TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC)  365 Câu Trắc Nghiệm 2

Thứ bảy - 01/05/2021 05:24 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   30
Thánh Luca từng tháp tùng thánh Phaolô đi truyền giáo tại những thành phố nào ?
VHTK DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC)  365 Câu Trắc Nghiệm 2
VUI HỌC THÁNH KINH 68
DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC) 
365 Câu Trắc Nghiệm 2
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
2018
 
 

CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ
 
97. Vi sao Hội Thánh coi tác giả Tin Mừng thứ ba và sách Công vụ Tông đồ đều cùng tác giả là thánh Luca ?
          a. Cả hai lời tựa Tin Mừng Luca 1,3 và Công vụ Tông đồ 1,1 đều đề tặng ông Thêôphilô.
          b. Từ vựng cả hai sách giống nhau.
          c. Bút pháp, văn thể cả hai sách giống nhau.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
98. Tác phẩm Công vụ Tông đồ được biên soạn năm nào ?
          a. Khoảng năm 45.
          b. Khoảng năm 55.
          c. Khoảng năm 85.
          d. Khoảng năm 95.
 
99. Thánh Luca được nhắc tới trong những thư nào của thánh Phaolô ?
          a. Thư Côlôxê (Cl 4,14),
          b. Thư Philêmon (Plm 24)
          c. Thư Timôthê (2Tm  4,11)
          d. Cả a, b và c đúng.
 
100. Thánh Luca từng tháp tùng thánh Phaolô đi truyền giáo tại những thành phố nào ?
          a. Troa, Philípphê,
          b. Milêtô, Xêradê.
          c. Rôma ...
          d. Cả a, b và c đúng.
 
101. Vì sao gọi sách Công vụ Tông đồ là Tin Mừng của Chúa Thánh Thần ?
          a. Tác giả Luca mô tả mọi hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh thời sơ khai
          b. Tác giả Luca mô tả hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc loan báo Tin mừng một cách phi thường của các tông đồ.
          c. Tác giả Luca mô tả Chúa Thánh Thần như là nguồn ơn cứu độ.
          d. Chỉ có a và b đúng.  
 
102. Cụ thể, hoạt động của Chúa Thánh Thần được thánh Luca mô tả thế nào ?
          a. Chúa Thánh Thần được ban tràn đầy cho các môn đệ trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 1,5).
          b. Chúa Thánh Thần ban cho các môn đệ sức mạnh từ trời và hướng dẫn các ông chu toàn nhiệm vụ làm chứng cho Chúa Giêsu (Lc 24,47-49 ; Cv 1,5.8).
          c. Chúa Thánh Thần đánh dấu khởi đầu thời đại của Hội Thánh.
          d. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh thể hiện qua sức mạnh loan báo Tin Mừng một cách phi thường của các tông đồ (Cv 2,5-6 ; 5,32 ; 6,10) ; qua nếp sống huynh đệ của các tín hữu thời sơ khai (Cv 2,44-45 ; 4,32-36).
          e. Chúa Thánh Thần thúc đẩy các tông đồ ra khỏi Do thái để đi truyền giáo cho các anh em dân ngoại (Cv 13,2-4 ; 16,6-7).
          g. Chúa Thánh Thần hoạt động mỗi ngày một hơn, như ban ơn nói tiếng lạ (Cv 10,46), ơn làm ngôn sứ (Cv 11,8 ; 21,11-12 ; 13,1 ...) vv...
          h. Cả a, b, c, d, e và g đúng.
 
103. Sách Công vụ Tông đồ mô tả hoạt động của Chúa Thánh Thần xuyên qua các tông đồ, đặc biệt là qua khuôn mặt nào ?
          a. Thánh Phêrô.
          b. Thánh Phaolô.
          c. Thánh Luca.
          d. Chỉ có a và b đúng.
 
104. Sách Công vụ Tông đồ gồm bao nhiêu chương ?
          a. Gồm 21 chương.
          b. Gồm 24 chương.
          c. Gồm 27 chương.
          d. Gồm 28 chương.
 
105. Sách Công vụ Tông đồ có bao nhiêu câu ?
a. Có 905 câu.
          b. Có 1006 câu.
          c. Có 1115 câu.
          d. Có 1025 câu.
 
106. Ngoài phần nhập đề (Cv 1,1-11), Sách Công vụ Tông đồ được bố cục thế nào ?
          a. Chia làm 2 phần chính, dựa vào 2 khuôn mặt nổi bật là thánh Phêrô và thánh Phaolô.
          b. Chia làm nhiều phần theo nhiều cuộc truyền giáo của các tông đồ.
          c. Kể lại hành trình truyền giáo của thánh Phêrô, thánh Phaolô và thánh Anrê.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
107. Ngoài bố cục dựa vào 2 khuôn mặt nổi bật là thánh Phêrô và thánh Phaolô, Sách Công vụ Tông đồ còn có thể bố cục nào nữa ?
          a. Bố cục theo từng từng cuộc truyền giáo của 12 tông đồ.
          b. Bố cục theo từng bước phát triển của Hội Thánh.
          c. Bố cục theo từng cuộc bách hại của các hoàng đế Rôma.
          d. Cả a, b và c đúng. 
 
108Bố cục theo từng bước phát triển của Hội Thánh như thế nào ?
          a. Hội Thánh tại Giêrusalem (Cv 1,1 - 6,7)
          b. Giêrusalem đến Palestina (Giuđê, Galilê và Samaria) (Cv7,8 -9,31)
          c. Từ Palestina đến Antiôkia, cửa ngỏ của thế giới dân ngoại (9,32 - 12,34)
          d. Từ Antiôkia đế Axia (Cv 12,25 - 16,5)
          e. Từ Axia đến Âu châu (Cv 16,6 - 19,20)
          g. Từ Châu Âu (nói chung) đến Rôma (nói riêng) (Cv 19,21 -28,31)
          h. Cả a, b, c, d, e và g đúng.
 
109. Sách Công vụ Tông đồ kể lại bao nhiêu cuộc truyền giáo của thánh Phaolô ?
          a. 2 cuộc truyền giáo.
          b. 3 cuộc truyền giáo.
          c. 5 cuộc truyền giáo.
          d. 7 cuộc truyền giáo.
 
110. Danh xưng “Kitô hữu” lần đầu tiên xuất hiện ở đâu ? (Cv11,26
          a. Tại Axia.
          b. Tại Antiôkia.
          c. Tại Palestina.
          d. Tại Êphêxô.
 
111. Hội Thánh là Hiền Thê của Chúa Kitô (Kh 19,8 ; 21,9). Sách Công vụ Tông đồ viết về bước khởi đầu của Hội Thánh được ví như quyển nhật ký của Hội Thánh thưở ban đầu khi bước vào tình yêu với ai ?
          a. Thiên Chúa.
          b. Chúa Kitô.
          c. Mẹ Maria.
          d. Hội Thánh.
 
112. Sau gần hai ngàn năm, Hội Thánh cũng như mọi phần tử của Hội Thánh được mời đọc lại những trang nhật ký thưở ban đầu để làm gì ?
          a. Để canh tân niềm tin và tình yêu của mình với Chúa Kitô.
          b. Để theo gương Chúa Kitô vác thập giá.
          c. Biết chấp nhận những bách hại xã hội.
          d. Biết sống hài hòa với mọi người.
 
113. Khi đọc Sách Công vụ Tông đồ chúng ta nhận thấy Hội Thánh thưở ban đầu có một sức sống rất mãnh liệt. Đó là một cộng đoàn mẫu mực về điều gì ?
          a. Đức tin.
          b. Đức cậy.
          c. Đức mến.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
114. Cộng đoàn thưở ban đầu luôn sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần, họ đã làm gì ? (x. Cv 2,42-47 ; 4,32-34)
          a. Chuyên cần học hỏi Lời Chúa.
          b. Siêng năng cầu nguyện, tham dự phụng vụ, yêu mến gắn bó với Chúa Giêsu,
          c. Yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau và hết sức nhiệt thành làm chứng cho Chúa Giêsu.
          d. Cả a, b và c đúng.

Còn tiếp

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
Lời giải đáp
Vui Học Thánh Kinh 68
Dn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 2
Trắc Nghiệm
CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ
 
97.    d. Cả a, b và c đúng.
98.    c. Khoảng năm 85.
99.    d. Cả a, b và c đúng.
100. d. Cả a, b và c đúng.
101. d. Chỉ có a và b đúng.  
102. h. Cả a, b, c, d, e và g đúng.
103. d. Chỉ có a và b đúng.
104. d. Gồm 28 chương.
105. b. Có 1006 câu.
106. a. Chia làm 2 phần chính, dựa vào 2 khuôn mặt nổi bật là thánh Phêrô và thánh Phaolô.
107. b. Bố cục theo từng bước phát triển của Hội Thánh.
108. Bố cục theo từng bước phát triển của Hội Thánh.
109. b. 3 cuộc truyền giáo.
110. b. Tại Antiôkia.
111. b. Chúa Kitô.
112. a. Để canh tân niềm tin và tình yêu của mình với Chúa Kitô.
113. d. Cả a, b và c đúng.
114. d. Cả a, b và c đúng.
 
 Còn tiếp
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 Tags: vhtk 68

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây