TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 48 THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

Chủ nhật - 02/05/2021 08:15 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   31
"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát."
VHTK 48 THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
VUI HỌC THÁNH KINH 48
THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
Ngày 26 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
Cv 6,8-10. 7,54-60
Tin Mừng

Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13: 9-13; Lc 21: 12 -19 ).

 
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 
17  But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.

19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.

20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.

22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Công vụ Tông đồ 7,59
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu cảnh báo hãy coi chừng ai vì họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng? (Mt 10,17)
a. Người đời.
b. Các thượng tế.
c. Bạn bè.
d. Các tiên tri giả.
 
a2. Các hội đồng sẽ làm gì anh em? (Mt 10,17)
a. Tuyên dương.
b. Xét xử.
c. Đánh đập.
d. Bắt bớ.
 
a3. Khi người ta nộp anh em, thì ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
a. Vua chúa.
b. Đức Giêsu.
c. Thiên Chúa.
d. Các tiên tri.
 
a4. Khi anh em bị nộp, ai sẽ nói trong anh em? (Mt 10,20)
a. Sứ thần của Thiên Chúa.
b. Các thiên sứ.
c. Thần Khí của Cha anh em.
d. Các tiên tri của Thiên Chúa.
 
a5. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,22)
a. Thù ghét.
b. Yêu thương.
c. Nâng đỡ.
d. Nghe lời.
 
B.
b1. người ta giết chết thánhTêphanô bằng cách nào? (Cvtđ 7,58)
a. Ném đá.
b. Chém đầu.
c. Bỏ đói.
d. Treo cổ.
 
b2. Câu nói cuối cùng của thánh Têphanô là gì? (Cvtđ 7, 60)
a. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.
b. Lạy chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
c. Lạy Chúa, xin thương xót con.
d. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.
 
b3. Thánh Têphanô là người như thế nào? (Cvtđ 6,5)
a. Đầy lòng tin.
b. Đầy Thánh Thần.
c. Sống vui vẻ.
d. Chỉ a và b đúng.
 
b4. Thánh Têphanô được tràn đầy sự gì? (Cvtđ 6,8)
a. Ân sủng.
b. Quyền năng.
c. Làm những điềm thiêng dấu lạ trong dân.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b5. Trước toàn thể cử tọa trong Thượng hội đồng, họ thấy mặt ông Têphanô giống như mặt ai? (Cvtđ 6,15)
a. Mặt Thiên Sứ.
b. Mặt Trời.
c. Mặt Con Người.
d. Mặt ngôn sứ Êlia.
 
III. Ô CHỮ 
 
 
Những gợi ý
 
01. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,22)
 
02. Vì danh ai anh em sẽ bị mọi người thù ghét? (Mt 10,2)
 
03. Ai tiên báo những cuộc bách hại? (Mt 10,17-22)
 
04. Người đời sẽ nộp anh em cho các hội đồng và họ sẽ đánh đập anh em ở đâu? (Mt 10,17)
 
05. Khi người ta nộp anh em, thì ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
 
06. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
 Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát."
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
Ngày 26 tháng 12
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Têphanô bị ném đá
 
* Công vụ Tông đồ 7,59 
"Họ ném đá ông Têphanô, đang lúc ông cầu xin rằng:
"Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con."
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người đời (Mt 10,17)
a2. c. Đánh đập (Mt 10,17)
a3. c. Thiên Chúa (Mt 10,19)
a4. c. Thần Khí của Cha anh em(Mt 10,20)
a5. a. Thù ghét (Mt 10,22)
 
B.
b1. a. Ném đá (Cvtđ 7,58)
b2. a. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này (Cvtđ 7,60)
b3. d. Chỉ a và b đúng.(Cvtđ 6,5)
b4. d. Cả a, b và c đúng (Cvtđ 6,8)
b5. a. Mặt Thiên Sứ (Cvtđ 6,15)
 
III. Ô CHỮ
 
01. Thù ghét (Mt 10,22)
02. Thầy (Mt 10,2)
03. Đức Giêsu (Mt 10,17-22)
04. Hội đường (Mt 10,17)
05. Thiên Chúa (Mt 10,19)
06. Cứu thoát (Mt 10,22)
 
Hàng dọc : Hy sinh
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
(VUI HỌC THÁNH KINH 48 :
CHÚA GIÊSU & CÁC NHÂN VẬT TÂN ƯỚC)
 
 
THÁNH STÊPHANÔ, tử đạo tiên khởi
(St. Stephen)
Ngày 26/12
 
Mt 10, 17-22
 
Ca nhập lễ thánh Stêphanô đã viết rằng:" Cửa trời đã mở ra đón thánh tê-pha-nô vào. Người là vị tử đạo tiên khởi, đã lãnh triều thiên chiến thắng trên trời ". Và ca hiệp lễ mượn sách công vụ thuật lại:" Họ ném đá Ông Tê-pha-nô, đang lúc Ông cầu xin :" Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con "( Cv 7, 59 ).
 

THÁNH TÊ-PHA-NÔ VỊ TỬ ÐẠO TIÊN KHỞI

 

Sách Công Vụ Tông Ðồ kể rằng:".Thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần khí và khôn ngoan.Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa. Ðề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn Ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh thần, cùng với các Ông phi-líp-phê, pơ-rô-khơ-rô, Ni-ca-no, ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các Ông ra trước mặt các Tông Ðồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Ðồ đặt tay trên các Ông(Cv 6, 3- 6 ). Ðó là việc chọn lựa bảy phó tế tiên khởi giúp việc các Tông Ðồ, trong đó có Tê-pha-nô.Thánh Tê-pha-nô là một người đầy Thánh Thầnn và khôn ngoan, đã không ngừng rao giang về Ðức Giêsu phục sinh. Thiên Chúa qua việc đặt tay của các Tông Ðồ đã tuyển chọn Tê-pha-nô làm phó tế, sách Công Vụ Tông Ðồ viết tiếp:" Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân"( Cv 6, 8 ). Vì ghen ghét Tê-pha-nô, không tranh luận được với Ông, nên nhiều phe nhóm đã xúi dân vu khống Tê-pha-nô khiến cho Ông bị bắt. Tuy nhiên, Tê-pha-nô là người của Chúa, nên toàn thể cử tọa trong Thượng Hội Ðồng đều nhìn thẳng vào Ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt Ông giống như mặt thiên sứ( Cv 6, 15 ). Ðược đầy Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên chúa, và thấy Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên chúa. Ông nói:" Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa."( Cv 7, 55-56 ). Họ lôi Ông ra ngoài thành mà ném đá.
 

THÁNH TÊ-PHA-NÔ THA THỨ CHO NHỮNG KẺ GIẾT CHẾT MÌNH

 

Cảm nghiệm sâu xa Lời Chúa:".đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn", thánh Tê-pha-nô đã chấp nhận sự vu khống của những kẻ ghen tỵ, thù hằn Ngài, Ngài đã làm một cử chỉ rất đẹp, rất thánh thiện:" Họ ném đá Ông Tê-pha-nô, đang lúc Ông cầu xin rằng: " Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con "( Cv 7, 59 ). Rồi Ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng:" Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này". Nói thế rồi, Ông an nghỉ ( Cv 7, 60 ).
 
Lạy Chúa, thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Kitô dạy. Hôm nay, mừng thánh nhân được rước về trời, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Tê-pha-nô ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCt
 
 
 Tags: vhtk 48

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây