TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Suy Niệm Đàng Thánh Giá (Thứ Sáu Tuần Thánh 2023)

Thứ năm - 16/03/2023 06:30 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   464
Tình yêu chịu đóng đinh là một tình yêu “Con tự hiến thánh con để họ cũng được thánh hiến” (Ga 17, 19).
Suy Niệm Đàng Thánh Giá (Thứ Sáu Tuần Thánh 2023)

Suy Niệm Đàng Thánh Giá (Thứ Sáu Tuần Thánh 2023)

 
(Sau mỗi chặng đọc kinh: Lạy Cha – Kinh Mừng – Sáng Danh)


Lời mờ đầu: 


Tình yêu chịu đóng đinh là một tình yêu “Con tự hiến thánh con để họ cũng được thánh hiến” (Ga 17, 19).
Chúa Cha yêu thương con người, mãi mãi yêu thương, yêu thương không điều kiện vì “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4, 8).  “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1 Ga 4, 10).
 
Xin Chúa cho chúng con nhận ra lòng thương xót Chúa qua chặng đường Thánh Giá chiều nay.


Chặng thứ nhất: Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu


Trích Tin Mừng Thánh Mátthêu: “Còn các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian.”  (Mt 26, 59 – 60).


Dẫn: Lạy Chúa, có rất nhiều toà án bất công đang xét xử con người vô tội và có những con người vẫn chịu án bất công chỉ vì lòng tham của kẻ khác. Trong một xã hội lấy lợi nhuận, hưởng thụ làm chính, thì lòng thương xót sẽ bị thay thế bằng bất công và bạo lực, loại trừ và xô ngã. Xin Chúa lấy lòng thương xót của Chúa mà thương xót những người con đang đau khổ của Chúa.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ nhất thì ngắm….


Chặng Thứ hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
Trích Tin Mừng Thánh Gioan: Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: “Đây là người!” Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19, 5 – 6)


Dẫn: Chúa Giêsu đã lãnh nhận mọi đau khổ, tinh thần và thể xác. Philatô giới Thiệu “một  Thiên Chúa – Người”  mang lấy thương tích cho chúng ta để chúng ta được an ủi và được chữa lành. Xin Chúa giúp chúng con vững bước trên đường thánh giá>


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng thứ ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.


Trích sách Isaia: “Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53, 5 – 6)


Dẫn: Mỗi người trong chúng ta đều đã có lần yếu đuối, tội lỗi. Những vết thương đau vì lỗi phạm của chúng con, xin Chúa xót thương và tha thứ.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ bốn: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.


Trích Tin Mừng Thánh Luca: “Ông Si-mê-ôn nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. (Lc  2:34-35)


Dẫn:  Cuộc gặp gỡ giữa hai con người vô tội đang mang lấy thương đau của tội lỗi do người khác gây nên. Xin Chúa ban lòng thương xót Chúa đến những người dân oan vô tội đang chịu cực hình vì những tham lam và bất công.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Chặng thứ năm: Ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu.


Trích Tin Mừng Thánh Luca 23:26 (đứng): “Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su”. (Lc 23, 26)


Dẫn: Mỗi khi chúng ta mở lòng khoan dung từ ái đến người anh chị em chung quanh, là mỗi lần chúng ta gánh vác đỡ thánh giá Chúa. Xin Chúa cho cho chúng con biết thương yêu đến tha nhân như Chúa hằng yêu thương chúng con.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Chặng thứ sáu: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lau mặt.


Trích sách Isaia: Người Tôi Trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. (Is 53, 2 – 3)


Dẫn: Khuôn mặt đau thương của Chúa thể hiện nơi nhửng anh chị em đang chịu bỏ rơi giữa những vùng chiến tranh, nơi những con người chịu sự khinh bỉ, chịu bóc lột, chịu nhiều đau thương từ những hình thức khác nhau. Xin Chúa cho chúng con biết chia sẻ, đón nhận những con người đau thương đó với lòng thương xót của Chúa.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
  
Nơi thứ bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.


Trích sách Isaia: “Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta; còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề”. (Is 53, 4)


Dẫn: Ngã xuống đất, có bao nhiêu lần ngã trong đời mà Chúa không nâng chúng ta dậy, lòng thương xót của Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta đừng bao giờ xô ngã nhau. Lạy Chúa xin cho chúng con biết thương xót như Chúa đã xót thương con.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ tám: Đức Chúa Giêsu đứng lại an ủi con thành Giêrusalem.


Trích Tin Mừng Thánh Luca 23: 27-28 (đứng): “Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu mình”. (Lc 23, 27 – 28)


Dẫn: Thường chúng ta hay đổ lỗi cho người khác, thích gièm pha, chỉ trích người khác hơn là nhìn ra chính mình. Xin Chúa cho chúng con nhận ra những lỗi lầm, để cũng xin lòng thương xót của Chúa tha chúng con.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.


Trích sách Isaia 53:7-10 (đứng): “Bị ngược đãi, Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. (Is 53, 7 – 8)


Dẫn: Ngã xuống đất lần thứ ba, đó là sự nhẫn nại của lòng yêu thương. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu thương và yêu thương đến cùng, vì có những khi chúng con mất nhẫn nại chịu đựng, sinh ra những giận hờn, oán ghét, đánh mất lòng yêu thương.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ mười: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu.


Trích Tin Mừng Thánh Gioan: “Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới, vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm”. (Ga 19, 23 – 24)


Dẫn: Chúa Giêsu chịu trần trụi trước khi chịu đóng đinh, biểu hiện nơi những người nghèo, chịu nhiều bất công nhất trong thế giới này. Xin Chúa ban cho chúng con biết xây dựng đời sống công bằng, không đẩy ai vào chốn khốn cùng vì những ích kỷ của chúng con.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ mười một: Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu.


Trích Tin Mừng Thánh Luca.  “Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào! Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình.  (Lc 27, 39 - 42)


Dẫn: Chịu đóng đinh và chịu đón nhận cả những lời nhục mạ, thách đố. Chúa vẫn thinh lặng. Xoin Chúa đừng để chúng con dựa vào quyền thế mình mà ức hiếp ai, và cho những nhà cầm quyền biết dùng quyền để phục vụ và làm cho hoà bình ngự trị.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ mười hai: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.
Trích Tin Mừng Thánh Gioan: “Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra”. (Ga 19, 33 – 35) 


Dẫn: Máu và Nước tượng trưng cho bí tích thanh tẩy và Thánh Thể. Chúng ta được sinh lại trong Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bằng chính thân mình Chúa. Xin cho chúng con cũng biết dùng khả năng, đời sống của chúng con chia sẻ cho anh chị em khác được sống.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ mười ba: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ.


Trích Tin Mừng Thánh Luca: “Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: ‘Người này đích thực là người công chính!’ Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giê-su cũng như những phụ nữ đã theo Người từ Ga-li-lê; các bà đã chứng kiến những việc ấy”. (Lc 23, 47 – 49)


Dẫn: Đứng dưới chân Thánh Giá Chúa có Đức Mẹ Maria, và khi hạ xác xuống trong tay Mẹ. Lời cầu xin của chúng con lúc nào cũng xin: “Giờ chết Mẹ đứng bên giường khuyên con”. Xin cho chúng con đừng lạc xa lòng thương xót Chúa bao giờ.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá.


Trích Tin Mừng Thánh Gioan: “Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó”.  (Ga 19, 40 – 42)


Dẫn: Niềm tin chúng ta là ngôi mồ trống, theo gương các tông đồ niềm tin cần được minh chứng bằng cả mạng sống. Xin Chúa cho chúng con nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa cho anh chị em bằng cả đời sống yêu thương và phục vụ.


Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Kết:
Thánh Giá chiều nay dạy cho chúng con tình yêu là như thế, không phải là cách thức ban ơn nhưng là đồng hoá, không phải là thương hại nhưng là tình yêu đúng nghĩa.
Hãy yêu như Chúa Giêsu đã yêu! Tình yêu là tự hiến, chấp nhận chết đi để người yêu được sống,  cho đi tất cả ngay cả mạng sống. Như Chúa Giêsu đã yêu thương, Người trở nên nguồn sống cho người mình yêu. Bởi là tình yêu đến cùng nên tình yêu cũng hy sinh tới cùng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây