TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Những Phép Lạ Trong Tin Mừng

Thứ tư - 25/10/2023 09:24 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1240
Trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, Ngài đã làm nhiều phép lạ/dấu lạ để chứng thực Ngài là Thiên Chúa, Đấng Mêsia đã đến trong thế gian. Mỗi phép lạ/dấu lạ đều là những sứ điệp Thiên Chúa muốn gởi trao cho con người.
Những Phép Lạ Trong Tin Mừng
Những Phép Lạ Trong Tin Mừng

Trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, Ngài đã làm nhiều phép lạ/dấu lạ để chứng thực Ngài là Thiên Chúa, Đấng Mêsia đã đến trong thế gian. Mỗi phép lạ/dấu lạ đều là những sứ điệp Thiên Chúa muốn gởi trao cho con người.
Chúng ta có thể sắp xếp những phép lạ/dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện theo thời gian như sau:

Năm 28: Năm I đời sống công khai của Đức Giêsu

1. Đức Giêsu hóa nước thành rượu tại Cana / Ga 2,1-11.              
2. Đức Giêsu chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua / Ga 4,46-54.    
3. Đức Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám trong Hội đường / Mc 1,21-27  ; . Lc 4,31-376 .
4. Đức Giêsu chữa bà mẹ vợ ông Phêrô / Mt 8,14-15  ; Mc 1,29-31  ;  Lc 4,38-39. 
5. Đức Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau / Mt 8,16-17  ;  Mc 1,32-34  ;  Lc 4,40-41.
6. Câu chuyện mẻ cá lạ lùng 1 / Lc 5,1-11.
7. Đức Giêsu chữa người bị phong hủi  / Mt 8,1-4  ;  Mc 1,40-45  ;  Lc 5,12-14.
8. Đức Giêsu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng / Mt 8,5-13  ;  Lc 7,1-10.
9. Đức Giêsu chữa người bại liệt / Mt 9,1-8  ;  Mc 2,1-12  ;  Lc 5,17-26.
10. Đức Giêsu chữa người bị bại tay trong ngày sa-bát / Mt 12,9-14  ;  Mc 3,1-6  ;  Lc 6,6-11.
11. Cho con bà góa thành Nain sống / Lc 7,11-17.
12. Đức Giêsu dẹp yên biển động / Mt 8,23-27  ;  Mc 4,35-41  ;  Lc 8,22-25.   8, 23-27     
13. Hai người bị quỷ ám ở Ghêrasa / Mt 8,28-33 ; Mc 5,1-20  ;  Lc 8,26-39 .
14. Đức Giêsu chữa người đàn bà bị băng huyết/ Mt 9,20-22  ;  Mc 5,25-34  ;  Lc 8,42-48.
15. Đức Giêsu cho con gái một vị thủ lãnh sống lại / Mt 9,18, 23-26  ;  Mc 5,21-24, 35-43  ;  Lc 8,40-42, 49-56.
16. Đức Giêsu chữa hai người mù / Mt 9,27-31.
17. Đức Giêsu chữa người câm bị quỷ ám / Mt 9,32-34.
18. Đức Giêsu chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bếtdatha / Ga 5,1-15.      

Năm 29: Năm II đời sống công khai của Đức Giêsu

19. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất / Mt 14,13-21 ; Mc 6,30-44  ; Lc 9,10-17 ; Ga 6,1-15.
20. Đức Giêsu đi trên mặt nước / Mt 14,22-33  ;  Mc 6,45-52  ;  Ga 6,16-21   
21. Đức Giêsu chữa nhiều người đau ốm tại Ghennêxarét  / Mt 14,34-36  ;  Mc 6,53-56.        
22. Đức Giêsu chữa con gái một bà gốc Phênixi xứ Xyri / Mt 15,21-28  ;  Mc 7,24-30.
23. Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng / Mc 7,31-37.                         
24. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ hai / Mt 15,32-39 ; Mc 8,1-13.
25. Đức Giêsu chữa người mù ở Bếtxaiđa / Mc 8,22-26.                   
26. Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh / Ga 9,1-12.            
27. Đức Giêsu chữa đứa trẻ bị kinh phong / Mt 17,14-20  ;  Mc 9,14-29 ; Lc 9,37-43.    
28. Đức Giêsu và ông Phêrô nộp thuế / Mt 17,24-27. 
29. Đức Giêsu một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm /  Mt 12,22-23  ;  Lc 11,14-23.
30. Đức Giêsu chữa một phụ nữ còng lưng ngày sa-bát / Lc 13,10-17.     

Năm 30: Năm III đời sống công khai của Đức Giêsu

31. Đức Giêsu chữa người mắc bệnh phù thũng trong ngày sa-bát / Lc 14,1-6.                  
32. Đức Giêsu chữa mười người phong hủi  / Lc 17,11-19.                       
33. Đức Giêsu cho anh Ladarô sống lại / Ga 11,1-45
34. Đức Giêsu chữa hai người mù tại Giêrikhô  / Mt 20,29-34  ;  Mc 10,46-52  ;  Lc 18,35-43.
35. Cây vả không ra trái / Mt 21,18,22  ;  Mc 11,12-14.
36. Đức Giêsu chữa lành vành tai người lính bị chém đứt / Lc 22,50-51.
37. Câu chuyện mẻ cá lạ lùng 2 / Ga 21,3-11.

+++++++

Những phép lạ/dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện được xếp theo nhóm:

Trên thiên nhiên:
1. Đức Giêsu hóa nước thành rượu tại Cana / Ga 2,1-11.
2. Câu chuyện mẻ cá lạ lùng 1 / Lc 5,1-11.
3. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất / Mt 14,13-21 ; Mc 6,30-44  ; Lc 9,10-17 ; Ga 6,1-15.
4. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ hai / Mt 15,32-39 ; Mc 8,1-13.
5. Đức Giêsu dẹp yên biển động / Mt 8,23-27  ;  Mc 4,35-41  ;  Lc 8,22-25.   8, 23-27
6. Đức Giêsu đi trên mặt nước / Mt 14,22-33  ;  Mc 6,45-52  ;  Ga 6,16-21   
7. Đức Giêsu và ông Phêrô nộp thuế / Mt 17,24-27. 
8. Cây vả không ra trái / Mt 21,18,22  ;  Mc 11,12-14.
9. Câu chuyện mẻ cá lạ lùng 2 / Ga 21,3-11.

Trừ quỷ:
1. Đức Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám trong Hội đường / Mc 1,21-27  ; . Lc 4,31-376 .
2. Hai người bị quỷ ám ở Ghêrasa / Mt 8,28-33 ; Mc 5,1-20  ;  Lc 8,26-39 .
3. Đức Giêsu một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm /  Mt 12,22-23  ;  Lc 11,14-23.
4. Đức Giêsu chữa người câm bị quỷ ám / Mt 9,32-34.
5. Đức Giêsu chữa đứa trẻ bị kinh phong / Mt 17,14-20  ;  Mc 9,14-29 ; Lc 9,37-43.

Chữa lành các bệnh tật:
1. Đức Giêsu chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua / Ga 4,46-54.    
2. Đức Giêsu chữa bà mẹ vợ ông Phêrô / Mt 8,14-15  ; Mc 1,29-31  ;  Lc 4,38-39. 
3. Đức Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau / Mt 8,16-17  ;  Mc 1,32-34  ;  Lc 4,40-41.
4. Đức Giêsu chữa người bị phong hủi  / Mt 8,1-4  ;  Mc 1,40-45  ;  Lc 5,12-14.
5. Đức Giêsu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng / Mt 8,5-13  ;  Lc 7,1-10.
6. Đức Giêsu chữa người bại liệt / Mt 9,1-8  ;  Mc 2,1-12  ;  Lc 5,17-26.
7. Đức Giêsu chữa người bị bại tay trong ngày sa-bát / Mt 12,9-14  ;  Mc 3,1-6  ;  Lc 6,6-11.
8. Đức Giêsu chữa người đàn bà bị băng huyết/ Mt 9,20-22  ;  Mc 5,25-34  ;  Lc 8,42-48.
9. Đức Giêsu chữa hai người mù / Mt 9,27-31.
10. Đức Giêsu chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bếtdatha / Ga 5,1-15.      
11. Đức Giêsu chữa nhiều người đau ốm tại Ghennêxarét  / Mt 14,34-36  ;  Mc 6,53-56.        
12. Đức Giêsu chữa con gái một bà gốc Phênixi xứ Xyri / Mt 15,21-28  ;  Mc 7,24-30.
13. Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng / Mc 7,31-37.     
14. Đức Giêsu chữa người mù ở Bếtxaiđa / Mc 8,22-26.                   
15. Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh / Ga 9,1-12.            
16. Đức Giêsu chữa một phụ nữ còng lưng ngày sa-bát / Lc 13,10-17.     
17. Đức Giêsu chữa người mắc bệnh phù thũng trong ngày sa-bát / Lc 14,1-6.                  
18. Đức Giêsu chữa mười người phong hủi  / Lc 17,11-19.                       
19. Đức Giêsu chữa hai người mù tại Giêrikhô  / Mt 20,29-34  ;  Mc 10,46-52  ;  Lc 18,35-43.
20. Đức Giêsu chữa lành vành tai người lính bị chém đứt / Lc 22,50-51.

Cho kẻ chết sống lại:
1.    Cho con bà góa thành Nain sống / Lc 7,11-17.
2.    Đức Giêsu cho con gái một vị thủ lãnh sống lại / Mt 9,18, 23-26  ;  Mc 5,21-24, 35-43  ;  Lc 8,40-42, 49-56.
3. Đức Giêsu cho anh Ladarô sống lại / Ga 11,1-45.
Nguyễn Thái Hùng
2023


                   
 Tags: vhtk, nthung, vhtk 45

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây