TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

50 Câu THÁNH KINH Tổng Quát

Thứ bảy - 01/06/2024 09:43 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   155
14. Hỏi: Các sách Lịch Sử nào có nhân vật chính là phụ nữ? 
50 Câu THÁNH KINH Tổng Quát
50 Câu
THÁNH KINH
Tổng Quát

50 Câu Hỏi Thưa

01. Hỏi: Kinh Thánh là sách ghi lại Lời của ai nói với con người?     
- Thưa: Lời của Thiên Chúa.

02. Hỏi: Kinh Thánh được viết ra dưới sự linh hứng của ai?
- Thưa: Dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

03. Hỏi: Ai đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ gìn giữ và giải thích Lời Chúa?
- Thưa: Chúa Kitô.

04. Hỏi: Chúa Kitô đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ gìn giữ và giải thích điều gì?  
- Thưa: Lời Chúa.

05. Hỏi: Sách gì là sách ghi lại Lời Thiên Chúa nói với con người?
- Thưa: Kinh Thánh.

06. Hỏi: Để hiểu đúng Kinh Thánh, chúng ta phải xin ai soi sáng?  
- Thưa: Xin Chúa Thánh Thần soi sáng.

07. Hỏi: Để hiểu đúng Kinh Thánh, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng và vâng theo lời chỉ dạy của ai?  
- Thưa: Của Hội Thánh.

08. Hỏi: Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước gồm bao nhiêu cuốn?
- Thưa: 73 cuốn.

09. Hỏi: Kinh Thánh Cựu Ước có bao nhiêu cuốn?
- Thưa: 46 cuốn.

10. Hỏi: Cựu Ước được chia làm 4 phần. Gồm những phần nào?
- Thưa: Ngũ Thư, Các sách Lịch Sử, Các sách Giáo Huấn và Các sách Ngôn Sứ.

11. Hỏi: Ngũ Thư gồm những tác phẩm nào?
- Thưa: Sách Sáng thế, Xuất hành, Lê vi, Dân số và Đệ nhị luật. 

12. Hỏi: Các sách Lịch Sử gồm có bao nhiêu cuốn? 
- Thưa: 16 cuốn.

13. Hỏi: Các sách Lịch Sử gồm những tác phẩm nào? 
- Thưa: Sách Giosuê, Thủ lãnh, Rút, 1 & 2 Samuen, 1 & 2 Vua,1 & 2 Sử biên niên, Étra, Nơkhemia, Tôbia, Giuđitha, Étte, 1 & 2 Macabê.

14. Hỏi: Các sách Lịch Sử nào có nhân vật chính là phụ nữ? 
- Thưa: Sách Rút, Giuđitha và Étte.

15. Hỏi: Các sách Giáo Huấn gồm có bao nhiêu cuốn? 
- Thưa: 7 cuốn.

16. Hỏi: Các sách Giáo Huấn gồm những tác phẩm nào?
- Thưa: Sách Gióp, Thánh vịnh, Châm ngôn, Giảng viên, Diễm ca, Khôn ngoan và Huấn ca.

17. Hỏi: Các sách Ngôn Sứ gồm có bao nhiêu cuốn? 
- Thưa: 18 cuốn.

18. Hỏi: Các sách Ngôn Sứ gồm những tác phẩm nào?
- Thưa: Ngôn sứ Isaia, Giêrêmia, Edêkien, Đanien, sách Ai ca, sách Barúc, ngôn sứ Hôsê, Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Dacaria, Khácgai và Malakia.

19. Hỏi: Bốn Ngôn sứ lớn là những ngôn sứ nào?
- Thưa: Ngôn sứ Isaia, Giêrêmia, Êdêkien và Đanien. 

20. Hỏi: Sách Lêvi thuộc phần nào? 
- Thưa: Ngũ Thư.

21. Hỏi: Sách Tôbia thuộc phần nào? 
- Thưa: Lịch sử.

22. Hỏi: Sách Étte thuộc phần nào? 
- Thưa: Lịch sử.

23. Hỏi: Sách Gióp thuộc phần nào? 
- Thưa: Giáo huấn.

24. Hỏi: Sách Hôsê thuộc phần nào? 
- Thưa: Ngôn sứ.

25. Hỏi: Sách Giuđitha thuộc phần nào? 
- Thưa: Lịch sử.

26. Hỏi: Kinh Thánh Tân Ước có bao nhiêu cuốn?
- Thưa: Có 27 cuốn. 

27. Hỏi: Kinh Thánh Tân Ước có bao nhiêu cuốn Tin mừng?
- Thưa: Có 4 Tin mừng.

28. Hỏi: Tin mừng gồm có những tác phẩm nào?
- Thưa: Tin mừng thánh Mátthêu, Tin mừng thánh Máccô, Tin mừng thánh Lucca và Tin mừng thánh Gioan.

29. Hỏi: Tác phẩm về đời sống Hội Thánh sơ khai có tên là gì?
- Thưa: Sách Công vụ Tông đồ.

30. Hỏi: Ai là tác giả sách Công vụ Tông đồ?
- Thưa: Thánh Luca.

31. Hỏi: Trừ thư Do thái, thánh Phaolô có bao nhiêu thư?
- Thưa: Có 13 thư.

32. Hỏi: 13 thư của thánh Phaolô gồm những thư nào?
- Thưa: Rôma, 1 & 2 Côrintô, Galát, Êphêxô, Philípphê, Côlôxê, 1&2 Thêxalônica, 1 &2 Timôthê, Titô, Philêmôn.

33. Hỏi: Những tác giả thư Công giáo là ai?
- Thưa: Thánh Giacôbê, thánh Phêrô, thánh Gioan và thánh Giuđa.

34. Hỏi: Thư Công giáo gồm có bao nhiêu thư?
- Thưa: Có 7 thư.

35. Hỏi: 7 thư Công giáo gồm những thư nào?
- Thưa: Thư Giacôbê, thư 1 & 2 Phêrô, thư 1 & 2 & 3 Gioan và thư Giuđa.

36. Hỏi: Tác giả sách Khải Huyền là ai?
- Thưa: Thánh Gioan.

37. Hỏi: Thánh Kinh gồm 2 phần: Cựu Ước và Tân Ước. Thánh Luca là tác giả của phần Thánh Kinh nào?
- Thưa: Thánh Kinh Tân Ước.

38. Hỏi: Sách được xếp đầu tiên của bộ Thánh Kinh Cựu và Tân Ước là sách gì?
- Thưa: Sách Sáng thế.

39. Hỏi: Sách được xếp cuối cùng của bộ Thánh Kinh Cựu và Tân Ước là sách gì?
- Thưa: Sách Khải Huyền.

40. Hỏi: Sách được xếp cuối cùng của bộ Thánh Kinh Cựu Ước là sách gì?
- Thưa: Sách ngôn sứ Malakia.

41. Hỏi: Nội dung chính của Cựu Ước là gì?
- Thưa: Những mạc khải về Thiên Chúa, những giáo huấn về đời sống con người, những kho tàng kinh nguyện và những lời tiên báo về Đấng Cứu Thế.

42. Hỏi: Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những lời tiên báo về ai?
- Thưa: Về Đấng Cứu Thế. 

43. Hỏi: Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những mạc khải về ai?
- Thưa: Mạc khải về Thiên Chúa.

44. Hỏi: Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những giáo huấn về điều gì?
- Thưa: Về đời sống con người.

45. Hỏi: Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những kho tàng gì?
- Thưa: Kho tàng kinh nguyện.

46. Hỏi: Nội dung chính của Tân Ước là gì?
- Thưa: Cuộc đời Chúa Giêsu, các giáo huấn của Ngài và đời sống Hội Thánh thời sơ khai.

47. Hỏi: Nội dung chính của Tân Ước là cuộc đời của ai?   
- Thưa: Cuộc đời của Chúa Giêsu.

48. Hỏi: Ai là trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh?  
- Thưa: Chúa Giêsu Kitô.

49. Hỏi: Sách gì nuôi dưỡng và hướng dẫn toàn thể đời sống chúng ta?
- Thưa: Sách Kinh Thánh.

50. Hỏi: Kinh Thánh mang lại lợi ích gì cho chúng ta?
- Thưa: Nuôi dưỡng và hướng dẫn toàn thể đời sống chúng ta.

50 Câu Trắc Nghiệm

01. Kinh Thánh là sách ghi lại Lời của ai nói với con người?
a. Thiên Chúa.                       b. Hội Thánh.
c. Cộng đoàn.                         d. Tiền nhân.

02. Kinh Thánh được viết ra dưới sự linh hứng của ai? 
a. Các thiên thần.                   b. Các thánh.
c. Chúa Thánh Thần.             d. Hội Thánh.

03. Ai đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ gìn giữ và giải thích Lời Chúa?
a. Thiên Chúa.                       b. Các thánh.
c. Chúa Kitô.                          d. Giáo Hội.

04. Chúa Kitô đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ gìn giữ và giải thích điều gì?
a. Các phép lạ của Chúa.      b. Lời Chúa.
c. Các kinh nguyện.              d. Chỉ a và c đúng.

05. Sách gì là sách ghi lại Lời Thiên Chúa nói với con người?
a. Tứ Kinh.                            b. Đạo đức kinh.
c. Kinh Koran.                      d. Kinh Thánh.

06. Để hiểu đúng Kinh Thánh, chúng ta phải xin ai soi sáng?
a. Các thiên thần.                   b. Các thánh.
c. Chúa Thánh Thần.            d. Các thầy cô.

07. Để hiểu đúng Kinh Thánh, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng và vâng theo lời chỉ dạy của ai?
a. Các Ngôn sứ.                     b. Hội Thánh.
c. Các thánh.                          d. Các Kitô hữu.

08. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước gồm bao nhiêu cuốn?
a. 24 cuốn.                             b. 46 cuốn. 
c. 66 cuốn.                             d. 73 cuốn.

09. Kinh Thánh Cựu Ước có bao nhiêu cuốn?
a. 24 cuốn.                             b. 36 cuốn. 
c. 46 cuốn.                             d. 73 cuốn.

10. Cựu Ước được chia làm 4 phần. Gồm những phần nào?
a. Ngũ Thư.
b. Các sách Lịch Sử.
c. Các sách Giáo Huấn và Các sách Ngôn Sứ.
d. Cả a, b và c đúng.

11. Các sách Ngũ Thư gồm những tác phẩm nào? Em hãy kể ra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Các sách Lịch Sử gồm có bao nhiêu cuốn?
a. 7 cuốn.                               b. 12 cuốn.
c. 16 cuốn.                             d. 18 cuốn.

13. Các sách Lịch sử gồm những tác phẩm nào? Em hãy kể ra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Các sách Lịch Sử nào có nhân vật chính là phụ nữ? 
a. Rút.                                    b. Giuđitha.
c. Étte.                                    d. Cả a, b và c đúng.

15. Các sách Giáo Huấn gồm có bao nhiêu cuốn?
a. 7 cuốn.                               b. 12 cuốn.
c. 16 cuốn.                             d. 18 cuốn.

16. Các sách Giáo Huấn gồm những tác phẩm nào? Em hãy kể ra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Các sách Ngôn Sứ gồm có bao nhiêu cuốn?
a. 7 cuốn.                               b. 12 cuốn.
c. 16 cuốn.                             d. 18 cuốn.

18. Các sách Ngôn Sứ gồm những tác phẩm nào? Em hãy kể ra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Bốn Ngôn sứ lớn là những ngôn sứ nào?
a. Ngôn sứ Isaia.                    b. Ngôn sứ Giêrêmia.   
c. Ns Êdêkien và Đanien.      d. Cả a, b và c đúng.  

20. Sách nào không thuộc phần Ngũ Thư?
a. Lê vi.                                 b. Rút.
c. Đệ nhị luật.                        d. Xuất hành.

21. Sách Tôbia thuộc phần nào? 
a. Ngũ Thư                            b. Lịch sử.
c. Giáo huấn.                         d. Ngôn sứ.

22. Sách nào không thuộc phần Lịch sử?
a. Lê vi.                                 b. Rút.
c. Giôsuê.                       d. Étte.

23. Sách nào không thuộc phần Giáo Huấn?
a. Giảng viên.
b. Gióp.
c. Huấn ca.     
d. Thẩm phán.

24. Sách nào không thuộc phần Ngôn sứ?
a. Giôna.                                b. Giôsuê.
c. Hôsê.                                  d. Đanien.

25. Sách nào không thuộc phần Giáo Huấn?
a. Ngũ Thư.                           b. Lịch sử.
c. Huấn ca.                             d. Ngôn sứ.

26. Kinh Thánh Tân Ước có bao nhiêu cuốn?
a. Có 12 cuốn.                       b. Có 24 cuốn.
c. Có 27 cuốn.                       d. Có 36 cuốn.

27. Kinh Thánh Tân Ước có bao nhiêu cuốn Tin mừng? 
a. 1 Tin mừng.                       b. 2 Tin mừng.
c. 3 Tin mừng.                       d. 4 Tin mừng.

28. Tin mừng gồm có những tác phẩm nào?
a. Tin mừng thánh Mátthêu.
b. Tin mừng thánh Máccô.
c. Tin mừng thánh Lucca và thánh Gioan.
d. Cả a, b và c đúng.

29. Tác phẩm về đời sống Hội Thánh sơ khai có tên là gì?
a. Thư Do thái.                      b. Sách Công vụ Tông đồ.
c. Sách Khải Huyền.             d. Các Thư chung.

30. Ai là tác giả sách Công vụ Tông đồ?
a. Thánh Gioan.                     b. Thánh Máccô.
c. Thánh Luca.                      d. Thánh Phaolô.

31. Trừ thư Do thái, thánh Phaolô có bao nhiêu thư?
a. Có 7 thư.                            b. Có 9 thư.
c. Có 13 thư.                          d. Có 17 thư.

32. 13 thư của thánh Phaolô gồm những thư nào? Em hãy kể ra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Những tác giả thư Công giáo là ai?
a. Thánh Giacôbê.                        b. Thánh Phêrô.
c. Th Gioan và thánh Giuđa.        d. Cả a, b và c đúng.

34. Thư Công giáo gồm có bao nhiêu thư?
a. Có 3 thư.                            b. Có 7 thư.
c. Có 10 thư.                          d. Có 12 thư.

35. 7 thư Công giáo gồm những thư nào? Em hãy kể ra.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Tác giả sách Khải Huyền là ai?
a. Thánh Giacôbê.                 b. Thánh Phêrô.
c. Thánh Gioan.                     d. Thánh Luca.

37. Ai không phải là tác giả của Tân Ước?
a. Thánh Giacôbê.                 b. Thánh Phêrô.
c. Thánh Giuse.                     d. Thánh Luca.

38. Sách được xếp đầu tiên của bộ Thánh Kinh Cựu và Tân Ước là sách gì?
a. Sách Sáng thế.                   b. Sách Xuất hành. 
c. Sách Đệ nhị luật.               d. Sách Thủ lãnh.

39. Sách được xếp cuối cùng của bộ Thánh Kinh Cựu và Tân Ước là sách gì?
a. Sách Lêvi.                          b. Sách Các Vua.
c. Sách Công vụ Tông đồ.    d. Sách Khải Huyền.

40. Sách được xếp cuối cùng của bộ Thánh Kinh Cựu Ước là sách gì?
a. Sách Đệ Nhị Luật.          b. Sách ngôn sứ Hôsê.
c. Sách Khải Huyền.           d. Sách ngôn sứ Malakia.

41. Nội dung chính của Cựu Ước là gì?  
a. Những mạc khải về Thiên Chúa.
b. Những giáo huấn về đời sống con người.
c. Những kho tàng kinh nguyện và những lời tiên báo về Đấng Cứu Thế.
d. Cả a, b và c đúng.

42. Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những lời tiên báo về ai?
a. Giáo Hội Chúa Kitô.
b. Dân tộc Ítraen.
c. Đấng Cứu Thế.
d. Ngôn sứ Gioan Tẩy giả.

43. Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những mạc khải về ai?
a. Mạc khải về Thiên Chúa.
b. Các thiên thần.
c. Các thụ tạo của Thiên Chúa.
d. Các thánh trên trời.

44. Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những giáo huấn về điều gì?
a. Về sự sống mai sau.
b. Các phong tục của người Do thái.
c. Về các nghi lễ của đạo Do thái.
d. Về đời sống con người.

45. Một trong những nội dung chính của Cựu Ước là những kho tàng gì?
a. Kho tàng thần thoại.
b. Kho tàng chuyện cổ tích.
c. Kho tàng kinh nguyện.
d. Kho tàng các anh hùng.

46. Nội dung chính của Tân Ước là gì?
a. Cuộc đời Chúa Giêsu.
b. Các giáo huấn của Chúa Giêsu.
c. Đời sống Hội Thánh thời sơ khai.
d. Cả a, b và c đúng.

47. Nội dung chính của Tân Ước là cuộc đời của ai?
a. Thánh Phaolô.                    b. Thánh Phêrô.
c. Chúa Giêsu.                       d. Th Gioan Tẩy giả.

48. Ai là trung tâm của toàn bộ Kinh Thánh?   
a. Chúa Giêsu Kitô.               b. Chúa Cha.
c. Hội Thánh.                              d. Các Tông đồ.

49. Sách gì nuôi dưỡng và hướng dẫn toàn thể đời sống chúng ta?
a. Sách đạo đức.                    b. Sách Kinh Thánh. 
c. Sách kinh nguyện.             d. Sách học làm người.

52. Kinh Thánh mang lại lợi ích gì cho chúng ta?
a. Nuôi dưỡng toàn thể đời sống chúng ta.
b. Hướng dẫn toàn thể đời sống chúng ta.
c. Cho chúng ta những kiến thức khoa học.
d. Chỉ a và b đúng.  
 
Gb. Nguyễn Thái HùngLời giải đáp
50 Câu Trắc Nghiệm
THÁNH KINH (Tổng Quát)

01. a. Thiên Chúa.  
02. c. Chúa Thánh Thần.
03. c. Chúa Kitô.                      
04. b. Lời Chúa.
05. d. Kinh Thánh.
06. c. Chúa Thánh Thần.         
07. b. Hội Thánh.
08. d. 73 cuốn.
09. c. 46 cuốn.                  
10. d. Cả a, b và c đúng.
11. Sách Sáng thế, Xuất hành, Lê vi, Dân số và Đệ nhị luật.
12. c. 16 cuốn.                  
13. Sách Giosuê, Thủ lãnh, Rút, 1 & 2 Samuen, 1 & 2 Vua,1 & 2 Sử biên niên, Étra, Nơkhemia, Tôbia, Giuđitha, Étte, 1 & 2 Macabê.
14. d. Cả a, b và c đúng.
15. a. 7 cuốn.           
16. Sách Gióp, Thánh vịnh, Châm ngôn, Giảng viên, Diễm ca, Khôn ngoan và Huấn ca.
17. d. 18 cuốn.
18. Ngôn sứ Isaia, Giêrêmia, Edêkien, Đanien, sách Ai ca, sách Barúc, ngôn sứ Hôsê, Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Dacaria, Khácgai và Malakia.
19. d. Cả a, b và c đúng.  
20. b. Rút.
21. b. Lịch sử.
22. a. Lê vi.              
23. d. Thẩm phán.
24. b. Giôsuê.
25.b. Lịch sử.
26. c. Có 27 cuốn.                     
27. d. 4 Tin mừng.
28. d. Cả a, b và c đúng.
29. b. Sách Công vụ Tông đồ.
30. c. Thánh Luca.                   
31. c. Có 13 thư.               
32. Rôma, 1 & 2 Côrintô, Galát, Êphêxô, Philípphê, Côlôxê, 1&2 Thêxalônica, 1 &2 Timôthê, Titô, Philêmôn.
33. d. Cả a, b và c đúng.
34. b. Có 7 thư.
35. Thư Giacôbê, thư 1 & 2 Phêrô, thư 1 & 2 & 3 Gioan và thư Giuđa.
36. c. Thánh Gioan.         
37. c. Thánh Giuse.          
38. a. Sách Sáng thế.                
39. d. Sách Khải Huyền.
40. d. Sách ngôn sứ Malakia.
41. d. Cả a, b và c đúng.
42. c. Đấng Cứu Thế.
43. a. Mạc khải về Thiên Chúa.
44. d. Về đời sống con người.
45. c. Kho tàng kinh nguyện.
46. d. Cả a, b và c đúng.
47. c. Chúa Giêsu.                    
48. a. Chúa Giêsu Kitô.           
49. b. Sách Kinh Thánh. 
50. d. Chỉ a và b đúng.
Gb. Nguyễn Thái Hùng.


 
 Tags: Thánh Kinh, vhtk

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây