TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

DANH MỤC Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ sáu - 20/01/2023 01:44 |   1120
Danh mục Lời Chúa Mỗi Ngày

Danh mục Lời Chúa Mỗi Ngày

Danh mục LCMN


 

STT

Lời Chúa Mỗi Ngày

Ghi chú

1

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - A

 

2

 

 

3

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG -C

 

4

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

 

5

Lời Chúa THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG

 

6

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

 

7

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

 

8

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG

 

9

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

 

10

Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A

 

11

 

 

12

Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG -C

 

13

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

 

14

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG

 

15

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG

 

16

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG

 

17

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG

 

18

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG

 

19

Lời Chúa CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – A

 

20

 

 

21

Lời Chúa CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG -C

 

22

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG

 

23

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

 

24

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA VỌNG

 

25

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG

 

26

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG

 

27

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG

 

28

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG -A

 

29

 

 

30

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG -C

 

31

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 MÙA VỌNG

 

32

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA VỌNG

 

33

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG

 

34

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA VỌNG

 

35

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA VỌNG

 

36

Lời Chúa ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

 

37

 

 

38

 

 

39

Lời Chúa CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA -C

 

40

Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 

41

Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 

42

Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 

43

Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 

44

Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 

45

 

 

46

Lời Chúa CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH -A

 

47

 

 

48

Lời Chúa CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH -C

 

49

Lời Chúa THỨ BẢY BÁT NHẬT GIÁNG SINH

 

50

Lời Chúa THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

 

51

Lời Chúa THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH

 

52

Lời Chúa THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH

 

53

Lời Chúa THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

 

54

Lời Chúa THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

 

55

Lời Chúa THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

 

56

 

 

57

 

 

58

Lời Chúa CN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA –C

 

59

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

 

60

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

 

61

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

 

62

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

 

63

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

 

64

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

 

65

Lời Chúa CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – A

 

66

 

 

67

Lời Chúa CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN -C

 

68

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 

69

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 

70

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 

71

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 

72

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 

73

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

 

74

Lời Chúa CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - A

 

75

 

 

76

Lời Chúa CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN -C

 

77

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 

78

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 

79

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 

80

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 

81

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 

82

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

 

83

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – A

 

84

 

 

85

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN -C

 

86

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

 

87

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

 

88

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

 

89

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

 

90

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

 

91

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

 

92

 

 

93

 

 

94

Lời Chúa CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN -C

 

95

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

 

96

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

 

97

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

 

98

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

 

99

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

 

100

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

 

101

 

 

102

 

 

103

Lời Chúa CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN -C

 

104

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

 

105

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

 

106

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

 

107

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

 

108

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

 

109

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

 

110

 

 

111

 

 

112

Lời Chúa CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN -C

 

113

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 

114

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 

115

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 

116

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 

117

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 

118

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 

119

 

 

120

 

 

121

Lời Chúa CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN -C

 

122

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 

123

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

 

124

Lời Chúa THỨ TƯ LỄ TRO

 

125

Lời Chúa THỨ NĂM SAU LỄ TRO

 

126

Lời Chúa THỨ SÁU SAU LỄ TRO

 

127

Lời Chúa THỨ BẢY SAU LỄ TRO

 

128

 

 

129

 

 

130

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA CHAY –C

 

131

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY

 

132

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY

 

133

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY

 

134

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY

 

135

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY

 

136

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY

 

137

 

 

138

 

 

139

Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA CHAY -C

 

140

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY

 

141

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

 

142

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

 

143

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY

 

144

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY

 

145

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY

 

146

 

 

147

 

 

148

Lời Chúa CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – C

 

149

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY

 

150

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY

 

151

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

 

152

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY

 

153

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY

 

154

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY

 

155

 

 

156

 

 

157

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – C

 

158

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY

 

159

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY

 

160

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

 

161

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY

 

162

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY

 

163

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY

 

164

 

 

165

 

 

166

Lời Chúa CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C

 

167

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY

 

168

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY

 

169

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY

 

170

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY

 

171

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY

 

172

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY

 

173

 

 

174

 

 

175

Lời Chúa CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C

 

176

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN THÁNH

 

177

Lời Chúa THỨ BA TUẦN THÁNH

 

178

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN THÁNH

 

179

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN THÁNH

 

180

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN THÁNH

 

181

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 

182

 

 

183

Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH – B

 

184

Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C

 

185

Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

 

186

Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

 

187

Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

 

188

Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH

 

189

Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH

 

190

Lời Chúa THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH

 

191

 

 

192

Lời Chúa CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – B

 

193

 

 

194

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH

 

195

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH

 

196

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH

 

197

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH

 

198

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH

 

199

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH

 

200

 

 

201

Lời Chúa CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B

 

202

Lời Chúa CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – C

 

203

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH

 

204

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH

 

205

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH

 

206

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH

 

207

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH

 

208

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH

 

209

 

 

210

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – B

 

211

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – C

 

212

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH

 

213

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH

 

214

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH

 

215

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

 

216

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

 

217

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

 

218

 

 

219

Lời Chúa CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – B

 

220

Lời Chúa CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – C

 

221

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH

 

222

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

 

223

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

 

224

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH

 

225

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH

 

226

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

 

227

 

 

228

Lời Chúa CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – B

 

229

Lời Chúa CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – C

 

230

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH

 

231

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH

 

232

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH

 

233

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH

 

234

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH

 

235

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

 

236

 

 

237

Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – B

 

238

Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – C

 

239

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH

 

240

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH

 

241

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH

 

242

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH

 

243

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH

 

244

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH

 

245

 

 

246

 

 

247

Lời Chúa CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG – C

 

248

Lời Chúa Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

 

249

Lời Chúa THỨ HAI SAU LỄ HIỆN XUỐNG

 

250

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 

251

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 

252

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 

253

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 

254

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 

255

 

 

256

Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – B

 

257

Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – C

 

258

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 

259

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 

260

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 

261

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 

262

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 

263

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 

264

 

 

265

Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – B

 

266

Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – C

 

267

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 

268

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 

269

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 

270

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 

271

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 

272

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 

273

 

 

274

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – B

 

275

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – C

 

276

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 

277

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 

278

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 

279

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 

280

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 

281

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 

282

 

 

283

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – B

 

284

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – C

 

285

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 

286

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 

287

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 

288

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 

289

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 

290

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

 

291

 

 

292

Lời Chúa CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – B

 

293

Lời Chúa CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – C

 

294

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 

295

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 

296

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 

297

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 

298

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 

299

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 

300

 

 

301

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – B

 

302

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – C

 

303

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 

304

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 

305

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 

306

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 

307

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 

308

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

 

309

 

 

310

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – B

 

311

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – C

 

312

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

 

313

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

 

314

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

 

315

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

 

316

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

 

317

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

 

318

 

 

319

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – B

 

320

 

 

321

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

 

322

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

 

323

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

 

324

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

 

325

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

 

326

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

 

327

 

 

328

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – B

 

329

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – C

 

330

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

 

331

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

 

332

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

 

333

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

 

334

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

 

335

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

 

336

 

 

337

Lời Chúa CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – B

 

338

Lời Chúa CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – C

 

339

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

 

340

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

 

341

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

 

342

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

 

343

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

 

344

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

 

345

 

 

346

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – B

 

347

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – C

 

348

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

 

349

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

 

350

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

 

351

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

 

352

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

 

353

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

 

354

 

 

355

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – B

 

356

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – C

 

357

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

 

358

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

 

359

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

 

360

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

 

361

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

 

362

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

 

363

 

 

364

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – B

 

365

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – C

 

366

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 

367

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 

368

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 

369

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 

370

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 

371

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

 

372

 

 

373

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – B

 

374

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – C

 

375

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 

376

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 

377

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 

378

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 

379

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 

380

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

 

381

 

 

382

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – B

 

383

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C

 

384

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 

385

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 

386

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 

387

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 

388

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 

389

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 

390

 

 

391

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – B

 

392

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – C

 

393

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 

394

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 

395

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 

396

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 

397

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 

398

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

 

399

 

 

400

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – B

 

401

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – C

 

402

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 

403

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 

404

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 

405

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 

406

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 

407

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

 

408

 

 

409

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – B

 

410

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – C

 

411

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 

412

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 

413

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 

414

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 

415

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 

416

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

 

417

 

 

418

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – B

 

419

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – C

 

420

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 

421

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 

422

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 

423

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 

424

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 

425

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 

426

 

 

427

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – B

 

428

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – C

 

429

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

 

430

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

 

431

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

 

432

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

 

433

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

 

434

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

 

435

 

 

436

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – B

 

437

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – C

 

438

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

 

439

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

 

440

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

 

441

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

 

442

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

 

443

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

 

444

 

 

445

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – B

 

446

 

 

447

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 

448

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 

449

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 

450

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 

451

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 

452

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 

453

 

 

454

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – B

 

455

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – C

 

456

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 

457

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 

458

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 

459

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 

460

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 

461

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 

462

 

 

463

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – B

 

464

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – C

 

465

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 

466

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 

467

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 

468

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 

469

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 

470

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây