TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 48 Cuôc Đời Chúa Giêsu Những dụ ngôn

Chủ nhật - 02/05/2021 04:03 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   33
"Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."
VHTK 48 Cuôc Đời Chúa Giêsu Những dụ ngôn
VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Những dụ ngôn

Tin Mừng thánh Luca 15,11-32

 
Tin Mừng
Dụ ngôn người cha nhân hậu

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.


14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."


11 Then he said, "A man had two sons,12 and the younger son said to his father, 'Father, give me the share of your estate that should come to me.' So the father divided the property between them.
13 After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country where he squandered his inheritance on a life of dissipation.
14 When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need.
15 So he hired himself out to one of the local citizens who sent him to his farm to tend the swine.
16 And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any.
17 Coming to his senses he thought, 'How many of my father's hired workers have more than enough food to eat, but here am I, dying from hunger.
18 I shall get up and go to my father and I shall say to him, "Father, I have sinned against heaven and against you.
19 I no longer deserve to be called your son; treat me as you would treat one of your hired workers."'20 So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him, and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him and kissed him.
21 His son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you; I no longer deserve to be called your son.'22 But his father ordered his servants, 'Quickly bring the finest robe and put it on him; put a ring on his finger and sandals on his feet.
23 Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast,24 because this son of mine was dead, and has come to life again; he was lost, and has been found.' Then the celebration began.
25 Now the older son had been out in the field and, on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing.
26 He called one of the servants and asked what this might mean.
27 The servant said to him, 'Your brother has returned and your father has slaughtered the fattened calf because he has him back safe and sound.'28 He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him.
29 He said to his father in reply, 'Look, all these years I served you and not once did I disobey your orders; yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends.
30 But when your son returns who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughter the fattened calf.'31 He said to him, 'My son, you are here with me always; everything I have is yours.
32 But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again; he was lost and has been found.'"
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết Tin Mừng thánh Luca 5,18b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01.  Trong dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu”, người con xin cha gia tài là ai ? (Lc 15,11…)
a. Con cả.        
b. Con thứ.
c. Con nuôi.     
d. Con hoang.


02.  Người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta làm gì ? (Lc 15,13)
a. Sống phóng đãng.
b. Phung phí tài sản của mình.
c. Đi tìm ngọc quý.
d. Chỉ có a và b đúng.


03. "Khi người con thứ đã ăn tiêu hết sạch, trong vùng ấy xảy ra điều gì? (Lc 15,14)
a. Một nạn đói khủng khiếp.
b. Chiến tranh xảy ra.
c. Lũ lụt bất thường.
d. Cả a, b và c đúng.


04. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh làm gì? (Lc 15,16)
a. Ra vườn hái nho.
b. Ra đồng chăn heo.
c. Lên thuyền đánh cá.
d. Ra ruộng gieo giống.


05. Tại nơi chăn heo, anh ta hồi tâm và tự nhủ điều gì? (Lc 15,17)
a. Người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa.
b. Ta đứng lên, đi về cùng cha.
c. Xin được coi như 1 người làm công cho cha.
d. Cả a, b và c đúng.


06. Thấy con từ đằng xa, người cha thế nào? (Lc 15,20)
a. Chạnh lòng thương.
b. Chạy ra ôm cổ anh.
c. Hôn lấy hôn để.
d. Cả a, b và c đúng.


07. Đây là lời người cha nói lúc người con hoang trở về: (Lc 15,22)
a. Hãy mặc áo đẹp cho cậu.
b. Xỏ nhẫn vào ngón tay.
c. Con ta đã chết mà nay sống lại.
d. Cả a, b và c đúng
.

08. Con vật được người cha làm thịt để ăn mừng. (Lc 15,24)
a. Con dê con.         
b. Chiên béo.
c. Con bê béo.         
d. Đôi chim câu.


09. Trong dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu”, người con cả xin cha mình con vật gì để đãi bạn bè? (Lc 15,11…)
a. Con dê con.        
b. Chiên béo.
c. Con bê béo.         
d. Đôi chim câu.


10. Lời người cha nói với anh cả :  (Lc 15,31-32)
a. Tất cả những gì của cha đều là của con.
b. Em con đây đã chết mà nay lại sống.
c. Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ.
d. Cả a, b và c đúng.III. Ô CHỮ
Những gợi ý

01.  “Tiệc cưới đã sẵn sàng, mà những kẻ được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đàng, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. Đây là dụ ngôn gì ? (Mt 22,1…ss)

02.  “Lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương con là kẻ tội lỗi”. Đây là lời cầu nguyện của ai ? (Lc 18,9-1)

03.  “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa”. Đây là dụ ngôn gì? (Mc 4,24-25ss)

04.  Khi giải nghĩa Dụ Ngôn “Cỏ Lùng”, Đức Giêsu đã ví hạt giống tốt là con cái của … … …  (Mt 13,36…)

05.  “Chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng”. Đây là dụ ngôn gì ? (Mc 4,21-23ss)

06.  Khi giải nghĩa dụ ngôn “Cỏ Lùng”, Chúa Giêsu đã ví người gieo hạt giống tốt là ai ? (Mt 13,36…)

07.  “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên tảng đá góc tường”. Câu này trích trong sách nào ?  (Mt 21,33-45)

08. “Chim trời đến làm tổ trên cành nó”. Đây là dụ ngôn gì ? (Mt 13,31ss)

09.  Tác giả Dụ ngôn “Chiếc Lưới” là ai ? ( Mt 13,17)

10.  “Ngày tận thế đến, các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa”. Đây là dụ ngôn gì ? (Mt 13,47-50)

11.  Khi nạn đói xảy ra, để có cái ăn, người con thứ phải đi làm nghề gì? (Lc 15,11…)

12.  Nước Trời lại cũng giống như chuyện ai đi tìm ngọc đẹp ? (Lc 13,45)

13.  Trong dụ ngôn “Khách Được Mời Xin Kiếu”, người thứ 3 lấy lý do để kiếu là gì ? (Lc 14,20…)
          
14.  “Phàm ai có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi”. Câu này trích trong dụ ngôn nào? (Mt 25,14…ss)


15.  Trong dụ ngôn “Cây Nho Thật”, cây nho thật là ai ?. (Ga 15,1-17)

16. Tác giả Dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” là ai ? (Lc 15,11…)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.”
Tin Mừng thánh Luca 15,24


 GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Lời giải đáp 

Những Dụ Ngôn
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Tình Cha
 * Tin Mừng thánh Luca 5,18b 
"Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Con thứ (Lc 15,11…)
02. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 15,13)
03. a. Một nạn đói khủng khiếp (Lc 15,14)
04. b. Ra đồng chăn heo  (Lc 15,16)
05. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,17)
06. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,20)
07. d. Cả a, b và c đúng. (Lc 15,22)
08. c. Con bê béo  (Lc 15,24)
09. a. Con dê con (Lc 15,11…)
10. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,31-32)
 
III. Ô CHỮ
01.  Tiệc Cưới (Mt 22,1…ss)
02.  Người thu thuế (Lc 18,9-1
03.  Đấu Đong (Mc 4,24-25ss)
04.  Nước Trời (Mt 13,36…)
05.  Cái Đèn (Mc 4,21-23ss)
06.  Con Người (Mt 13,36…)
07.  Thánh Vịnh 118,22-23 (Mt 21,33-45)
08. Hạt Cải (Mt 13,31ss)
09. Matthêu (13,17)
10. Chiếc Lưới (Mt 13,47-50)
11. Chăn heo (Lc 15,11…)
12. Thương gia (Lc 13,45)
13.  Mới cưới vợ (Lc 14,20…)
14.  Những Yến Bạc (Mt 25,14…ss)
15.  Đức Giêsu (Ga 15,1-17)
16.  Luca (15,11…)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Chúa Giêsu
 


 GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 
 Tags: vhtk 48

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây