.

8 They shouted in reply: "You are our leader in place of your brothers Judas and Jonathan.

9 Fight our battles, and we will do everything that you tell us."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
Simon Maccabaeus
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 1 Ma-ca-bê 14,38-39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Si-môn là ai(1Mcb 2,1)
a. Ông Gio-an. 
b. Ông Si-mê-ôn. 
c. Ông Phê-rô. 
d. Ông Mát-tít-gia.
 
02. Ông Si-môn cũng gọi là gì? (1Mcb 2,4)
a. Gát-đi.
b. Thát-xi.
c. Ma-ca-bê.
d. Áp-phút.
 
03. Sau khi ông Giu-đa và ông Giô-na-than chết, dân chúng tôn ai làm lãnh đạo cuộc kháng chiến của họ? (1Mcb 13,8)
a. Ông Gio-an.
b. Ông Si-môn.
c. Ông Na-a-man.
d. Ông Sam-son.
 
04. Chúng ta sẽ báo thù cho điều gì, bởi vì, do lòng thù ghét, tất cả các dân ngoại đã toa rập với nhau để tiêu diệt chúng ta? (1Mcb 13,6)
a. Cho dân tộc.
b. Cho Nơi Thánh.
c. Cho vợ con của anh em.
d. Cả a, b và c đúng.
 
05. Để xác nhận giao ước với người Xi-pác-ta, ông Si-môn phái ông Nu-mê-ni-ô đến Rô-ma, đem theo cái gì bằng vàng nặng năm trăm ký cho họ? (1Mcb 14,24)
a. Vương niệm.
b. Chiếc thuẫn.
c. Con bò.
d. Thanh gươm.
 
06. “Ông nâng dậy kẻ nghèo hèn trong dân, và tuân giữ Lề Luật cùng tiêu diệt hết quân vô đạo và phường gian ác.” Đây là lời nói về thời của ai cai trị dân Ít-ra-en? (1Mcb 14,14)
a. Thời ông Gui-đa Ma-ca-bê.
b. Thời ông Giô-na-than.
c. Thời ông ông Gio-an.
d. Thời ông Si-môn.
 
07. Vua nào công nhận ông Si-môn là thượng tế, kể ông vào số bạn hữu của vua và làm cho ông được rất mực vẻ vang? (1Mcb 14,38-39)
a. Vua Hê-rô-đê.
b. Vua Đê-mết-ri-ô.
c. Vua An-ti-ô-khô.
d. Vua Ác-xa-kê.
 
08. Vua nào vây hãm thành Đô-ra và trở thành thù địch của ông Si-môn? (1Mcb 15,25...)
a. Vua Hê-rô-đê.
b. Vua Đê-mết-ri-ô.
c. Vua An-ti-ô-khô.
d. Vua Ác-xa-kê.
 
09. Tướng của vua An-ti-ô-khô đến Giam-ni-a, xâm chiếm miền Giu-đê, tàn sát và bắt dân đi đày là ai? (1Mcb 15,40)
a. Tướng Ti-mô-thê.
b. Tướng Ken-đê-bai-ô.
c. Tướng Bắc-khi-đê.
d. Tướng Ly-xi-a.
 
10. Ai đã ám hại ông Si-môn và các con? (1Mcb 16,16)
a. Ông A-pô-lô-ni-ô.
b. Ông Pơ-tô-lê-mai.
c. Ông Bắc-khi-đê.
d. Ông Try-phôn.
 
11. Tại pháo đài nào ông Si-môn bị con rể giết chết? (1Mcb 16,15-16)
a. Pháo đài Đốc.
b. Pháo đài Ghe-de.
c. Pháo đài Bết Xua.
d. Pháo đài Đa-thê-ma.
 
12. Sau khi ông Si-môn bị giết chết, ai thay ông làm thượng tế và lãnh đạo dân? (1Mcb 16,24)
a. Ông Gio-an.
b. Ông Giu-đa.
c. Ông Giô-na-than.
d. Ông Sam-son.
 
III. Ô CHỮ 
Oc ông Simôn
 
Những gợi ý
 
01. Tại pháo đài nào ông Si-môn bị con rể giết chết?  (1Mcb 16,15-16)
 
02. Ông Si-môn, anh em ông và nhà cha ông đã làm để bênh vực điều gì và Nơi Thánh, cùng những cuộc giao chiến, những nỗi ngặt nghèo đã trải qua (1Mcb 13,3)
 
03. Vua nào vây hãm thành Đô-ra và trở thành thù địch của ông Si-môn? (1Mcb 15,25...)
 
04. Để xác nhận giao ước với người  Xi-pác-ta, ông Si-môn phái ông Nu-mê-ni-ô đến Rô-ma, đem theo cái gì bằng vàng nặng năm trăm ký cho họ? (1Mcb 14,24)
 
05. Tướng của vua An-ti-ô-khô đến Giam-ni-a, xâm chiếm miền Giu-đê, tàn sát và bắt dân đi đày là ai? (1Mcb 15,40)
 
06. Ông Si-môn sẽ báo thù cho dân tộc, cho vợ con của anh em, và cho ở đâu, bởi vì, do lòng thù ghét, tất cả các dân ngoại đã toa rập với nhau để tiêu diệt chúng ta? (1Mcb 13,6)
 
07. Thân phụ của ông Si-môn tên là gì? (1Mcb 2,1)
 
08. Thát-xi là tên gọi của ai? (1Mcb 2,4)
 
09. Ông Si-môn phái ai đến Rô-ma, đem theo chiếc thuẫn bằng vàng nặng năm trăm ký để xác nhận giao ước với họ? (1Mcb 14,24)
 
10. Vua Đê-mết-ri-ô gửi lời chào ông Si-môn là gì và bạn hữu của vua cùng gửi lời chào các kỳ mục cũng như dân tộc Do-thái? (1Mcb 13,36)
 
11. Khi nắm quyền lãnh đạo, ông Si-môn đã quy tụ mọi người có khả năng chiến đấu, vội vã hoàn thành công việc xây đắp tường thành luỹ nào? (1Mcb 13,10)
 
12. Vua nào công nhận ông Si-môn là thượng tế, kể ông vào số bạn hữu của vua và làm cho ông được rất mực vẻ vang? (1Mcb 14,38-39)
 
13. Ai đã ám hại ông Si-môn và các con? 1Mcb 16,16)
 
14. Sau khi ông Giu-đa và ông Giô-na-than chết, dân chúng tôn ai làm lãnh đạo cuộc kháng chiến của họ? (1Mcb 13,8)
 
15. Sau khi ông Si-môn bị giết chết, ai thay ông làm thượng tế và lãnh đạo dân? (1Mcb 16,24)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ông nâng dậy kẻ nghèo hèn trong dân,
 và tuân giữ Lề Luật
cùng tiêu diệt hết quân vô đạo và phường gian ác.”
1Ma-ca-bê 14,14
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
ÔNG SI-MÔN (143-134) 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ông Si-môn.
 
* Câu Thánh Kinh 1 Ma-ca-bê 14,38-39
 
 “Chính vì thế, vua Đê-mết-ri-ô công nhận ông là thượng tế, kể ông vào số bạn hữu của vua và làm cho ông được rất mực vẻ vang.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Ông Mát-tít-gia (1Mcb 2,1)
02. b. Thát-xi (1Mcb 2,4)
03. b. Ông Si-môn (1Mcb 13,8)
04. d. Cả a, b và c đúng. (1Mcb 13,6)
05. b. Chiếc thuẫn (1Mcb 14,24)
06. d. Thời ông Si-môn (1Mcb 14,14)
07. b. Vua Đê-mết-ri-ô (1Mcb 14,38-39)
08. c. Vua An-ti-ô-khô (1Mcb 15,25...)
09. b. Tướng Ken-đê-bai-ô (1Mcb 15,40)
10. b. Ông Pơ-tô-lê-mai (1Mcb 16,16)
11. a. Pháo đài Đốc (1Mcb 16,15-16)
12. a. Ông Gio-an (1Mcb 16,24)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đốc (1Mcb 16,15-16)
02. Lề Luật (1Mcb 13,3)
03. An-ti-ô-khô (1Mcb 15,25...)
04. Chiếc thuẫn (1Mcb 14,24)
05. Ken-đê-bai-ô (1Mcb 15,40)
06. Nơi Thánh (1Mcb 13,6)
07. Mát-tít-gia (1Mcb 2,1)
08. Si-môn (1Mcb 2,4)
09. Nu-mê-ni-ô (1Mcb 14,24)
10. Thượng tế (1Mcb 13,36)
11. Giê-ru-sa-lem (1Mcb 13,10)
12. Đê-mết-ri-ô (1Mcb 14,38-39)
13. Pơ-tô-lê-mai (1Mcb 16,16)
14. Si-môn (1Mcb 13,8)
15. Gio-an (1Mcb 16,24)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Ông Si-môn
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây