TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 69 TIN MỪNG MÁCCÔ TRÒ CHƠI và Ô CHỮ

Thứ bảy - 01/05/2021 02:01 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   37
Cha / Con : ... ... ...          -  Alêxanđê (Mc 15,21)
VHTK 69 TIN MỪNG MÁCCÔ TRÒ CHƠI và Ô CHỮ

 

  VHTK 69 TIN MỪNG MÁCCÔ
TRÒ CHƠI & Ô CHỮ

 
01. ALPHABET ! L
 
Hãy sắp xếp theo mẫu tự Alphabet.
 
Ghêrasa (Mc 5,1)
Giođan (Mc 1,9)
Ghennêxarét (Mc 6,53)
Ghếtsêmani (Mc 14,32)
Giêrusalem (Mc 1,5)
Giuđê  (Mc 1,5)
Kyrênê (Mc 15,21)
Hy lạp (Mc 7,26)
Iđumê (Mc 3,7)
Giêrikhô (Mc 10,46)
 
  
 
02. CÙNG SUY NGHĨ  ! L
 
Những nhân vật dưới đây có điểm chung.
 
Anrê (Mc 3,17)
Gioan (Mc 3,17)
Giuđa Ítcariốt (Mc 3,19)
Batôlômêô (Mc 3,17)
Mátthêu (Mc 3,17)
Tađêô (Mc 3,17)
Tôma (Mc 3,17)
 
Nhân vật nào không thuộc nhóm trên :
 
Philípphê (Mc 3,17)
Phêrô (Mc 3,16)
Batimê (Mc 10,46)
Giacôbê (Mc 6,3)
 
 
 
03. NHANH MẮT  !  L
 
Những từ này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 
AILE 
EPHNA 
NAOIG 
AIASI 
ESOM 
 AMOT 
ADEX 
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật XÊDA.
 
 
04. CHA & CON ! L
 
Timê            - ... ... ...  (Mc 10,46)
Ápraham    - ... ... ...  (Mc 12,26)
Simôn         -  ... ... ...   (Mc 15,21)
... ... ...          -  Alêxanđê (Mc 15,21)
... ... ...          -  Gioan (Mc 3,17)
... ... ...          -  Lêvi  (Mc 2,14)
 
 
  
05. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ! L
 
Đây là những nhân vật bị đảo lộn 1 mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 
ALOMES
AĐEOT
HILATOP
ATTHEUM
EROĐIAH
PRAHAMA
IACOBEG
 
Gợi ý :
Trong những từ này có nhân vật TAĐEO.

 
 
06. ĐIỂM GIỐNG NHAU  !  L
 
Những nhân vật dưới đây có điểm chung.
 
Đavít (Mc 2,25)
Philípphê (Mc 6,17)
Xêda (Mc 12,14)
 
Nhân vật nào thuộc nhóm trên.
 
Maria (Mc 15,40)
Hêrôđê (Mc 6,14)
Salômê (Mc 15,40)
 
 
 
  
 
07. CÙNG MỘT NHÓM ! L
A.
Bêtania (Mc 11,1)
Giêrikhô (Mc 10,46)
Giêrusalem (Mc 1,5)
Nadarét (Mc 1,9)
 
B.
Iđumê (Mc 3,7)
Caphácnaum (Mc 9,33)
Đanmanutha (Mc 8,10)
Bếtphaghê (Mc 11,1)
 
C.
Ruphô (Mc 15,21)
Philatô (Mc 15,1)
Timê (Mc 10,46)
Abiatha (Mc 2,26)
 
D.
Ghêrasa (Mc 5,1)
Tia (Mc 7,31)
Bếtxaiđa (Mc 8,22)
Arimathê (Mc 15,42)
 
Nhóm nào không cùng với 3 nhóm còn lại ?
 
08. TINH MẮT ! L
 
Thợ xếp chữ đã lơ đãng xếp lộn 1 mẫu tự theo một trật tự nhất định. Bạn hãy tìm những từ này là gì ?
 
APRHAMA
HERĐIAO
BETNIAA
PHIATOL
GHEASAR
PHEIXIN
GIAOBEC
 
Gợi ý : trong dãy từ này có từ BETANIA.
 
 
  
 
09. ALPHABET ! L
 
Hãy sắp xếp theo mẫu tự Alphabet.
 
Êlia (Mc 6,15)
Timê (Mc 10,46)
Giacôbê (Mc 6,3)
Giaia (Mc 5,22)
Ixaác (Mc 12,26)
Gioan (Mc 3,17)
Đavít (Mc 2,25)
Giôxết (Mc 15,40)
Lêvi (Mc 2,13)
Giacóp (Mc 12,26)
 
 
 
10. CÙNG SUY NGHĨ  ! L
 
Những nhân vật dưới đây có điểm chung.
 
Êlia (Mc 6,15)
Giacóp (Mc 12,26)
Giacôbê (Mc 6,3)
Dêbêđê (Mc 1,19)
Anphê (Mc 3,17)
Abiatha (Mc 2,26)
Lêvi (Mc 2,13)
 
Nhân vật nào không thuộc nhóm trên :
 
Timê (Mc 10,46)
Simôn (Mc 1,16)
Ruphô (Mc 15,21)
Salômê (Mc 15,40)
 

 
11. 1 CHIA 4 ! L
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau, mỗi phần là một nhân vật. Mời bạn cùng tìm.
 
Ô chữ Mác cô 05
 
Những gợi ý
 
- Thân phụ của ông Lêvi (Mc 2,14).
- Một người con của ông Simôn, người vác đỡ thập giá của Đức Giêsu (Mc 15,21).
- Một tổ phụ dân Ítraen (Mc 12,26).
- Ông trưởng hội đường, người xin Đức Giêsu cứu chữa con gái của mình (Mc 5,22).
 
 
12. Ô CHỮ 1 ! L
 Ô chữ Mác cô 01 
Những gợi ý
 
01. Thời thượng tế nào vua Đavít vào Đền thờ ăn bánh tiến ? (Mc 2,26)
 
02. Ngôn sứ  đàm đạo với Đức Giêsu trong cuộc biến hình là ai ? (Mc 6,15)
 
03. Thân phụ của ông Lêvi là ai ? (Mc 2,14)
 
04. Ông Giôxếp, người tháo xác Đức Giêsu thuộc thành nào ? (Mc 15,42)
 
05. Ông Giôxếp tới gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài của ai ? (Mc 15,43)
 
06. Làng nơi Đức Giêsu được xứ dầu. (Mc 14,3)
 
07. Hai người con ông Dêbêđê  đến xin ai cho họ một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả trong vinh quang ? (Mc 10,35-37)
 
08. Người phụ nữ theo Đức Giêsu đến tận đồi Gôngôtha. (Mc 15,40)
 
09. Người mà dân chúng xin tha. (Mc 15,7)
 
10. Thức ăn của ông Gioan tẩy giả. (Mc 1,6)
 
11. Vị tông đồ, con ông Anphê.  (Mc 3,17)
 
12. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi gì ? (Mc 14,26)
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
  
13. Ô CHỮ 2 ! L
 Ô chữ Mác cô 02
Những gợi ý

01. Người mà dân chúng xin tha là ai ? (Mc 15,7)

02. Thời thượng tế Abiatha, ai vào Đền thờ ăn bánh tiến và cho thuộc hạ cùng ăn ? (Mc 2,25)

03. Người vác đỡ thập giá Đức Giêsu là ai ? (Mc 15,21)

04. Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng tại miền nào ? (Mc 7,31)

05. Thân phụ của anh mù Batimê tên là gì ? (Mc 10,46)

06. Sau khi dân chúng ăn no nê, Đức Giêsu giải tán họ và bắt các môn đệ xuống thuyền đi về phía thành nào ? (Mc 6,45)

07. Tại thành Giêrusalem, Đức Giêsu xô ghế của những kẻ bán gì ? (Mc 11,15)

08. Người anh của ông Simôn. (Mc 1,16)

09. Ai kêu gọi ông Lêvi đi theo Người ? (Mc 2,13-14)

10. Một tông đồ của Đức Giêsu, còn gọi là Nathanaen. (Mc 3,17)

11. Ai chữa cho nhạc mẫu ông Simôn dứt cơn sốt ? (Mc 1,31)

12. Vùng đất có bầy heo lao xuống biển chết ngộp. (Mc 5,1)

13. Làng Bếtphaghê nằm bên triền núi này. (Mc 11,1)

14. Đức Giêsu từ đâu đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan ? (Mc 1,9)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 

 
14. Ô CHỮ 3 ! L
 Ô chữ Mác cô 03(1)
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu chữa người mù ở đây. (Mc 8,22)
 
02. Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng tại đây. (Mc 7,31)
 
03. Em ông Giacôbê. (Mc 3,17)
 
04. Người đi trên mặt biển đến với các môn đệ. (Mc 6,48)
 
05. Vị tông đồ làm nghề thu thuế. (Mc 3,17)
 
06. Người kết án tử Đức Giêsu. (Mc 15,1)
 
07. Chồng bà Hêrôđia. (Mc 6,17)
 
08. Con của ông Anphê ở trạm thu thuế. (Mc 2,13)
 
09. Tại thành này, Đức Giêsu chữa một người bị quỷ ám vào ngày sa bát. (Mc 1,21)
 
10. Người đàm đạo với Đức Giêsu trong cuộc biến hình trên núi. (Mc 9,5)
 
11. Người phụ nữ theo chân Đức Giêsu đến tận đồi Gôngôtha. (Mc 15,40)
 
12. Nơi anh mù Batimê cư ngụ. (Mc 10,46)
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 


15. Ô CHỮ 4 ! L
 
Mỗi hàng ngang có 1 mẫu tự của câu chủ đề ở ô được tô đậm.
Ô chữ Mác cô 04
 
Những gợi ý
 
01. Người bị các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu trên đồi Sọ. (Mc 15,31)
 
02. Con của ông Timê. (Mc 10,46)
 
03. Thức ăn của ông Gioan tẩy giả. (Mc 1,6)
 
04. Anh của ông Gioan. (Mc 3,17)
 
05. Người hiện ra đầu tiên với bà Maria Mácđala. (Mc 16,9)
 
06. Người phụ nữ theo Đức Giêsu đến tận đồi Gôngôtha. (Mc 15,40)
 
07. Làng nơi Đức Giêsu được xứ dầu. (Mc 14,3)
 
08. “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con” Lời này được chép trong sách ngôn sứ : (Mc 1,2)
 
09. Nơi anh mù Batimê cư ngụ. (Mc 10,46)
 
Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
  
Lời giải đáp
TRÒ CHƠI & Ô CHỮ
 
01. ALPHABET
 
 
Ghennêxarét (Mc 6,53)
Ghêrasa (Mc 5,1)
Ghếtsêmani (Mc 14,32)
Giêrikhô (Mc 10,46)
Giêrusalem (Mc 1,5)
Giođan (Mc 1,9)
Giuđê  (Mc 1,5)
Hy lạp (Mc 7,26)
Iđumê (Mc 3,7)
Kyrênê (Mc 15,21)
 
 
02. CÙNG SUY NGHĨ 
 
Batimê : Toàn bộ những nhân vật trên là tông đồ. Batimê không phải là tông đồ.
 

03. NHANH MẮT 
 
Ta đọc ngược từ phải qua trái.
 
 
Elia (Mc 6,15)
Anphe (Mc 3,17)
Gioan (Mc 3,17)
Isaia (Mc 1,2)
Mose (Mc 9,5)
 Toma (Mc 3,17)
Xeda (Mc 12,14)
 
 
04. CHA & CON
 
 
Timê -     Batimê (Mc 10,46)
Ápraham - Ixaác (Mc 12,26)
Simôn -  Ruphô (Mc 15,21)
Simôn -  Alêxanđê (Mc 15,21)
Dêbêđê - Gioan (Mc 3,17)
Anphê     - Lêvi  (Mc 2,14)
 
 
05. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI 
Mẫu tự đầu tiên bị đưa xuống cuối cùng. Ta đặt lại vị trí cũ là được.
 
Salômê (Mc 15,40)
Tađêô (Mc 3,17)
Philatô (Mc 15,1)
Mátthêu (Mc 3,17)
Hêrôđia (Mc 6,17)
Ápraham (Mc 12,26)
Giacôbê (Mc 1,19)
 
 
06. ĐIỂM GIỐNG NHAU 
 

Hêrôđê (Mc 6,14)
Tất cả nhân vật được cho là vua.
 
07. CÙNG MỘT NHÓM
 
Nhóm C.
Vì 3 nhóm kia là những địa danh.
 

08. TINH MẮT
 
Mẫu tự ở hàng thứ tư bị đưa xuống cuối. Bạn đưa về vị trí cũ sẽ có
 
 
Ápraham (Mc 12,26)
Hêrôđia (Mc 6,17)
Bêtania (Mc 11,1)
Philatô (Mc 15,1)
Ghêrasa (Mc 5,1)
Phênixi (Mc 7,26)
Giacôbê (Mc 6,3)
 
 
09. ALPHABET
 
 
Đavít (Mc 2,25)
Êlia (Mc 6,15)
Giacóp (Mc 12,26)
Giacôbê (Mc 6,3)
Giaia (Mc 5,22)
Gioan (Mc 3,17)
Giôxết (Mc 15,40)
Ixaác (Mc 12,26)
Lêvi (Mc 2,13)
 
Timê (Mc 10,46)
 
 
 
10. CÙNG SUY NGHĨ 
Salômê :
Toàn bộ những nhân vật trên là đàn ông. Salômê là phụ nữ.
 
11. 1 CHIA 4
 
Ruphô (Mc 15,21)
Ixaác (Mc 12,26)
Giaia (Mc 5,22)
Anphê (Mc 2,14)
 Ô chữ Mác cô 05 ĐA 
12. Ô CHỮ 1
 
 
01. Abiatha (Mc 2,26)
02. Êlia (Mc 6,15)
03. Anphê (Mc 2,14)
04. Arimathê (Mc 15,42)
05. Đức Giêsu (Mc 15,43)
06. Bêtania (Mc 14,3)
07. Đức Giêsu (Mc 10,35-37)
08. Salômê (Mc 15,40)
09. Baraba (Mc 15,7)
10. Châu chấu (Mc 1,6)
11. Giacôbê (Mc 3,17)
12. Ôliu (Mc 14,26)
  
Chủ đề : Tin Mừng Máccô
 
13. Ô CHỮ 2
 
 
01. Baraba (Mc 15,7)
02. Đavít (Mc 2,25)
03. Simôn (Mc 15,21)
04. Thập Tỉnh (Mc 7,31)
05. Timê (Mc 10,46)
06. Bếtxaiđa (Mc 6,45)
07. Bồ câu (Mc 11,15)
08. Anrê (Mc 1,16)
09. Đức Giêsu (Mc 2,13-14)
10. Batôlômêô (Mc 3,17)
11. Đức Giêsu (Mc 1,31)
12. Ghêrasa (Mc 5,1)
13. Ôliu (Mc 11,1)
14. Nadarét (Mc 1,9)
 
 
Hàng dọc: Bí Mật Đấng Mêsia

 
14. Ô CHỮ 3
 
 
01. Bếtxaiđa (Mc 8,22)
02. Thập Tỉnh (Mc 7,31)
03. Gioan (Mc 3,17)
04. Đức Giêsu (Mc 6,48)
05. Mátthêu (Mc 3,17)
06. Philatô (Mc 15,1)
07. Philípphê (Mc 6,17)
08. Lêvi (Mc 2,13)
09. Caphácnaum (Mc 1,21)
10. Môsê (Mc 9,5)
11. Salômê (Mc 15,40)
12. Giêrikhô (Mc 10,46)
 
Chủ đề : Đấng Thiên Sai
 
15. Ô CHỮ 4
 Ô chữ Mác cô 04 ĐA

01. Đức Giêsu (Mc 15,31)
02. Batimê (Mc 10,46)
03. Châu chấu (Mc 1,6)
04. Giacôbê (Mc 3,17)
05. Đức Giêsu (Mc 16,9)
06. Salômê (Mc 15,40)
07. Bêtania (Mc 14,3)
08. Isaia (Mc 1,2)
09. Giêrikhô (Mc 10,46)
 
Chủ đề : Đấng Mêsia
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 

 


 
 Tags: vhtk 69

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây