VUI HỌC THÁNH KINH 48 :
THÁNH LUCA, THÁNH SỬ
Tin Mừng thánh Luca 10,1-9
Ngày 18 tháng 10
 
TIN MỪNG
 
Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11: 20 -24 )
 
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:
 
3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
 
1 After this the Lord appointed seventy (-two) others whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit.
 
2 He said to them, "The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.
 
3 Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves.
 
4  Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way.
 
5 Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' 6 If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you.
 
7 Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another.
 
8 Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you,9 cure the sick in it and say to them, 'Thekingdom of God is at hand for you.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 10,1b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)
a. Giữa xã hội.
b. Giữa rừng hoang.
c. Giữa bầy sói.
d. Giữa đồng cỏ xanh.
 
a2. Đây là những thứ mà các môn đệ có thể cầm đi theo mình: (Lc 10,4)
a. Bao bị.
b. Giầy dép.
c. Túi tiền.
d. Cả a, b và c đều sai.
 
a3. Khi vào bất cứ nhà nào, câu đầu tiên anh em nói là gì? (Lc 10,5)
a. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
b. Bình an cho nhà này.
c. Anh em hãy ăn năn hối cải.
d. Anh em hãy trở lại cùng Thiên Chúa.
 
a4. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, các môn đệ đã là gì? (Lc 10,8)
a. Chữa những người đau yếu trong thành.
b. Chúc lành cho những trẻ nhỏ.
c. Xua đuổi ma quỷ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Đây là lời các môn đệ nói với thành đã tiếp đón các ngài : (Lc 10,9)
a. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
b. Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.
c. Hãy hối cải và chịu phép rửa.
d. Cả a, b và c đúng.
 
B. THÁNH LUCA, THÁNH SỬ
 
b1. Thánh sử Luca là môn đệ của ai?
a. Thánh Phaolô.
b. Chúa Giêsu.
c. Thánh Phêrô.
d. Thánh Gioan.
 
b2. Thánh sử Luca đã viết những tác phẩm nào?
a. Tin Mừng thứ 3.
b. Sách Tông Đồ Công vụ.
c. Khải Huyền.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b3. Tiên tri Edêkien được Thiên Chúa mạc khải từ 600 năm trước kỷ nguyên cho xem thấy 4 con vật kỳ dị, tượng trưng bốn Tin Mừng. Và Tin Mừng thứ 3, con vật có hình dạng gì?
a. Con sư tử đang nằm phục.
b. Con vật thứ ba mặt bò.
c. Con chim đại bàng đang bay.
d. Con Chiên.
 
b4. Thánh Luca làm nghề gì?
a. Đánh cá.
b. Thu thuế.
c. Thầy thuốc.
d. Trồng nho.
 
b5. Tin Mừng thánh Luca có điểm gì nổi bật?
a. Chiêm miện Đức Giêsu là Ngôi Lời Nhập Thể.
b. Lòng thương xót của Thiên Chúa.
c. Chân dung Đấng giải phóng nhà Ítraen.
d. Đấng cứu thế được loan báo bởi các ngôn sứ.
 
III. Ô CHỮ 
 
 
Những gợi ý
 
01. Đây là thứ các môn đệ không được mang theo: (Lc 10,4)
 
02. Đây là lời các môn đệ nói với thành đã tiếp đón các ngài ‘Triều Đại của ai đã đến gần các ông?’ (Lc 10,9)
 
03. Làm thợ thì đáng được gì? (Lc 10,3)
 
04. Vào bất cứ nhà nào, đây là từ trước tiên các môn đệ nói : (Lc 10,5)
 
05. Lúa chín đầy đồng mà điều gì lại ít? (Lc 10,2)
 
06. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)
 
07. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ đi rao giảng? (Lc 10,1)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Anh em hãy mừng
vì tên anh em đã được ghi trên trời."
Tin Mừng thánh Luca 10,20b
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH LUCA, THÁNH SỬ
Tin Mừng thánh Luca 10,1-9
Ngày 18 tháng 10
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Sử Luca
 
* Tin Mừng thánh Luca 10,1b
 
“Chúa Giêsu sai các ông cứ từng hai người một đi trước,
vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Giữa bầy sói (Lc 10,3)
a2. d. Cả a, b và c đều sai (Lc 10,4)
a3. b. Bình an cho nhà này (Lc 10,5)
a4. a. Chữa những người đau yếu trong thành (Lc 10,8)
a5. b. Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. (Lc 10,9)
 
B.
b1. a. Thánh Phaolô
b2. d. Chỉ có a và b đúng.
b3. b. Con vật thứ ba mặt bò
b4. c. Thầy thuốc
b5. b. Lòng thương xót của Thiên Chúa
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Túi tiền (Lc 10,4)
02. Thiên Chúa (Lc 10,9)
03. Trả công (Lc 10,3)
04. Bình an (Lc 10,5)
05. Thợ gặt (Lc 10,2)
06. Bầy sói (Lc 10,3)
07. Bảy mươi hai (Lc 10,1)
 
Hàng dọc : Thánh Sử
 
  
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
(VUI HỌC THÁNH KINH 48 :
CHÚA GIÊSU & NHÂN VẬT TÂN ƯỚC)

 


ĐẶC ĐIỂM

 TIN MỪNG 3 THEO THÁNH LUCA

1. Tác giả:

Thánh Luca cũng không thuộc nhóm 12 Tông đồ Chúa.

Ngài được nhập đạo Chúa tại Antiokia, theo thánh Phaolo đi giảng đạo, tìm hiểu kĩ càng đời Chúa, soạn Phúc âm thứ 3 năm  50,  bằng tiếng Hi lạp, là tiếng rất thịnh hành trong đế quốc Roma thời ấy.

 Tiên tri Ezekien nói về Phúc âm3  từ 600 năm trước kỷ nguyên. Tiên tri này được Thiên Chúa mạc khải cho xem thấy 4 con vật kỳ dị, tượng trưng bốn Phúc âm.
 
*Con vật thứ ba mặt bò, chỉ Phúc âm Luca : Luca nhập đề kể truyện Zacaria, vị tư tế dâng chiên bò lễ tế Thượng Đế.
 
Theo một truyền thống đã có từ cuối thế kỷ thứ II (thánh Irênê), tác giả Tin Mừng thứ ba chính là người thầy thuốc Luca mà thánh Phaolô đã nói tới ở Cl 4,14; Plm 24; 2Tm 4,11.

2. Những điểm đặc biệt trong Phúc âm theo Luca:

- Phúc âm của Ngài được gọi là Phúc âm Cầu 
nguyện, vì có rất nhiều chỗ ngài ghi lại Chúa Giêsu cầu nguyện sáng tối, và Chúa khuyên dạy môn đệ, tín đồ cầu nguyện. (11,1-13); 12,35-48; 21,34-36;

- Phúc âm Tình thương, đã diễn tả: Kêu gọi, ăn uống với tội nhân (5,27-32, phụ nữ được tha (7,36-50), người Samari tốt lành (10,29-37), ba dụ ngôn: chiên bị mất, bạc bị rơi, cha nhân từ với con hoang (cả đoạn 15), người giầu và Lazaro(16,19-31), ông Zakêu (19,1-10),

- Phúc âm Đức Mẹ, vì nhờ ngài hỏi han, ghi lại, mà ta biết được nhiều điều về Đức Mẹ Nhận tin, thụ thai (1,26-38), đi viếng , Mẹ Thiên Chúa, bài ca Ngợi khen, (1, 39-56), Chúa Giáng sinh, Dâng Con (2,1-38).

- Phúc âm phụ nữ, Chữa mẹ vợ ông Phêrô (4,38-), phụ nữ theo Chúa (8,1-3), chữa phụ nữ băng huyết, con gái Zairo (8,40-56), chị em Marta và Maria (10,38-42), phụ nữ còng lưng (13,10-17), khen bà góa đóng góp (21,1-4),

- Phúc âm người nghèo (12,13-34)...

Tác giả "cẩn thận điều tra" (1,3) xếp đặt kỹ lưỡng những tài liệu, cho thấy rõ được thời và nơi diễn ra lịch sử cứu độ.
Luca tả thời Thơ Ấu của Gioan Tiền hô và Chúa Giêsu sinh ra, sống ẩn dật (chương 1,5-2,52)
Luca ghi Gia phả Chúa Giêsu đi ngược lên tới Ađam, cho thấy rõ nguồn từ người đầu tiên (3,22-28).

Luca nói về bài giảng của Chúa Giêsu trong hội đường Nadarét (4,16-30). Bài giảng này khai mào cho tất cả Tin Mừng tiếp theo.

Là thầy thuốc, nên tác giả viết về bệnh tật một cách chính xác, và cũng rung cảm trước những khổ đau nơi thân xác con người. Phải chăng vì vậy, trong tác phẩm của mình, tác giả đã dành cho những người nghèo khổ, ốm đau, tội lỗi và phụ nữ một chỗ đặc biệt, với những lời lẽ đầy ngọt ngào an ủi?

Tác giả lại còn có tài văn chương, thông thạo văn hóa Hylạp. Tác phẩm có nhiều ưu điểm: lời văn sáng sủa, mạch lạc. Cách trình bày có trật tự và nghệ thuật, phác họa nét độc đáo của cốt truyện. Ngôn ngữ Luca phong phú nhất trong tất cả các sách Tân Ước.

- Luca kết thúc đời truyền giáo bằng cái chết bị treo trên cây Olive tại Hi lạp.