TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 68 DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC)  365 Câu Trắc Nghiệm 1

Thứ bảy - 01/05/2021 05:18 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   35
Cựu Ước gồm 46 tác phẩm, được phân chia thế nào ?
VHTK 68 DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC)  365 Câu Trắc Nghiệm 1
VUI HỌC THÁNH KINH 68
DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC) 
365 Câu Trắc Nghiệm 1
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
2018
 
 
 
THÁNH KINH CỰU ƯỚC
 
01. Thánh Kinh là gì ?
          a. Sách của người Do thái tập hợp lại.
          b. Những sách khôn ngoan của người Ítraen.
          c. Sách ghi chép mặc khải của Thiên Chúa dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần.
          d. Sách viết về lịch sử của người Do thái.
 
02. Nội dung Thánh Kinh là lịch sử cứu độ với những gian đoạn nào ?
          a. Thời của Cựu Ước.
          b. Thời kỳ Đức Kitô ở trần gian.
          c. Thời của Hội Thánh.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
03. Thánh Kinh Tân - Cựu Ước gồm bao nhiêu tác phẩm?
          a. 46.
          b. 66.
          c. 73.
          d. 76.
 
04. Thánh Kinh gồm có những phần gì ?
          a. Cựu ước.
          b. Tân Ước.
          c. Didache.
          d. Chỉ có a và b đúng.
 
05. Cựu Ước gồm bao nhiêu tác phẩm ?
          a. 27.
          b. 46.
          c. 73.
          d. 76.
 
06. Cựu Ước gồm 46 tác phẩm, được phân chia thế nào ?
          a. Ngũ Kinh.
          b. Lịch Sử.
          c. Khôn Ngoan.
          d. Ngôn Sứ.
          e. Cả a, b, c và d đúng.
 
Để nhớ các loại sách, chúng ta giản lược 5, 16, 7 & 18 thành 5, 6, 7 & 8 : 5 Ngũ Kinh, 16 Lịch Sử, 7 Khôn Ngoan và 18 Ngôn Sứ.
 
07. Ngũ Kinh có bao nhiêu tác phẩm ?
          a. Có 3 tác phẩm.
          b. Có 5 tác phẩm.
          c. Có 7 tác phẩm.
          d. Có 11 tác phẩm.
 
08. Những tác phẩm Ngũ Kinh là gì ?
          a. Sáng Thế Ký.
          b. Xuất Hành, Dân Số.
          c. Lêvi, Đệ Nhị Luật.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
09. Hãy xếp theo thứ tự các sách Ngũ Kinh :
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
         
10. Lịch Sử có bao nhiêu tác phẩm ?
          a. Có 12 tác phẩm.
          b. Có 16 tác phẩm.
          c. Có 18 tác phẩm.
          d. Có 21 tác phẩm.
 
11. Những tác phẩm Lịch Sử là gì ?
          a. Giôsuê, Thủ Lãnh, Rút,
          b. 1&2 Samuen, 1&2 Các Vua, 1&2 Sử Biên Niên,
          c. Étra, Nơkhemia, Tôbia, Giuđitha, Étte, 1&2 Máccabê.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
12. Hãy xếp theo thứ tự các sách Lịch Sử :
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
13. Khôn Ngoan có bao nhiêu tác phẩm ?
          a. Có 4 tác  phẩm.
          b. Có 5 tác  phẩm.
          c. Có 7 tác  phẩm.
          d. Có 11 tác  phẩm.
 
14. Những tác phẩm Khôn Ngoan là gì ?
          a. Gióp, Thánh Vịnh,
          b. Châm Ngôn, Giảng Viên,
          c. Diễm Ca, Khôn Ngoan và Huấn Ca.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
15. Hãy xếp theo thứ tự các sách Khôn Ngoan :
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
16. Ngôn Sứ có bao nhiêu tác phẩm ?
          a. Có 7 tác phẩm.
          b. Có 16 tác phẩm.
          c. Có 18 tác phẩm.
          d. Có 21 tác phẩm.
 
17. Những tác phẩm Ngôn Sứ là gì ?
          a. Isaia, Giêrêmia, Aica, Barúc, Êdêkien,
          b. Đanien, Hôsê, Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha,
          c. Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Khácgai, Dacaria và Malakhi.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
18Hãy xếp theo thứ tự các sách Ngôn Sứ :
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
          . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
19. Thánh Kinh Cựu Ước có những sách nào không được anh em Tin Lành công nhận ?
          a. Tôbia, Giuđitha,
          b. 1 & 2 Máccabê, Barúc,
          c. Khôn Ngoan, Huấn Ca.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
20. Tác phẩm xếp đầu tiên của Cựu Ước là gì ?
          a. Sách Đệ Nhị Luật.
          b. Sách Khôn Ngoan.
          c. Sách Sáng Thế Ký.
          d. Sách Khải Huyền.
 
21. Tác phẩm xếp sau cùng của Cựu Ước là gì ?
          a. Sách Khải Huyền.
          b. Sách Malakhi.
          c. Sách Đệ Nhị Luật.
          d. Sách Dacaria.
 
22. Nội dung Cựu Ước nói về điều gì ?
          a. Sách Cựu ước nói về lời hứa cứu độ của Thiên Chúa.
          b. Những điều Thiên Chúa đã thực hiện trong dòng lịch sử dân Do thái để dọn đường cho Đấng Cứu Thế ra đời.
          c. Đường lối giáo dục đầy nhân hậu và khôn ngoan của Thiên Chúa đối với loài người, đồng thời cũng đem lại cho chúng ta một kho tàng kinh nghiệm phong phú về cuộc sống.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
THÁNH KINH TÂN ƯỚC
 
23. Thánh Kinh Tân Ước gồm bao nhiêu cuốn ?
          a. 24
          b. 25
          c. 26
         d. 27
 
24. Thánh Kinh Tân Ước gồm có 27 cuốn được phân chia thế nào ?
          a. Bốn Tin Mừng,
          b. 1 Sách Công Vụ Tông Đồ, 1 sách Khải Huyền.
          c. 21 Thư.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
25. Thánh Kinh Tân Ước gồm những tác phẩm nào ?
          a. Tin Mừng Mátthêu, Máccô, Luca, Gioan,
          b. Công Vụ Tông Đồ, Khải Huyền.
          c. Thư Rôma, 1 & 2 Côrintô, Galát, Êphêxô, Philípphê, Côlêxô, 1 & 2 Thêxalônica, 1 & 2 Timôthê, Titô, Philêmon, Do thái, thư Giacôbê, 1 & 2 Phêrô, 1, 2 & 3 Gioan, thư Giuđa.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
26. Bốn sách Tin Mừng nói về điều gì ?
          a. Thuật lại cho chúng ta biết về cuộc đời của Chúa Giêsu.
          b. Những việc Chúa Giêsu làm và những điều Ngài giảng dạy.
          c. Bắt đầu từ việc Chúa giáng sinh cho đến cuộc tử nạn, phục sinh và lên trời.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
27. Khi viết sách Tin Mừng, các thánh sử nhằm mục đích gì ?
          a. Giúp các tín hữu nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, đã được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ loài người.
          b. Để quảng bá tư tưởng của Chúa Giêsu.
          c. Giúp các tín hữu chống lại các lạc thuyết.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
28. “Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.” Đây là lời kết Tin Mừng nào ? (20,31)
          a. Tin Mừng thánh Mátthêu.
          b. Tin Mừng thánh Máccô.
          c. Tin Mừng thánh Luca.
          d. Tin Mừng thánh Gioan.
 
29. “Thưa ngài Thêôphilô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.” Đây là lời khởi đầu Tin mừng nào ?(1,1-4)
          a. Tin Mừng thánh Mátthêu.
          b. Tin Mừng thánh Máccô.
          c. Tin Mừng thánh Luca.
          d. Tin Mừng thánh Gioan.
 
30. Sách Tin Mừng còn là Lời Chúa, nơi đó chúng ta gặp gỡ ai ?
          a. Gặp gỡ Các Tông đồ.
          b. Gặp gỡ Chúa Giêsu.
          c. Gặp gỡ tha nhân.
          d. Gặp gỡ các ngôn sứ.
 
31. Khi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu, điều gì của chúng ta được củng cố và lớn lên, đồng thời tình thân của chúng ta với Chúa Giêsu được nuôi dưỡng ngày thêm đậm đà ?
          a. Đức tin.
          b. Lòng nhiệt thành.
          c. Sự cảm thông.
          d. Vác thập giá theo Chúa.
 
32. Ai là tác giả sách Công vụ Tông đồ ?
          a. Thánh Mátthêu.
          b. Thánh Máccô.
          c. Thánh Luca.
          d. Thánh Gioan.
 
33. Tân Ước gồm có bao nhiêu thư ?
          a. Gồm có 7 thư.
          b. Gồm có 14 thư.
          c. Gồm có 21 thư.
          d. Gồm có 27 thư.
 
34. Tác giả các thư Tân Ước là ai ?
          a. Thánh Phaolô, thánh Phêrô,
          b. Thánh Giacôbê, thánh Gioan.
          c. Thánh Giuđa, anh em Chúa Giêsu.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
35. Ai là tác giả sách Khải huyền ?
          a. Thánh Phaolô.
          b. Thánh Luca.
          c. Thánh Gioan.
          d. Thánh Giacôbê.
 
TIN MỪNG THÁNH MÁTTHÊU
 
36. Tác giả Tin Mừng thứ I là ai ?
          a. Thánh sử thánh Mátthêu.
          b. Thánh sử thánh Máccô.
          c. Thánh sử thánh Luca.
          d. Thánh sử thánh Gioan.
 
37. Thánh sử Mátthêu còn có tên là gì ? (Mc 2,12-14)
a. Tôma.
b. Lêvi.
c. Môsê.
d. Giuse.
 
38. Thân phụ của thánh Mátthêu tên là gì? (Mc 2,12-14)
a. Dacaria.
b. Lêvi.
c. Anphê.
d. Giôxếp.
 
39. Tên gọi Mátthêu (מתי / מתתיהו, Mattay hoặc Mattithyahu; tiếng Hy Lạp: Ματθαίος, Matthaios, Hy Lạp hiện đại : Ματθαίος, Matthaíos) có nghĩa là gì ?
          a. Món Quà của Chúa.
          b. Thiên Chúa cứu độ.
          c. Được chúc phúc.
          d. Chúa thương.
 
40. Thánh Mátthêu sinh tại đâu ?
          a. Caphácnaum.
          b. Cana.
          c. Bê Lem.
          d. Giêrusalem.
 
41. Thánh Mátthêu làm nghề gì ?
          a. Thu  thuế.
          b. Thầy thuốc.
          c. Đánh cá.
          d. Chăn chiên.
 
42. Tin Mừng thánh Mátthêu được biên soạn tại đâu ?
          a. Xyria Paléttin.
          b. Ai Cập.
          c. Rô ma.
          d. Hy Lạp.
 
43. Tin Mừng thánh Mátthêu được biên soạn khoảng năm nào ?
          a. Khoảng năm 30-40.
          b. Khoảng năm 60-70.
          c. Khoảng năm 80-90.
          d. Sau năm 100.
 
44. Tin Mừng thánh Mátthêu gồm bao nhiêu chương ?
          a. Gồm 16 chương.
          b. Gồm 21 chương.
          c. Gồm 24 chương.
          d. Gồm 28 chương.
 
45. Tin Mừng thánh Mátthêu gồm bao nhiêu câu ?
          a. 673 câu.
          b. 878 câu.
          c. 1068 câu.
          d. 1149 câu.
 
46. Độc giả của thánh Mátthêu khi viết Tin Mừng là ai ?
          a. Những người Hy lạp.
b. Các cộng đoàn Kitô giáo từ Do thái giáo trở lại.
          c. Những người ngoại giáo La Mã.
          d. Chỉ có a và b đúng. 
 
47. Thánh Mátthêu viết Tin Mừng để chứng minh cho độc giả Do thái điều gì ?
          a. Chúa Giêsu là Đấng Mêsia mà dân Do thái hằng mong đợi.
          b. Cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu đã hoàn tất Cựu Ước.
          c. Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua Đavít.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
48. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Mátthêu là gì ?
          a. Mặt Người.
          b. Mặt Sư tử.
          c. Mặt Bò.
          d. Mặt Chim Phượng hoàng.
 
49. Vì sao biểu tượng của Tin Mừng thánh Mátthêu là Mặt Người ?
          a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc & núi rừng.
          b. Mở đầu Tin Mừng bằng việc dâng bò cừu làm của lễ trong đền thờ.
          c. Mở đầu Tin Mừng bằng những suy niệm cao vời bay bổng.
          d. Mở đầu Tin Mừng bằng gia phả Chúa Cứu Thế, kể tên người.
 
50. Chủ đề chính của Tin Mừng thánh Mátthêu là gì ?
          a. Chúa Giêsu là Đấng Mêsia Cựu Ước đã loan báo.
          b. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.
          c. Chúa Giêsu Đấng sáng lập Hội Thánh.
          d. Cả a, b và c đúng. 
 
51. Tin Mừng thánh Mátthêu có 28 chương được bố cục thế nào ?
          Được chia làm 7 phần như sau :
 
I.       Giáng sinh và thơ ấu (ch. 1-2)
II.      Công bố Nước Trời (ch. 3-7)
1.      Phần kể chuyện (ch. 3-4)
2.      Bài giảng trên núi (ch. 5-7)
III.    Rao giảng Nước Trời (ch. 8-10)
1.      Phần kể chuyện (ch.8-9)
2.      Bài giảng về sứ mệnh truyền giáo (ch. 9-10)
IV.    Mầu nhiệm Nước Trời (ch. 11-13)
1.      Phần kể chuyện (ch. 11-12)
2.      Bài giảng bằng dụ ngôn (ch. 12-13)
V.      Giáo Hội, bước đầu của Nước Trời (ch. 14-18)
1.      Phần kể chuyện (ch. 14-17)
2.      Bài giảng về Giáo Hội (ch.18)
VI.    Nước Trời đã đến gần (ch.19-25)
1.      Phần kể chuyện (ch.19-23)
2.      Bài giảng về thời cánh chung (ch. 24-25)
VII.   Thương khó và Phục Sinh (ch. 26-28)
         
TIN MỪNG THÁNH MÁCCÔ
 
52. Tác giả Tin Mừng thứ II là ai ?
          a. Thánh sử thánh Mátthêu.
          b. Thánh sử thánh Máccô.
          c. Thánh sử thánh Luca.
          d. Thánh sử thánh Gioan.
 
53. Thân mẫu của thánh sử Máccô là ai ?
          a. Bà Anna.
          b. Bà Maria.
          c. Bà Gioanna.
          d. Bà Êlisabét.
 
54. Thánh Máccô là người Do thái, thuộc chi tộc Lêvi, ngài là học trò của ai ?
a. Ông Gamalien.
b. Thánh Gioan.
c. Thánh Giacôbê.
d. Thánh Phêrô.
 
55. Tin Mừng thánh Máccô được biên soạn tại đâu ?
          a. Xyria Paléttin.
          b. Ai cập.
          c. Rôma.
          d. Hy Lạp.
 
56. Tin Mừng thánh Máccô được biên soạn khoảng năm nào ?
          a. Khoảng năm 30-40.
          b. Khoảng năm 64-70.
          c. Khoảng năm 80-90.
          d. Sau năm 100.
 
57. Tin Mừng thánh Mátthêu gồm bao nhiêu chương ?
          a. Gồm 16 chương.
          b. Gồm 21 chương.
          c. Gồm 24 chương.
          d. Gồm 28 chương.
 
58. Tin Mừng thánh Máccô gồm bao nhiêu câu ?
          a. 673 câu.
          b. 878 câu.
          c. 1068 câu.
          d. 1149 câu.
 
59. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Máccô là gì ?
          a. Mặt Người.
          b. Mặt Sư tử.
          c. Mặt Bò.
          d. Mặt Chim Phượng hoàng.
 
60. Vì sao biểu tượng của Tin Mừng thánh Máccô là Mặt Sư tử ?
          a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc và núi rừng.
          b. Mở đầu Tin Mừng bằng việc dâng bò cừu làm của lễ trong đền thờ.
          c. Mở đầu Tin Mừng bằng những suy niệm cao vời bay bổng.
          d. Mở đầu Tin Mừng bằng gia phả Chúa Cứu Thế, kể tên người.
 
61. Độc giả của thánh Máccô khi viết Tin Mừng là ai ?
          a. Những người Kitô hữu gốc dân ngoại.
b. Các cộng đoàn Kitô giáo từ Do thái giáo trở lại.
          c. Những chiến binh La Mã.
          d. Chỉ có a và b đúng. 
 
62. Chủ đích của thánh Máccô khi viết Tin Mừng là gì ?
          a. Chứng minh Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa toàn năng.
          b. Cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu đã hoàn tất Cựu Ước.
          c. Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua Đavít.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
63. Chủ đề chính của Tin Mừng thánh Máccô là gì ?
          a. Chúa Giêsu là Đấng Mêsia Cựu Ước đã loan báo.
b. Mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và con đường làm môn đệ của Người.
          c. Chúa Giêsu Đấng sáng lập Hội Thánh.
          d. Cả a, b và c đúng. 
 
64. Tin Mừng thánh Máccô có 16 chương được bố cục thế nào ?
                    Được chia làm 4 phần như sau :
         
      I.            Dẫn nhập : Giai đoạn dọn đường cho sứ vụ Đức Giêsu(1,1-13)
   II.            Sứ vụ của Đức Giêsu ở Galilêa (1,14 - 8,26)
1.     Đức Giêsu và dân chúng.
2.     Đức Giêsu và người thân thuộc.
3.     Đức Giêsu và các môn đệ.                                                      
Kết luận : Đoạn bản lề, kết nối giữa phần II & III (8,27-30). Lời tuyên xưng của Phêrô và chỉ thị giữ bí mật.
III.            Sứ vụ của Đức Giêsu ở Giêrusalem (8,31 - 16,8)
1.     Con đường đau khổ của Con Người : 3 lần loan báo cuộc Thương Khó và Phục Sinh, kèm theo 3 lần giáo huấn về số phận các môn đệ.
2.     Phán xét Giêrusalem.
3.     Cuộc Thương Khó và Phục Sinh.
IV.            Phụ trương : Các lần Đức Giêsu hiện ra (16,9-20)
 
TIN MỪNG THÁNH LUCA
 
65. Thêôphilô là một từ Hy lạp, có nghĩa là gì ?
          a. Hãy mở mắt ra.
          b. Yêu mến Thiên Chúa.
          c. Hãy tin tưởng vào Chúa.
          d. Thiên Chúa cứu chuộc.
 
66. Thêôphilô là một nhân vật có địa vị, trở thành kitô hữu, được thánh Luca đề tặng sách và qua ông, ngài nhắm đến các độc giả khác hầu họ có thể nhận biết điều gì ?
          a. Biết thờ phượng một Thiên Chúa.
          b. Am tường về giáo huấn của đạo mới là Kitô giáo.
          c. Biết sống cho phải đạo.
          d. Biết giúp đỡ và yêu thương mọi người.
 
67. Tác giả Tin Mừng thứ III là ai ?
          a. Thánh sử thánh Mátthêu.
          b. Thánh sử thánh Máccô.
          c. Thánh sử thánh Luca.
          d. Thánh sử thánh Gioan.
 
68. Thánh Luca là ai ?
         a. Một người bạn đồng hành truyền giáo thân thiết với thánh Phaolô.
          b. Một kitô hữu gốc dân ngoại.
          c. Một nhà huyền bí ở Êphêxô.
          d. Chỉ có a và b đúng.
         
69. Thánh Luca là một người kitô hữu gốc dân ngoại, người Xyria thuộc xứ nào ?
          a. Pamphylia.
          b. Lycaonia.
          c. Antiôkia.
          d. Phênixi.
 
70. Thánh sử Luca làm nghề gì ?
          a. Thu  thuế.
          b. Thầy thuốc.
          c. Đánh cá.
          d. Chăn chiên.
 
71. Thánh Luca là tác giả của những sách nào ?
          a. Tin Mừng thánh Luca.
          b. Sách Công Vụ Tông đồ.
          c. Sách Khải Huyền.
          d. Chỉ có a và b đúng. 
 
72. Tin Mừng thánh Luca được biên soạn tại đâu ?
          a. Antiôkia.
          b. Ai Cập.
          c. Rô ma.
          d. Hy Lạp.
 
73. Tin Mừng thánh Mátthêu Luca biên soạn khoảng năm nào ?
          a. Khoảng năm 30-40.
          b. Khoảng năm 60-70.
          c. Khoảng năm 85.
          d. Sau năm 100.
 
74. Tin Mừng thánh Luca gồm bao nhiêu chương ?
          a. Gồm 16 chương.
          b. Gồm 21 chương.
          c. Gồm 24 chương.
          d. Gồm 28 chương.
 
75. Tin Mừng thánh Luca có bao nhiêu câu ?
          a. 673 câu.
          b. 878 câu.
          c. 1068 câu.
          d. 1149 câu.
 
76. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Luca là gì ?
          a. Mặt Người.
          b. Mặt Sư tử.
          c. Mặt Bò.
          d. Mặt Chim Phượng hoàng.
 
77.  Vì sao biểu tượng của Tin Mừng thánh Luca là Mặt Bò ?
          a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc & núi rừng.
          b. Mở đầu Tin Mừng bằng việc dâng bò cừu làm của lễ trong đền thờ.
          c. Mở đầu Tin Mừng bằng những suy niệm cao vời bay bổng.
          d. Mở đầu Tin Mừng bằng gia phả Chúa Cứu Thế, kể tên người
 
78. Độc giả của thánh Luca khi viết Tin Mừng là ai ?
          a. Những người Kitô hữu gốc dân ngoại.
b. Các cộng đoàn Kitô giáo từ Do thái giáo trở lại.
          c. Những chiến binh La Mã.
          d. Chỉ có a và b đúng. 
 
79. Tin Mừng thánh Luca có điểm gì nổi bật ?
a. Chiêm miện Đức Giêsu là Ngôi Lời Nhập Thể.
b. Lòng thương xót của Thiên Chúa.
c. Chân dung Đấng giải phóng nhà Ítraen.
d. Đấng cứu thế được loan báo bởi các ngôn sứ.
 
80. Tin Mừng của Luca có những đặc tính nào?
          a. Một soạn tác lịch sử được diễn đạt một cách văn chương trau chuốt.
b. Tin Mừng cho những người bị áp bức, Tin Mừng cho dân ngoại.
c. Tin Mừng của cầu nguyện, Tin Mừng của niềm vui, Tin Mừng đặc biệt nói về nữ giới.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
81. Tin Mừng của Luca có 24 chương được bố cục thế nào ?
Được chia làm 5 phần như sau :
 
          Lời tựa (1,1-4)
I.       Tin mừng thời niên thiếu (1,5 - 2,52)
Hai khuôn mặt nổi bật Ông Gioan và Đức Giêsu.
II.      Sứ vụ Đức Giêsu tại Galilê (3,1 - 9,50)
1.      Khai mạc : Gioan rao giảng, Đức Giêsu chịu thanh tẩy và cám dỗ (3,1 - 4,13)
2.       Đức Giêsu giảng dạy tại Nadarét và Caphanaum, chữa lành và rao giảng khắp các hội đường Giuđê (4,14-44)
3.       Kêu gọi 4 môn đệ, phép lạ, tranh luận (5,1 - 6,11)
4.       Lập Nhóm Mười Hai, bài giảng khai mạc (6,12-49)
5.       Phép lạ, Gioan thỉnh vấn (7,1-8,3)
6.       Các phép lạ (8,4-56)
7.       Cuối sứ vụ Galilê (9,1-50)
III.    Hành trình lên Giêrusalem (9,51 - 19,27)
1.      Sai môn đệ đi truyền giáo ; Luật yêu mến ; lời cầu nguyện  (9,51 - 11,13)
2.      Tranh luận về sứ mạng Đức Giêsu (11,14 - 12,48)
3.      Kêu gọi hoán cải (12,49 - 13,35)
4.      Khiêm nhường ; Bỏ mình ; Lòng thương xót của Thiên Chúa (14,1 - 15,32)
5.      Về của cải ; Luật công đoàn (16,1 - 17,19)
6.      Ngày của Con Người, Sự cầu nguyện (17,20 - 18,24)
7.      Cuối hành trình đến Giêrikhô (18,15 - 19,27)
IV.    Sự vụ tại Giêrusalem (18,28 - 21,38)
1.      Vào thành Giêrusalem (19,28-48)
2.      Tranh luận tại Giêrusalem (20,1-26)
3.      Diễn từ chung luận (21,1-33)
V.      Thương khó và Phục sinh (22,1 - 24,53)
1.      Các biến cố trước khi bị bắt (22,1-46)
2.      Thương khó (22,47 - 23,56)
3.      Phục sinh (24,1-53)
 
TIN MỪNG THÁNH GIOAN
 
82. Tác giả Tin Mừng thứ IV là ai ?
          a. Thánh sử thánh Mátthêu.
          b. Thánh sử thánh Máccô.
          c. Thánh sử thánh Luca.
          d. Thánh sử thánh Gioan.
 
83. Thân phụ của thánh sử Gioan là ai?
          a. Ông Dêbêđê.
          b. Ông Anphê.
          c. Ông Giôna.
          d. Ông Lêvi.
 
84. Thánh Gioan sinh tại đâu ?
          a. Caphácnaum.
          b. Bếtxaiđa.
          c. Bê Lem.
          d. Giêrusalem.
 
85. Thánh sử Gioan làm nghề gì ?
          a. Thu  thuế.
          b. Thầy thuốc.
          c. Đánh cá.
          d. Chăn chiên.
 
86. Anh của thánh sử Gioan là ai ?
          a. Ông Dêbêđê.
          b. Ông Anrê.
          c. Ông Giôna.
          d. Ông Giacôbê.
 
87. Thánh sử Gioan đã viết những tác phẩm nào ?
a. Tin Mừng thứ 4.
b. Sách Khải Huyền.
c. Thư 1, 2, 3 Gioan.
d. Cả a, b và c đúng.
 
88. Tin Mừng thánh Gioan được biên soạn tại đâu ?
          a. Êphêxô.
          b. Ai Cập.
          c. Rô Ma.
          d. Hy Lạp.
 
89. Tin Mừng thánh Gioan biên soạn khoảng năm nào ?
          a. Khoảng năm 30-40.
          b. Khoảng năm 60-70.
          c. Khoảng năm 85 - 100.
          d. Khoảng năm 110 – 117.
 
90. Tin Mừng thánh Gioan gồm bao nhiêu chương ?
          a. Gồm 16 chương.
          b. Gồm 21 chương.
          c. Gồm 24 chương.
          d. Gồm 28 chương.
 
91. Tin Mừng thánh Gioan có bao nhiêu câu ?
          a. 673 câu.
          b. 878 câu.
          c. 1068 câu.
          d. 1149 câu.
 
92. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Gioan là gì ?
          a. Mặt Người.
          b. Mặt Sư tử.
          c. Mặt Bò.
          d. Mặt Chim Phượng hoàng.
 
93. Vì sao biểu tượng của Tin Mừng thánh Gioan là Mặt Chim Phượng hoàng ?
          a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc & núi rừng.
          b. Mở đầu Tin Mừng bằng việc dâng bò cừu làm của lễ trong đền thờ.
          c. Mở đầu Tin Mừng bằng những suy niệm cao vời bay bổng.
          d. Mở đầu Tin Mừng bằng gia phả Chúa Cứu Thế, kể tên người.
 
94. Độc giả của thánh Gioan khi viết Tin Mừng là ai ?
          a. Những người tin và được sống nhờ Danh Chúa Giêsu.
b. Các cộng đoàn Kitô giáo từ Do thái giáo trở lại.
          c. Những chiến binh La Mã.
          d. Chỉ có a và b đúng. 
 
95. Một vài chủ đề chính của Tin Mừng Gioan là gì ?
          a. Mầu nhiệm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.
          b. Thái độ cần có của tín hữu vào Chúa Giêsu để được sống.
          c. Chúa Giêsu là Đấng Mêsia Cựu Ước đã loan báo.
          d. Chỉ có a và b đúng.
 
96. Tin Mừng thánh Gioan gồm 21 chương được bố cục thế nào ?
Được chia làm 8 phần như sau :
         
I.       Lời tựa : Việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa (1,1-18)
II.      Giới thiệu Con Thiên Chúa (1,19 - 4,54)
1.      Bởi Gioan Tẩy giả (1,19-34)
2.      Cho môn đệ Gioan (1,35-51)
3.      Tại Cana (2,1-11)
4.      Tại Đền Thờ Giêrusalem (2,12-35)
5.      Cho Nicôđêmô (3,1-21)
6.      Bởi Gioan Tẩy giả (3,22-36)
7.      Cho thiếu phụ Samaria (4,1-42)
8.      Cho viên sĩ quan (4,43-54)
III.    Đối chọi với Con Thiên Chúa (5,1 - 12,50)
1.      Ngày lễ tại Giêrusalem (5,1-47)
2.      Lễ Vượt qua ở Galilê (6,1-71)
3.      Lễ Lều ở Giêrusalem (7,1-10,21)
4.      Lễ Cung Hiến Đền Thờ ở Giêrusalem (10,22-42)
5.      Tại Bêtania (11,1-12,21)
6.      Tại Giêrusalem (12,12-50)
IV.    Lời dạy dỗ bởi Con Thiên Chúa (13,1 - 16,33)
1.      Liên quan đến sự tha thứ (13,1-20)
2.      Liên quan đến người môn đệ phản bội   (13,21-30)
3.      Liên quan đến cuộc ra đi của Ngài (13,31-38)
4.      Liên quan đến Trời (14,1-14)
5.      Liên quan đến Chúa Thánh Thần (14,15-26)
6.      Liên quan đến sự bình an (14,27-31)
7.      Liên quan đến cây nho trổ sinh hoa trái (15,1-17)
8.      Liên quan đến trần gian (15,18-16,6)
9.      Liên quan đến Chúa Thánh Thần (16,7-15)
10.    Liên quan đến việc Ngài trở lại (16,16-33)
V.      Lời chuyển cầu của Con Thiên Chúa (17,1-26)
VI.    Đóng đinh Con Thiên Chúa (18,1-19,42)
VII. Cuộc Phục Sinh của Con Thiên Chúa (20,1-31)
1.      Ngôi mộ trống (20,1-9)
2.      Cuộc hiện ra của Đấng Phục Sinh (20,10-31)
VIII. Phụ lục : Cuộc hiện ra bên bờ hồ (21,1-25)
1.      Cuộc hiện ra với 7 môn đệ (21,1-14)
2.      Những lời với Phêrô (21,15-23)
3.      Kết luận (21,24-25)
 
Còn tiếp ...
 
Nguyễn Thái Hùng
 
 
Lời giải đáp
Vui Học Thánh Kinh 68
Dân Vào Lời Chúa (Tân Ước) 1
Trắc Nghiệm
 
 
THÁNH KINH CỰU ƯỚC
 
01. c. Sách ghi chép mặc khải của Thiên Chúa dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần.
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. c. 73.
04. d. Chỉ có a và b đúng.
05. b. 46.
06. e. Cả a, b, c và d đúng.
07. b. Có 5 tác phẩm.
08. d. Cả a, b và c đúng.
09. Sáng Thế Ký,
Xuất Hành,
Lêvi,
Dân Số,
Đệ Nhị Luật.
10. b. Có 16 tác phẩm.
11. d. Cả a, b và c đúng.
12. Giôsuê,
Thủ Lãnh,
Rút,
1&2 Samuen,
1&2 Các Vua,
1&2 Sử Biên Niên,
Étra,
Nơkhemia,
Tôbia,
Giuđitha,
Étte,
1&2 Máccabê
13. c. Có 7 tác  phẩm.
14. d. Cả a, b và c đúng.
15. Gióp,
Thánh Vịnh,
Châm Ngôn,
Giảng Viên,
Diễm Ca,
Khôn Ngoan
Huấn Ca.
16. c. Có 18 tác phẩm.
17.  d. Cả a, b và c đúng.
18. Isaia,
Giêrêmia,
Aica,
Barúc,
Êdêkien,
Đanien,
Hôsê,
Giôen,
Amốt,
Ôvađia,
Giôna,
Mikha,
Nakhum,
Khabacúc,
Xôphônia,
Khácgai,
Dacaria
Malakhi.   
19. d. Cả a, b và c đúng.
20. c. Sách Sáng Thế Ký.
21. b. Sách Malakhi.
22. d. Cả a, b và c đúng.
 
THÁNH KINH TÂN ƯỚC
 
23. d. 27
24. d. Cả a, b và c đúng.
25. d. Cả a, b và c đúng.
26. d. Cả a, b và c đúng.
27. a. Giúp các tín hữu nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa,
 đã được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ loài người.
28. d. Tin Mừng thánh Gioan.
29. c. Tin Mừng thánh Luca.
30. b. Gặp gỡ Chúa Giêsu.
31. a. Đức tin.
32. c. Thánh Luca.
33. c. Gồm có 21 thư.
34. d. Cả a, b và c đúng.
35. c. Thánh Gioan.
         
TIN MỪNG THÁNH MÁTTHÊU
 
36. a. Thánh sử thánh Mátthêu
37. b. Lêvi.
38. c. Anphê.
39. a. Món Quà của Chúa.
40. a. Caphácnaum.
41. a. Thu  thuế.
42. a. Xyria Paléttin.
43. c. Khoảng năm 80-90.
44. d. Gồm 28 chương.
45. c. 1068 câu.
46. b. Các cộng đoàn Kitô giáo từ Do thái giáo trở lại.
47. d. Cả a, b và c đúng.
48. a. Mặt Người.
49. d. Mở đầu Tin Mừng bằng gia phả Chúa Cứu Thế, kể tên người.
50. d. Cả a, b và c đúng. 
51. Tin Mừng thánh Mátthêu có 28 chương được chia làm 7 phần.
         
TIN MỪNG THÁNH MÁCCÔ
 
52. b. Thánh sử thánh Máccô.
53. b. Bà Maria.
54. d. Thánh Phêrô.
55. c. Rôma
56. b. Khoảng năm 64-70.
57. a. Gồm 16 chương.
58. a. 673 câu.
59. b. Mặt Sư tử.
60. a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc và núi rừng.
61. a. Những người Kitô hữu gốc dân ngoại.
62. a. Chứng minh Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa toàn năng.
63.b. Mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và con đường làm môn đệ của Người.
64. Tin Mừng thánh Máccô có 16 chương được chia làm 4 phần.
 
TIN MỪNG THÁNH LUCA
 
65. b. Yêu mến Thiên Chúa.
66. b. Am tường về giáo huấn của đạo mới là Kitô giáo.
67. c. Thánh sử thánh Luca.
68. d. Chỉ có a và b đúng.
69. c. Antiôkia.
70. b. Thầy thuốc.
71. d. Chỉ có a và b đúng. 
72. a. Antiôkia.
73. c. Khoảng năm 85.
74. c. Gồm 24 chương.
75. d. 1149 câu.
76. c. Mặt Bò.
77. b. Mở đầu Tin Mừng bằng việc dâng bò cừu làm của lễ trong đền thờ.
78. a. Những người Kitô hữu gốc dân ngoại.
79. b. Lòng thương xót của Thiên Chúa.
80. d. Cả a, b và c đúng.
81. Tin Mừng của Luca có 24 chương được chia làm 5 phần.
 
TIN MỪNG THÁNH GIOAN
 
82. d. Thánh sử thánh Gioan.
83. a. Ông Dêbêđê.
84. b. Bếtxaiđa.
85. c. Đánh cá.
86. d. Ông Giacôbê.
87. d. Cả a, b và c đúng.
88. a. Êphêxô.
89. c. Khoảng năm 85 - 100.
90. b. Gồm 21 chương.
91. b. 878 câu.
92. d. Mặt Chim Phượng hoàng.
93. c. Mở đầu Tin Mừng bằng những suy niệm cao vời bay bổng.
94. a. Những người tin và được sống nhờ Danh Chúa Giêsu.
95. d. Chỉ có a và b đúng.
 
96. Tin Mừng thánh Gioan gồm 21 chương được chia làm 8 phần.
 
Nguyễn Thái Hùng
2018
 
 
 Tags: vhtk 68

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây