TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 48 Cuộc đời  Chúa Giêsu Những giáo huấn

Chủ nhật - 02/05/2021 03:55 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   37
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ."
VHTK 48 Cuộc đời  Chúa Giêsu Những giáo huấn
VUI HỌC THÁNH KINH
Cuộc đời  Chúa Giêsu
Những giáo huấn

Tin Mừng thánh Mátthêu 5,1-12a

 
Tin Mừng

Tám mối Phúc (Lc 6:20-23)
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.1 When he saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him.
2 He began to teach them, saying:3  "Blessed are the poor in spirit,  for theirs is the kingdom of heaven.
4 Blessed are they who mourn, for they will be comforted.
5 Blessed are the meek, for they will inherit the land.
6 Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.
7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
8 Blessed are the clean of heart, for they will see God.
9 Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
10 Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,  for theirs is the kingdom of heaven.
11 Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you (falsely) because of me.
12 Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.


I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 5,7
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”? (Mt 5,1)
a. Đức Giêsu.
b. Thánh Gioan Tẩy giả.
c. Ông Môsê.
d. Thánh Mátthêu.


02. Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật” tại đâu? (Mt 5,1)
a. Bên bờ giếng Giacóp.
b. Trong Đền thờ Giêrusalem.
c. Trên núi.
d. Trong Hội đường Nadarét.


03. “ Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì … … …”(Mt 5,3)
a. Nước Trời là của họ.
b. Được Thiên Chúa ủi an.
c. Được Thiên Chúa xót thương.
d. Được gọi là con Thiên Chúa.


04. “Phúc thay ai hiền lành, thì họ sẽ được …  …  … làm gia nghiệp” (Mt 5,4)
a. Đất Hứa.
b. Thiên đàng.
c. Nước Trời.                          
d. Của cải.


05. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, thì họ sẽ được … … …”.(Mt 5,9)
a. Gọi là con Thiên Chúa.
b. Nước Trời là của họ.
c. Nhìn thấy Thiên Chúa.
d. Thoả lòng.


06. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được … … …” (Mt 5,8)
a. Gọi là con Thiên Chúa.
b. An ủi.
c. Nhìn thấy Thiên Chúa.
d. Thoả lòng.


07. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa … … … .” (Mt 5,7)
a. Ủi an .             
b. Cứu độ.
c. Chúc phúc.            
d. Xót thương.


08. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, … … … .(Mt 5,6)
a. Vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
b. Vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
c. Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
d. Vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.


09.  Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì  … … … . (Mt 5,10)
a. Nước Trời là của họ..
b. được Thiên Chúa ủi an.
c. được Thiên Chúa xót thương.
d. được gọi là con Thiên Chúa.


10. “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở đâu thật lớn lao?” (Mt 5,12a)
a. Ở trên trời.            
b. Ở trần gian.
c. Ở ngay đời này.            
d. Ở trong đời sau.III. Ô CHỮ
Những gợi ý

01. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy ai ? (Mt 5,1-12)
            
02. Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng tích trữ kho tàng dưới đất, nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi  mối mọt không thể làm gì được ? (Mt 6,19-21)


03. Khi nói về lòng tin tưởng vào Chúa quan phòng, Chúa Giêsu nói : dù vinh hoa tột bậc, nhưng ông cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ngoài đồng. Vua mà Chúa Giêsu nhắc tới là ai? (Mt 6,24-34)

04. Ai dạy khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm  ? (Mt 6,1-4)

05. “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm … … … anh em.” (Mt 20,24-28ss)

06. "Đây là điều răn của Thầy : Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã  … … … anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng  vì bạn hữu của mình". (Ga 15,12-13)

07. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ ở và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy , thì không … … … Thầy và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy". (Ga 14,23-24)

08. Tại núi Ôliu, Đức Giêsu bảo với các môn đệ : 'Anh em  hãy cầu nguyện kẻo sa điều gì ? (Lc 22,39)

09. Đây là cửa đưa đến sự sống nhưng ít người tìm được lối ấy. (Mt 7,13-14ss)

10. “Phúc thay ai hiền lành, thì họ sẽ được …  …  … làm gia nghiệp”.(Mt 5,1-12)

11. Ý cầu nguyện đầu tiên được Chúa Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha là … … …  vinh hiển. (Mt 6,7-15)

12. Bên bờ giếng Giacóp, tại làng Xykha, Đức Giêsu nói với người phụ nữ thành Samari : 'Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người  nói với chị ‘cho tôi chút nước’, thì hẳn chị đã xin và người ấy sẽ ban cho chị cái gì'? .”    (Ga 4,10)

13. Tại Hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu bảo với dân chúng : 'Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ làm gì trong ngày sau hết?' (Ga 6,40)

14. Đức Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng Nước Thiên Chúa, ngài khuyên các ông khi đi đường đừng mang theo cái này ? (Lc 9,1-6ss)

15. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu : “Lạy Cha, giờ đã dến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là … … … .” (Ga 17,1-3)

16. Khi nói về lời thề, Chúa Giêsu dạy : hễ có thì nói có, không thì nói không : thêm thắt điều gì là do ai ?   (Mt 5,33-37)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,3 GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


Lời giải đáp 
Những Giáo Huấn
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Đức Giêsu dạy Tám Mối Phúc
* Tin Mừng thánh Mátthêu 5,7 
“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”.
 
II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Đức Giêsu (Mt 5,1)
02. c. Trên núi (Mt 5,1)
03. a. Nước Trời là của họ (Mt 5,3)
04. a. Đất Hứa (Mt 5,4)
05. a. Gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9)
06. c. Nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5,8)
07. d. Xót thương (Mt 5,7)
08. a. Vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng (Mt 5,6)
09.  a. Nước Trời là của họ. (Mt 5,10)
10. a. Trên trời (Mt 5,12a)
 
 
III. Ô CHỮ
01. Thiên Chúa (Mt 5,1-12
02. Hư nát (Mt 6,19-21)
03. Salômon (Mt 6,24-34)
04. Đức Giêsu  (Mt 6,1-4)
05. Đầy tớ (Mt 20,24-28ss)
06. Yêu thương (Ga 15,12-13)
07. Giữ lời (Ga 14,23-24)
08. Chước cám dỗ. (Lc 22,39)
09. Cửa hẹp (Mt 7,13-14ss)
10. Đất Hứa (Mt 5,1-12)
11. Danh Thánh Cha (Mt 6,7-15)
12. Nước hằng sống. (Ga 4,10)
13. Sống lại (Ga 6,40)
14. Tiền bạc (Lc 9,1-6ss)
15. Giêsu-Kitô.(Ga 17,1-3)
16. Ác quỷ  (Mt 5,33-37)

Hàng dọc : Cuộc Đời Chúa Giêsu

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


 

 
 Tags: vhtk 48

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây