TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu : Thương khó

Chủ nhật - 02/05/2021 07:21 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   29
"Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu : Thương khó
 

VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu : Thương khó

 
Tin Mừng thánh Mátthêu 27,45-56
 
Tin Mừng

Đức Giê-su trút linh hồn (Mc 15: 33 -41; Lc 23: 44 -49; Ga 19: 28 -30 )

45 Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín.46 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? "47 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Ê-li-a! "48 Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống.49 Còn những người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không! "50 Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.

51 Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ.52 Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.53 Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người.54 Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."

55 Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người.56 Trong số đó, có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xếp, và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê.
 
45  From noon onward, darkness came over the whole land until three in the afternoon.
46 And about three o'clock Jesus cried out in a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani?" which means, "My God, my God, why have you forsaken me?"
47 Some of the bystanders who heard it said, "This one is calling for Elijah."
48 Immediately one of them ran to get a sponge; he soaked it in wine, and putting it on a reed, gave it to him to drink.
49 But the rest said, "Wait, let us see if Elijah comes to save him."
50 But Jesus cried out again in a loud voice, and gave up his spirit.
51 And behold, the veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom. The earth quaked, rocks were split,52 tombs were opened, and the bodies of many saints who had fallen asleep were raised.
53 And coming forth from their tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many.
54 The centurion and the men with him who were keeping watch over Jesus feared greatly when they saw the earthquake and all that was happening, and they said, "Truly, this was the Son of God!"
55 There were many women there, looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee, ministering to him.
56 Among them were Mary Magdalene and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee.


I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mt 27,46b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01. Từ giờ thứ sáu điều gì xảy ra trên mặt đất? (Mt 27,45)
a. Đất rung chuyển mạnh.
b. Mồ mả bật tung.
c. Bóng tối bao phủ cả mặt đất.
d. Thành thánh Giêrusalem sụp đổ.


02. Vào giờ thứ mấy thì Đức Giêsu kêu lên "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”  (Mt 27,46)
a. Giờ thứ ba.
b. Giờ thứ sáu.
c. Giờ thứ chín.
d. Giờ thứ mười một.


03.  "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là gì ? (Mt 27,46)
a. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?
b. Lạy Cha, con phó thác linh hồn trong tay Cha.
c. Lạy Chúa, chúc tụng Đấng nhân danhn Chúa mà đến.
d. Lạy Cha, mọi sự đã hoàn tất.


04. Khi nghe Đức Giêsu kêu lớn tiếng, người ta tưởng Đức Giêsu kêu ai đến cứu? (Mt 27,47)
a. Ông Môsê.
b. Ông Êlisa.
c. Ông Êlia.
d. Ông Tôma.


05. Khi nghe Đức Giêsu nói "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni",  một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy gi buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống ? (Mt 27,46-47)
a. Rượu.
b. Giấm.
c. Thuốc.
d. Nước.


06. Một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây gì và đưa lên cho Đức Giêsu uống? (Mt 27,48)
a. Lưỡi gươm.
b. Cây sậy.
c. Cây sào.
d. Lưỡi đòng.


07. Khi Đức Giêsu trút linh hồn, điều gì đã xảy ra? (Mt 27,51-52)
a. Mồ mả bật tung.
b. Xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.
c. Bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới.
d. Cả a, b và c đúng.


08. Sau khi Chúa trỗi dậy, các thánh làm gì ? (Mt 27,53)
a. Ra khỏi mồ,
b. Vào thành thánh,
c. Hiện ra với nhiều người.
d. Cả a, b và c đúng.


09. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu trút linh hồn, ai đã nói : "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."? (Mt 27,54)
a. Tổng trấn Philatô.
b. Thượng tế Caipha.
c. Ông Nicôđêmô.
d. Viên đại đội trưởng.


10. Những phụ nữ này theo chân Đức Giêsu đến nơi Người chết: (Mt 27,56)
a. Bà Maria Mácđala.
b. Bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Giôxếp,
c. Bà mẹ các con ông Dêbêđê.
d. Cả a, b và c đúng.III. Ô CHỮ
Những gợi ý
01. Ai đã kêu lên: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46)

02. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, Đức Giêsu và các môn đệ ăn lễ gì? (Mt 26,17)

03. Người đã xin phép tổng trấn Philatô hạ thi hài Chúa Giêsu xuống là ai? (Ga 19,38)

04. Vào giờ thứ mấy thì Đức Giêsu kêu lên "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”  (Mt 27,46)

05. Người cùng với ông Giô xếp hạ thi hài Chúa Giêsu xuống tên là gì? (Ga 19,39)

06. Người tông đồ đã chối thầy mình 3 lần. (Mt 26, 69-75)

07. Khi nghe Đức Giêsu kêu lớn tiếng, người ta tưởng Đức Giêsu kêu ai đến cứu? (Mt 27,47)

08. Thượng tế thời Chúa Giêsu chịu đóng đinh tên là gì? ( Ga 18,13)

09. Trước Thượng Hội Đồng Do thái, Chúa Giêsu đã xác nhận mình là ai và điều này dẫn đến cái chết cho ngài? (Lc 22,70)

10. Quân lính kết một vòng gai làm gì đặt lên đầu Chúa Giêsu ? (Mt 27,29)

11. Tổng trấn xét xử Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 27,11-14)

12. Người lính đã lấy cái này đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu. (Ga 19,34)

13. Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho vị tông đồ này. (Ga 19,26)

14. Ông Simôn, người vác đỡ thập giá của Chúa Giêsu ở làng nào? (Mc 15,21)

15. Chúa Giêsu nói với những phụ nữ thành nào đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu? (Lc 23,28)

16. Vị tông đồ đã phản bội Thầy mình (Lc 22,3).

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."
Tin Mừng thánh Mátthêu 27,54b

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


Lời giải đáp 
Thương Khó
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu trên thập giá


* Tin Mừng thánh Mt 27,46b 
"Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? "
 
II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Bóng tối bao phủ cả mặt đất (Mt 27,45)
02. c. Giờ thứ chín (Mt 27,46)
03.  a. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? (Mt 27,46)
04. c. Ông Êlia (Mt 27,47)
05. b. Giấm (Mt 27,46-47)
06. b. Cây sậy (Mt 27,48)
07. d. Cả a, b và c đúng (Mt 27,51-52)
08. d. Cả a, b và c đúng (Mt 27,53)
09. d. Viên đại đội trưởng (Mt 27,54)
10. d. Cả a, b và c đúng (Mt 27,56)
 
III. Ô CHỮ 
01. Đức Giêsu (Mt 27,46)
02. Vượt Qua (Mt 26,17)
03. Giôxếp (Ga 19,38)
04. Chín (Mt 27,46)
05. Nicôđêmô (Ga 19,39)
06. Phêrô (Mt 26, 69-75)
07. Êlia (Mt 27,47)
08. Caipha (Ga 18,13)
09. Con Thiên Chúa (Lc 22,70)
10. Vương miện (Mt 27,29)
11. Philatô (Mt 27,11-14) 
12. Giáo (Ga 19,34)
13. Gioan (Ga 19,26)
14. Kyrênê (Mc 15,21)
15. Giêrusalem (Lc 23,28)
16. Giuđa (Lc 22,3)
Hàng dọc : Cuộc đời Chúa Giêsu 
 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk 48

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây