TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 48 CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO

Chủ nhật - 02/05/2021 08:30 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   34
"Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người
 trốn sang Aicập,  và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại,
vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!"
VHTK 48 CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO
VUI HỌC THÁNH KINH 48
CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO
Ngày 28 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13-18
 
Tin Mừng
 
Đức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết
 
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!"14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
 
16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa”.
 
 
13  When they had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt,  and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him."
 
14 Joseph rose and took the child and his mother by night and departed for Egypt.
 
15 He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled, "Out of Egypt I called my son."
 
16 When Herod realized that he had been deceived by the magi, he became furious. He ordered the massacre of all the boys inBethlehem and its vicinity two years old and under, in accordance with the time he had ascertained from the magi.
 
17 Then was fulfilled what had been said through Jeremiah the prophet: 18 "A voice was heard in Ramah, sobbing and loud lamentation; Rachel weeping for her children, and she would not be consoled, since they were no more."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 2,16a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
a1. Ai hiện ra báo mộng cho ông Giuse? (Mt 2,13)
a. Ông Môsê.
b. Ngôn sứ Isaia.
c. Sứ thần Chúa.
d. Tổ phụ Ápraham.
 
a2. Ông Giuse phải đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)
a. Ả rập.
b. Syria.
c. Ai Cập.
d. Yemen.
 
a3. Vị vua nào tìm cách giết Hài Nhi? (Mt 2,15)
a. Vua Saun.
b. Vua Đavít.
c. Vua Hêrôđê.
d. Vua Áckhêlau.
 
a4. Khi thấy mình bị lừa, vua Hêrôđê đã làm gì? (Mt 2,16)
a. Nỗi giận đùng đùng.
b. Giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận.
c. Hỏi thăm cặn kẻ các nhà chiêm tinh.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
a5.  "Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mt 2,18)
a. Ngôn sứ Mikha.
b. Ngôn sứ Dacaria.
c. Ngôn sứ Isaia.
d. Ngôn sứ Giêrêmia.
 
 
B.
b1. Hêrôđê là một ông vua thế nào?
a. Độc ác,
b. Vô tài,
c. Bất tướng.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b2. Vì sao vua Hêrôđê tìm cách giết Hài Nhi?
a. Sợ bị lật đổ,
b. Sợ mất quyền, mất chức.
c. Sợ nguy hại cho ngai vàng của mình. 
d. Cả a, b và c đúng.
 
b3. Qua trình thuật này chúng ta thấy đâu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa?
a. Ngài thấu suốt ý định độc ác của vua Hêrôđê.
b.  Báo cho các nhà đạo sĩ biết kế hoạch độc ác của vua Hêrôđê, để họ tìm đường khác trở về quê hương, mà không cần trở lại Giêrusalem gặp vua Hêrôđê.
c. Sai sứ thần báo mộng cho ông Giuse đang đêm trong giấc mộng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!"
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Những vị tử đạo đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo là ai?
a. Thánh Têphanô.
b. Thánh Giacôbê tông đồ.
c. Các thánh anh hài.
d. Thánh Giuse.
 
b5. Khi mừng kính lễ các thánh anh hài chúng ta nhận ra được điều gì từ nơi Thiên Chúa?
a. Thiên Chúa rất mực tốt lành.
b. Thiên Chúa rất mực yêu thương.
c. Không ẩn giấu một chút gian tà và thù hận.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
 
Những gợi ý
 
01. Ông Giuse ở tại Ai cập cho đến khi vua Hêrôđê thế nào? (Mt 2,15)
 
02. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra cho ông Giuse để làm gì? (Mt 2,13)
 
03. Vua Hêrôđê tìm giết ai? (Mt 2,13)
 
04. Ai đã khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa?  (Mt 2,18)
 
05. Ông Giuse đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)
 
06. "Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mt 2,18)
 
07. Ai hiện ra báo mộng cho ông Giuse? (Mt 2,13)
 
08. Ai đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập? (Mt 2,14)
 
09. Vị vua nào tìm cách giết Hài Nhi? (Mt 2,15)
 
10. Những đứa trẻ bị giết từ mấy tuổi trở xuống?  (Mt 2,17)
 
11. Khi thấy mình bị lừa, vua Hêrôđê đã có thái độ gì? (Mt 2,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người
 trốn sang Aicập,  và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại,
vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!"
Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13b
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO
Ngày 28 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13-18
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
Cái chết của Các Thánh Anh Hài
* Tin Mừng thánh Mátthêu 2,16a 
 
"Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống."
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
a1. c. Sứ thần Chúa (Mt 2,13)
a2. c. Ai Cập (Mt 2,13)
a3. c. Vua Hêrôđê (Mt 2,15)
a4. d. Chỉ có a và b đúng. (Mt 2,16)
a5.  d. Ngôn sứ Giêrêmia (Mt 2,18)
 
B.
b1. d. Cả a, b và c đúng
b2. d. Cả a, b và c đúng
b3. d. Cả a, b và c đúng
b4. c. Các thánh anh hài
b5. d. Cả a, b và c đúng
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Băng hà (Mt 2,15)
02. Báo mộng (Mt 2,13)
03. Hài Nhi (Mt 2,13)
04. Rakhen (Mt 2,18)
05Ai cập (Mt 2,13)
06. Giêrêmia (Mt 2,18)
07. Sứ thần Chúa (Mt 2,13)
08. Giuse (Mt 2,14)
09. Hêrôđê (Mt 2,15)
10. Hai (Mt 2,17)  
11. Nỗi giận (Mt 2,16)
 
Hàng dọc : Anh Hài Tử Đạo
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
(VUI HỌC THÁNH KINH 48 :
CHÚA GIÊSU & CÁC NHÂN VẬT TÂN ƯỚC)
 
 

 
 Tags: vhtk 48

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây