TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Hỏi Thưa 2

Thứ bảy - 01/05/2021 02:13 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   30
119. Hỏi : Thánh Phaolô thuộc chi tộc nào ?
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Hỏi Thưa 2

 

VUI HỌC THÁNH KINH 68
DẪN VÀO LỜI CHÚA

365 Câu Hỏi – Thưa
 Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
THÁNH PHAOLÔ

115. Hỏi : Trong các cuộc truyền giáo, thánh Phaolô đã rửa tội cho những ai ?
      - Thưa : Thánh Phaolô đã rửa tội cho nhiều người Do thái cũng như dân ngoại.

116. Hỏi : Sau khi đã rửa tội cho nhiều người Do thái cũng như dân ngoại, thánh Phaolô đã làm gì ?
      - Thưa : Thành lập các giáo đoàn, nghĩa là thiết lại Hội Thánh tại những địa phương đó.

117. Hỏi : Khi có dịp, thánh Phaolô trở lại thăm để củng cố đức tin còn non trẻ của họ. Khi không thể đến thăm thì ngài viết thư để làm gì ?
      - Thưa : Để động viên, để trả lời những vấn nạn liên quan đến đời sống đức tin và luân lý của họ.

118. Hỏi : Thánh Phaolô là một người Do thái, ngài sinh ra tại đâu ?
      - Thưa : Tại Tácxô.

119. Hỏi : Thánh Phaolô thuộc chi tộc nào ?
      - Thưa : Chi tộc Bengiamin.

120. Hỏi : Tại Giêrusalem, thánh Phaolô thụ giáo với ai ?
      - Thưa : Ông Gamaliên (Cv 22,3).

121. Hỏi : Trên đường đến thành nào, thánh Phaolô đã gặp được Đức Giêsu trong ánh sáng chói lòa ? (Cv 22,6)
      - Thưa : Thành Đamát.

122. Hỏi : Ai đã làm phép rửa cho ông Phaolô ? (Cv 22,12-16)
      - Thưa : Ông Khanania.

123. Hỏi : Thánh Phaolô chịu tử đạo tại đâu ?
      - Thưa : Thành Rôma.

124. Hỏi : Thánh Phaolô chịu tử đạo dưới triều hoàng đế nào ?
      - Thưa : Hoàng đế Nêrô

125. Hỏi : Thánh Phaolô chịu tử đạo vào năm nào ?
      - Thưa : Năm 67.

CÁC THƯ THÁNH PHAOLÔ

126. Hỏi : Không kể thư Do thái, thánh Phaolô có bao nhiêu thư ?
      - Thưa : Có 13 thư.

127. Hỏi : Trong danh sách các thư của thánh Phaolô, thư nào được xếp đầu tiên ?
      - Thưa : Thư Rôma.

128. Hỏi : 13 thư của thánh Phaolô gồm những thư nào ?
      - Thưa : Thư Rôma, 1 & 2 Côrintô, Galát, Êphêxô, Philípphê, Côlôxê, 1 & 2 Thêxalônica, 1 & 2 Timôthê, Titô và Philêmon.

129. Hỏi : Hãy kể lại thứ tự 13 thư của thánh Phaolô ?
      - Thưa : Thư Rôma, 1 & 2 Côrintô, Galát, Êphêxô, Philípphê, Côlôxê, 1 & 2 Thêxalônica, 1 & 2 Timôthê, Titô và Philêmon.

RôCôCô
GaÊPhi
CôThêThê
TiTiTi
PhiDo

130. Hỏi : Các thư của thánh Phaolô được chia làm 3 loại như thế nào ?
      - Thưa : Các thư lớn, các thư viết trong tù và các thư mục vụ.

CÁC THƯ LỚN

131. Hỏi : Vì sao gọi là các thư lớn ?
      - Thưa : Sở dĩ gọi là “lớn” vì nội dung của những thư này đề cập tới những giáo lý quan trọng.

132. Hỏi : Các thư lớn là những thư nào?
      - Thưa : Thư 1 & 2 Thêxalônica, 1 & 2 Côrintô, Galát và Rôma.

133. Hỏi : Thư Rôma được biên soạn vào năm nào ?
      - Thưa : Khoảng năm 57-58.

134. Hỏi : Thư Rôma được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Côrintô.

135. Hỏi : Mục đích khi viết thư Rôma của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Để giới thiệu với các tín hữu Rôma cho việc chuẩn bị ngài đến viếng thăm và nhất là để giới thiệu lời giảng của ngài với giáo đoàn Rôma.

136. Hỏi : Nội dung thư Rôma là gì ?
      - Thưa : * Tin mừng về sự công chính của Thiên Chúa đặt trên nền tảng độc nhất là lòng tin vào Chúa Kitô.
      * Dân Do thái hưởng nhiều đặc ân, nhưng lại không tin vào chương trình của Thiên Chúa.
      * Những lời chỉ giáo thực tế cho sinh hoạt đạo đức của cộng đoàn bên trong cũng như bên ngoài.

137. Hỏi : Thư Rôma dài bao nhiêu chương ?
      - Thưa : 16 chương.

138. Hỏi : Thư Rôma dài 16 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 433 câu.

139. Hỏi : Thư Rôma có 16 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Được chia làm 4 phần như sau :

      I. Nhập đề (1,1-15)
      II. Con người được cứu độ nhờ đức tin
 (1,16-11,36)
1. Thiên Chúa làm cho con người nên công chính (1,16-4,26)
a.  Người ngoại và người Do thái phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa (1,18-3,20)
b.  Con người được nên công chính nhờ đức tin (3,21-31)
c.  Gương tổ phụ Ápraham (4,1-25)
2. Thiên Chúa cứu độ con người (5,1-11,36)
a.  Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, sự chết và Lề Luật (5,1-7,25)
b.  Người tín hữu sống theo Thần Khí (8,1-39)
c.   Vấn đề Ítraen không tin (9,1-11,36)
III. Khuyên nhủ (12,1-15,13)
IV. Kết (15,14-16,27)

140. Hỏi : Thư 1 Côrintô được biên soạn vào năm nào ?
      - Thưa : Khoảng 56-57.

141. Hỏi : Thư 1 Côrintô được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Êphêxô.

142. Hỏi : Mục đích khi viết thư 1 Côrintô của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Khi đang ở Êphêxô thánh Phaolô nghe những điều không tốt về giáo đoàn như : nạn bè phái, thói kiện cáo nhau trước tòa án lương dân, dâm ô .. và có nhiều tín hữu thắc mắc về lương tâm và phụng vụ nên ngài đã viết thư này để sửa dạy những thói xấu và giải đáp những thắc mắc này.

143. Hỏi : Nội dung thư 1 Côrintô là gì ?
      - Thưa : * Giải quyết những chia rẻ trong Hội Thánh.
      * Giải đáp những thắc mắc về luân lý và đưa ra những chỉ dẫn về phụng vụ.
      * Cuối cùng nhấn mạnh vấn đề kẻ chết sống lại.

144. Hỏi : Thư 1 Côrintô có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 16 chương.

145. Hỏi : Thư Rôma dài 16 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 437 câu.

146. Hỏi : Thư 1 Côrintô có 16 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Được chia làm 6 phần như sau :
I.      Dẫn nhập : Lời chào và lời tạ ơn (1,1-9)
II.  Sửa dạy những thói xấu (1,10-6,20)
1. Các phe phái trong giáo đoàn (1,10-4,21)
2. Trường hợp loạn luân (5,1-13)
3. Kiện cáo nhau (6,1-11)
4. Tội tà dâm (6,12-20)
III.  Giải đáp những thắc mắc (7,1-11,1)
1. Về hôn nhân và đông trinh (7,1-40)
2. Vấn đề ăn của cúng (8,1-11,1)
IV. Chỉ dẫn về phụng vụ (11,2-14,40)
1. Trang phục của phụ nữ (11,2-16)
2. Bữa Tiệc của Chúa (11,17-34)
3. Ân huệ của Thần Khí (ch. 12-14)
V. Kẻ chết sống lại (ch. 15)
      VI. Kết (ch. 16)

147. Hỏi : Thư 2 Côrintô được biên soạn vào năm nào ?
      - Thưa : Năm 57.

148. Hỏi : Thư 2 Côrintô được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Makêđônia.

149. Hỏi : Mục đích thư 2 Côrintô của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Thánh Phaolô thanh minh về sứ vụ tông đồ của ngài. Ngài đề cập tới một số vấn đề đạo lý cũng như để khuyến khích các tín hữu hãy vui mừng, đồng tâm nhất trí, ăn ở hòa thuận và vươn lên.

150. Hỏi : Nội dung thư 2 Côrintô là gì ?
      - Thưa : * Những lời thanh minh của thánh Phaolô nhằm biện hộ cho thái độ của ngài trước những lời than trách, xuyên tạc về giáo lý Tin mừng mà ngài rao giảng và nêu ra những trách vụ tông đồ trong giao ước mới.
      * Kêu gọi lòng quảng đại trong việc quyên góp giúp đõ các tin hữu ở Giêrusalem.
      * Biện hộ lần nữa sứ mệnh tông đồ của mình.

151. Hỏi : Thư 2 Côrintô có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 13 chương.

152. Hỏi : Thư 2 Côrintô dài 13 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 256 câu.

153. Hỏi : Thư 2 Côrintô có 13 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Chia làm 5 phần như sau :
               I.  Nhập đề (1,1-11)
             II. Thánh Phaolô thanh minh cho thái độ của ngài (1,12-7,16)
      III. Kêu gọi lòng quảng đại quyên góp cho các tín hữu tại Giêrusalem (8,1-9,15)
           IV.  Biện hộ lần nữa cho sứ vụ tông đồ của mình (10,1-13,10)
            V.   Kết : Giới thiệu và chào thăm giáo đoàn (13,11-13)

154. Hỏi : Thư Galát được biên soạn vào năm nào ?
      - Thưa : Năm 57.

155. Hỏi : Thư Galát được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Makêđônia.

156. Hỏi : Mục đích khi viết thư Galát của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Vì có sự xuyên tạc của những người Do thái Kitô giáo về sứ vụ và giáo lý của ngài nên thánh Phaolô viết thư này để khẳng định : Chỉ có một Tin mừng là Chúa Kitô chết và sống lại, là nguồn cứu rỗi độc nhất cho mọi kẻ tin chớ không phải lề luật hay cắt bì. Con người được nên công chính không phải do lề luật nhưng nhờ đức tin vào Đức Giêsu Kitô.

157. Hỏi : Nội dung thư Galát là gì ?
      - Thưa : Thư Galát đề cấp đến 2 nội dung chính :
      * Đức tin và ơn cứu độ.
      * Tự do của Tin mừng.

158. Hỏi : Thư Galát có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 6 chương.

159. Hỏi : Thư Galát dài 6 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 149 câu.

160. Hỏi : Thư Galát có 6 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Được chia làm 5 phần như sau :
             I.            Nhập đề (1,1-10)
            II.            Ơn gọi làm tông đồ của Phaolô (1,11-2,21)
           III.            Tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa (3,1-4,31)
           IV.            Sự tự do và trách nhiệm của người Kitô (5,1-6,10)
            V.            Kết thư (6,11-18)

161. Hỏi : Thư 1 Thêxalônica được biên soạn vào năm nào ?
      - Thưa : Khoảng năm 50.

162. Hỏi : Thư 1 Thêxalônica được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Côrintô.

163. Hỏi : Mục đích khi viết thư 1 Thêxalônica của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Bàn về ngày tận thế nhằm giải thích thắc mắc của các tín hữu Thêxalônica.

164. Hỏi : Nội dung thư 1 Thêxalônica là gì ?
      - Thưa : * Khen ngợi cộng đoàn đã sống tốt dù gặp hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích họ cứ kiên trì sống như thế. Tiếp theo thánh Phaolô biện hộ trước những lời vu cáo của người chống đối ngài.
      * Giảng giải về số phận kẻ chết và ngày tận thế.
      * Với những người đang sống : chắc chắn sẽ có ngày Quang Lâm. Ngày đó chúng ta sẽ được gặp Chúa.

165. Hỏi : Thư 1 Thêxalônica có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 5 chương.

166. Hỏi : Thư 1 Thêxalônica dài 5 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 89 câu.

167. Hỏi : Thư 1 Thêxalônica có 5 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Chia làm 4 phần như sau :
       I.            Mở đầu : Lời tạ ơn cho các tín hữu (ch 1)
     II.            Phần biện hộ cho sứ vụ tông đồ của thánh Phaolô (ch 2-3)
    III.            Giáo huấn về ngày Chúa Quang Lâm (4,1-5,22)
     IV.            Lời cầu nguyện kết thúc và lời chào cuối thư (5,23-28)

168. Hỏi : Thư  2 Thêxalônica được biên soạn vào năm nào ?
      - Thưa : Khoảng năm 51-52.

169. Hỏi : Thư 2 Thêxalônica được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Côrintô.

170. Hỏi : Mục đích khi viết thư 2 Thêxalônica của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Vì nhiều người hiểu lầm giáo lý về Ngày Quang Lâm nên ngài viết thư này để giải thích thêm, đồng thời ngài  khích lệ các tín hữu đang bị bách hại cùng khuyên nhủ họ kiên trì và chịu khó làm việc để sinh sống.

171. Hỏi : Nội dung thư 2 Thêxalônica là gì ?
      - Thưa : * Khích lệ các tín hữu đang bị bách hại.
      * Khuyên nhủ các tín hữu kiên trì và chịu khó làm việc để sinh sống.
      * Sửa chữa sự hiểu lầm về Ngày Chúa Quang Lâm.

172. Hỏi : Thư 2 Thêxalônica có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 3 chương.

173. Hỏi : Thư 2 Thêxalônica dài 3 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 46 câu.

174. Hỏi : Thư 2 Thêxalônica có 3 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Chia làm 4 phần :
      I.            Lời chào : Tạ ơn Thiên Chúa và khích lệ các tín hữu (1,1-4)
    II.            Giáo lý về Ngày Quang Lâm (1,5-3,5)
1.Việc thưởng phạt cuối cùng (1,5-10)
2.Lời cầu nguyện cho tín hữu (1,11-12)
3.Về Ngày Chúa Quang Lâm (2,1-12)
4.Khuyên tín hữu sống kiên trì chờ đợi (2,13-3,5)
    III.            Khiển trách kẻ lười biếng và vô trật tự (3,6-15)
     IV.            Lời cầu nguyện và lời chào cuối thư (3,16-18)

175. Hỏi : Ơn công chính hóa là ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô. Đây là giáo huấn của thư nào ?
      - Thưa : Thư Rôma.

176. Hỏi : Ngày Quang Lâm của Chúa : Ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang để hoàn tất ơn cứu độ. Đây là giáo huấn của thư nào ?
      - Thưa : Thư 1 & 2 Thêxalônica.

177. Hỏi : Tự do Kitô giáo là giáo huấn của thư nào ?
      - Thưa : Thư Galát.

178. Hỏi : Thánh hóa thân thể ; Bác ái ; Sống kết hợp với Chúa Kitôlà giáo huấn của thư nào ?
      - Thưa : Thư Côrintô.

CÁC THƯ TRONG TÙ

179. Hỏi : Vì sao gọi là các thư viết trong tù ?
      - Thưa : Vì các thư này được viết trong thời gian thánh Phaolô bị giam cầm.

180. Hỏi : Các thư viết trong tù là những thư nào ?
      - Thưa : Thư Côlôxê, Êphêxô, Philêmon và Philípphê.

181. Hỏi : Thư Êphêxô được biên soạn vào năm nào ?
      - Thưa : Năm 61-63.

182. Hỏi : Thư Êphêxô được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Rôma.

183. Hỏi : Mục đích khi viết thư Êphêxô của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Giúp tín hữu hiểu rõ hơn về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kế hoạch này đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô và tiếp tục nơi Hội Thánh là Thân thể Đức Kitô, Ngôi nhà của Thiên Chúa, Đền Thờ, Hiền Thê của Đức Kitô.

184. Hỏi : Nội dung thư Êphêxô là gì ?
      - Thưa : Trình bày mầu nhiệm Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ mà ngài đã sắp đặt từ bao đời trước. Mầu nhiệm đó “qui tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô”(1,19). Nội dung này được khai triển 2 điểm : * Mầu nhiệm Đức Kitô và * Mầu nhiệm Hội Thánh.

185. Hỏi : Thư Êphêxô có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 6 chương.

186. Hỏi : Thư Êphêxô dài 6 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 155 câu.

187. Hỏi : Thư Êphêxô có 6 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Chia làm 4 phần như sau :
   I.  Lời mở đầu (1,1-2)
 II.   Mầu nhiệm cứu độ : Đức Kitô và Hội Thánh (1,3-3,21)
1.Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa (1,3-14)
2.Đức Kitô được siêu tôn (1,15-23)
3.Chính do ân sủng mà chúng ta được cứu độ (2,1-10)
4.Người Do thái và người ngoại được hòa giải với nhau và với Thiên Chúa (2,11-22)
5.Phaolô, người phục vụ mầu nhiệm Đức Kitô (3,1-13)
6.Lời cầu xin của thánh Phaolô (3,14-21)
    III.   Khuyên nhủ về đời sống trong Hội Thánh (4,1-6,20)
1.Kêu gọi hiệp nhất (4,1-16)
2.Đời sống mới trong Đức Kitô (4,17-5,20)
3.Gia đình sống đạo (5,21-6,9)
4.Cuộc chiến đấu thiêng liêng (6,10-20)
              IV.   Tin tức. Lời chào cuối thư (6,21-24) 

188. Hỏi : Thư Philípphê được biên soạn năm nào ?
      - Thưa : Khoảng năm 56-57.

189. Hỏi : Thư Philípphê được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Êphêxô.

190. Hỏi : Mục đích khi viết thư Philípphê của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Để cám ơn các tín hữu đã trợ giúp ngài khi gặp khó khăn, ngài cũng khuyên họ sống đoàn kết và khiêm tốn theo gương Đức Kitô, cũng như sống vui tươi và an hòa với nhau đợi ngày Đức Kitô quang lâm.

191. Hỏi : Nội dung thư Philípphê là gì ?
      - Thưa : * Khởi đầu thánh Phaolô nói lên mối thịnh tình giữa ngài và giáo đoàn cùng một nguyên ước duy nhất là Đức Kitô được rao giảng, dẫu bị tù đày và xiềng xích.
      * Ngài khuyên các tín hữu sống đức tin vững vàng và sống hiệp nhất với nhau theo gương Đức Kitô tự hạ và yêu thương đến hiến mình trên thập giá.
      * Chia sẻ dự tính của mình cùng sứ mạng của ông Timôthê cùng trình bày con đường giải thoát duy nhất là Đức Kitô phục sinh và cảnh giác đề phòng những người bất lương làm xáo trộn cộng đoàn.

192. Hỏi : Thư Philípphê có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 4 chương.

193. Hỏi : Thư Philípphê dài 4 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 104 câu.

194. Hỏi : Thư Philípphê có 4 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Chia làm 6 phần như sau :
         I.            Lời chào thăm. Tạ ơn và cầu nguyện (1,1-11)
        II.            Hoàn cảnh của Phaolô (1,12-26)
       III.            Những lời khuyên nhủ tín hữu (1,27-2,18)
       IV.            Kế hoạch sắp tới của Phaolô và các công sự (2,19-3,1)
       V.            Bút chiến với các nhóm nệ luật và phóng túng : Đức Kitô là con dường cứu độ duy nhất (3,2-4,1)
       VI.            Những lời nhắn nhủ riêng và cám ơn về sự trợ giúp (4,2-23)

195. Hỏi : Thư Côlôxê được biên soạn năm nào ?
      - Thưa : Năm 61-63.

196. Hỏi : Thư Côlôxê được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Rôma.

197. Hỏi : Mục đích khi viết thư Côlôxê của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Để phản bác những tư tưởng sai lạc đang đe dọa đời sống đức tin của các tín hữu tại Côlôxê.

198. Hỏi : Nội dung thư Côlôxê là gì ?
      - Thưa : * Quyền tối thượng của Chúa Kitô vượt trên mọi quyền lực thần thiêng và là Thủ Lãnh của Hội Thánh.
      * Nhắn nhủ các tín hữu cảnh giác với những người đến gieo rắc những sai lầm cùng nhắc lại những điểm thực hành trong cộng đoàn, trong gia đình, trong xã hội xứng đáng là người sống đời sống mới, đời sống kết hiệp với Chúa Kitô.

199. Hỏi : Thư Côlôxê có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 4 chương.

200. Hỏi : Thư Côlôxê dài 4 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 95 câu.

201. Hỏi : Thư Côlôxê có 4 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Chia làm 6 phần như sau :
         I.            Lời mở đầu, lời tạ ơn và cầu xin (1,1-14)
        II.            Vị thế tối thượng của Đức Kitô (1,15-23)
       III.            Công lao của Phaolô phục vụ Hội Thánh (1,24-2,5)
       IV.            Đề phòng giáo lý sai lạc (2,6-3,4)
        V.            Đời sống mới trong Đức Kitô (3,5-4,9)
       VI.            Lời chào và lời chúc cuối thư (4,10-18)

202. Hỏi : Ông Philêmon là ai ?
      - Thưa : Ông Philêmon là một nhân vật quan trong ở Côlôxê. Ông trở lại Kitô giáo nhờ thánh Phaolô ; ông được thánh Phaolô quý mến và gọi là cộng sự viên thân mến. Ông là một người khá giả và đạo đức, biết đem của cải và uy tín để giúp đỡ cộng đoàn.

203. Hỏi : Thư Philêmon được biên soạn năm nào ?
      - Thưa : Năm 61-63.

204. Hỏi : Thư Philêmon được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Rôma.

205. Hỏi : Mục đích khi viết thư Philêmon của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Để xin ông Philêmon tha thứ cho người nô lệ đã bỏ trốn và nhận lại anh này như một người anh em.

206. Hỏi : Nội dung thư Philêmon là gì ?
      - Thưa : Kêu gọi lòng bác ái của ông Philêmon để xin ông tha thứ cho người nô lệ đã chạy trốn và xin ông nhận lại như người ruột thịt của Phaolô vì Phaolô đã rửa tội cho anh trong tù.

207. Hỏi : Thư Philêmon có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 25 câu.

208. Hỏi : Thư Philêmon có 25 câu được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Chia làm 3 phần như sau :
           I.            Chào thăm, tạ ơn và ngợi khen (cc 1-7)
          II.            Biện hộ và cầu xin cho Ônêximô (cc 8-21)
         III.            Dặn dò và cầu chúc (cc 22-25)

209. Hỏi : Nội dung của các thư viết trong tù đề cập tới các vấn đề gì ?
      - Thưa : Chúa Kitô là chủ của vũ trụ và lịch sử ; Đề phòng các giáo lý sai lạc ; Lối sống của người kitô hữu ...

210. Hỏi : Chúa Kitô là chủ của vũ trụ và lịch sử được nói tới trong thư nào ?
      - Thưa : Thư Êphêxô và Côlêxê (Ep 1,3-3,21 ; Cl 1,15-20)

211. Hỏi : Đề phòng giáo lý sai lạc được nói tới trong thư nào ?
      - Thưa : Thư Côlêxê  và thư Philípphê (Cl 2,4-25 ; Pl 3).

212. Hỏi : Lối sống của người kitô : sống kết hợp với Chúa Kitô qua đời sống hằng ngày giữa cộng đoàn Kitô hữu, trong gia  đinh, ngoài xã hội ... được nói tới trong thư nào  ?
      - Thưa : Thư Êphêxô, Côlôxê và Philêmôn (Ep 4,1- 6,20 ; Cl 3,1- 4,6 ; Plm)

CÁC THƯ MỤC VỤ

213. Hỏi : Vì sao gọi là các thư mục vụ ?
      - Thưa : Vì đề cập đến những đức tính và bổn phận của những người đứng đầu Hội Thánh.

214. Hỏi : Các thư mục vụ gồm những thư nào ?
      - Thưa : Thư Titô và 1 & 2 thư Timôthê.

215. Hỏi : Nội dung các thư mục vụ đề cập đến những đức tính và bổn phận của những người đứng đầu Hội Thánh cụ thể qua những điều gì ?
      - Thưa : Đề phòng những giáo lý sai lạc và những nguyên tắc lãnh đạo giáo đoàn.

216. Hỏi : Ông Titô là ai ?
      - Thưa : Một Kitô hữu thuộc gia đình Hy lạp được thánh Phaolô rửa tội (Gl 2,3), người đồng hành với thánh Phaolô và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hòa giải người Côrintô với thánh nhân (2Cr 7,6-16).

217. Hỏi : Thư Titô được biên soạn năm nào ?
      - Thưa : Năm 65.

218. Hỏi : Thư Titô được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Côrintô.

219. Hỏi : Mục đích khi viết thư Titô của thánh Phaolô là gì ?
      - Thưa : Nhằm nhắc bảo ông biết những đức tính của một người đứng đầu cộng đoàn phải có, đồng thời khuyên ông đối xử thích hợp với mỗi hạng người trong cộng đoàn và nhắc nhở các tín hữu các bổn phận của họ.

220. Hỏi : Nội dung thư Titô là gì ?
      - Thưa : Gồm những chỉ dẫn : * Về việc tổ chức các giáo đoàn và đề phòng những kẻ rao giảng giáo lý sai lạc.
      * Về bổn phận của các hạng Kitô hữu.
      * Về việc thực hành các nhân đức chống lại các tật xấu.

221. Hỏi : Thư Titô có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 3 chương.

222. Hỏi : Thư Titô dài 3 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 46 câu.

223. Hỏi : Thư Titô có 3 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Chia làm 5 phần như sau :
         I.  Lời mở đầu và lời chào (1,1-4)
        II.            Tiêu chuẩn chọn các kỳ mục (1,5-9)
       III.            Chống lại những người dạy giáo lý sai lạc (1,10-16)
       IV.            Bổn phận của các hạng tín hữu (2,1-3,11)
        V.            Lời chào và lời chúc (3,12-15)

224. Hỏi : Ông Timôthê là ai ?
      - Thưa : Ông Timôthê có cha là người Hy lạp, mẹ là Kitô hữu gốc Do thái ; sinh tại thành Lýt ra thuộc miền Lycaonia ; người đồng hành với thánh Phaolô trong các cuộc truyền giáo và cũng được sai đi dàn xếp những vấn đề tế nhị tại những cộng đoàn lâm vào tình trạng rắc rối.

225. Hỏi : Thư 1 Timôthê được biên soạn năm nào ?
      - Thưa : Khoảng năm 63-66.

226. Hỏi : Thư 1 Timôthê được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Makêđônia.

227. Hỏi : Mục đích khi viết thư 1 Timôthê là gì ?
      - Thưa : Để chỉ dẫn cho ông biết cách tổ chức và điều khiển các cộng đoàn mà ông có trách nhiệm coi sóc, cũng như khuyên ông trung thành với giáo lý lành mạnh và bảo toàn giáo lý được giao phó.

228. Hỏi : Nội dung thư 1 Timôthê là gì ?
      - Thưa : Gồm 3 điểm chính “
      * Phải đề phòng giáo lý sai lạc đang xuất hiện trong Hội Thánh.
      * Những chỉ dẫn liên quan đến việc thờ phượng, tổ chức Hội Thánh và tác phong của những người có trách nhiệm điều khiển Hội Thánh.
      * Những lời khuyên ông về cách thi hành chức vụ và săn sóc các nhóm tín hữu khác nhau, hầu trở nên người phục vụ đắc lực của Đức Kitô.

229. Hỏi : Thư 1 Timôthê có bao  nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 6 chương.

230. Hỏi : Thư 1 Timôthê dài 6 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 113 câu.

231. Hỏi : Thư 1 Timôthê có 6 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Chia làm 7 phần như sau :
      I.            Lời mở đầu (1,1-2)
     II.            Đề phòng giáo lý sai lạc (1,3-20)
    III.            Những chỉ dẫn về việc quản trị cộng đoàn (ch. 2-3)
   IV.            Cách đối phó với các thầy dạy sai lạc (ch. 4)
    V.    Cách cư xử với các hạng tín hữu khác nhau trong Hội Thánh (5,1-6,2)
  VI.            Những vấn đề khác (6,3-19)
 VII.            Lời nhắn nhủ cuối cùng (6,20-21)

232. Hỏi : Thư 2 Timôthê được biên soạn năm nào ?
      - Thưa : Khoảng năm 66-67.

233. Hỏi : Thư 2 Timôthê được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Rôma.
     
234. Hỏi : Mục đích khi viết thư 2 Timôthê là gì ?
      - Thưa : Để khích lệ ông hãy đứng vững trong việc rao giảng Tin mừng dù gặp những chống đối, khước từ và gởi gắm những lời tâm huyết cuối cùng cho ông.

235. Hỏi : Nội dung thư 2 Timôthê là gì ?
      - Thưa : Thúc giục ông hãy lo bảo vệ cộng đoàn khỏi những người dạy giáo lý sai lạc mà không sợ bị bắt bớ như ngài và khuyên ông phải tin chắc vào sức mạnh của Lời Chúa và giáo lý lành mạnh mà không e sợ những người chống đối.
Cuối cùng ngài nhắn nhủ ông : “Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người”(2,11-12a).

236. Hỏi : Thư 2 Timôthê có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Có 4 chương.

237. Hỏi : Thư 2 Timôthê dài 4 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 83 câu.

238. Hỏi : Thư 2 Timôthê có 4 chương được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Được chia làm 5 phần như sau :
   I.            Lời mở đầu và tạ ơn (1,1-5)
  II.            Khích lệ Timôthê chiến đấu dù gặp nhiều đau khổ (1,6-2,13)
 III.    Khuyên ông hãy cảnh giác đề phòng thầy dạy giáo lý sai lạc (2,14-4,5)
 IV.            Lờ trăn trối dành cho Timôthê (4,16-18)
 V.            Lời chào và lời chúc (4,19-22)

THƯ GỞI TÍN HỮU DO THÁI

239. Hỏi : Theo khoa chú giải hiện đại, thư nào không phải là của thánh Phaolô ?
      - Thưa : Thư Do thái.

240. Hỏi : Thư gởi tín hữu Do thái được biên soạn vào năm nào ?
      - Thưa : Khoảng năm 66-67.

241. Hỏi : Thư gởi tín hữu Do thái được biên soạn tại đâu ?
      - Thưa : Tại Italia.

242. Hỏi : Mục đích Thư gởi tín hữu Do thái là gì ?
      - Thưa : Nhằm khích lệ các tín hữu đang hoang mang nao núng, giúp họ kiên trì trong đức tin.

243. Hỏi : Nội dung Thư gởi tín hữu Do thái là gì ?
      - Thưa : Đề cao tính siêu việt của Chúa Kitô , Đấng trổi vượt trên các ngôn sứ của Cựu Ước.

244. Hỏi : Thư gởi tín hữu Do thái có bao nhiêu chương ?
      - Thưa : Gồm 13 chương.

245. Hỏi : Thư gởi tín hữu Do thái dài 13 chương có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 303 câu.

246. Hỏi : Thư gởi tín hữu Do thái có 13 chương, được bố cục thế nào ?
      - Thưa : Được chia làm 4 phần :

  I.    Chúa Kitô trổi vượt hơn các nhà lãnh đạo thời cựu ước (1,1-7,28)
1. Đức Kitô trỗi vượt hơn các ngôn sứ Cựu Ước (1,1-3)
2. Đức Kitô trỗi vượt hơn các thiên thần (1,4-2,18)
3. Đức Kitô trỗi vượt hơn ông Môsê (3,1-4,13)
4. Đức Kitô trỗi vượt hơn thượng tế Aharon (4,14-7,28)
   II.     Lễ tế trỗi vượt của Đức Kitô (ch. 8-10)
1. Một Giao ước trọn vẹn hơn (ch. 8)
2. Một Cung thánh hoàn bị hơn (9,1-12)
3. Một hy tế hoàn hảo hơn (9,13-10,18)
4. Các lời khuyên nhủ (10,19-39)
III.   Lời nhắn nhủ hãy kiên trì trong đức tin (ch. 11-12)
1. Gương các anh hùng đức tin trong quá khứ (ch 11)
2. Khích lệ kiên trì trong đức tin (ch. 12)
IV.    Kết luận (ch. 13)
1. Những quy tắc áp dụng vào đời sống Kitô hữu (13,1-17)
2. Xin cầu nguyện (13,18-19)
3. Chúc lành (13,20-21)
4. Tin tức cá nhân (13,22-23)
5. Chào chúc cuối thư (13,24-25)

Còn tiếp ... 

Gb. NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk 68

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây