TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

DANH MỤC Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Thứ tư - 18/01/2023 05:38 |   1185
Danh mục Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Danh mục Tin Mừng Chúa Nhật - Lễ Trọng

Danh mục LC


PHỤNG VỤ NĂM C

STT

Chúa Nhật và Lễ Trọng

Ghi chú

1

CN I Mùa Vọng – Khai mạc THĐGM

 

2

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C

 

3

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C

 

4

Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm C

 

5

Đại lễ CHÚA GIÁNG SINH

 

6

Chúa Nhật LỄ THÁNH GIA THẤT

 

7

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C

 

8

CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa –C

 

9

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm C

 

10

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C

 

11

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C

 

12

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C

 

13

Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C

 

14

Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm C

 

15

Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm C

 

16

Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

 

17

Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C

 

18

Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C

 

19

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm C

 

20

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C

 

21

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C

 

22

Thánh lễ Tiệc Ly

 

23

Tưởng niệm Thương Khó Chúa Giêsu

 

24

Canh thức Vượt Qua

 

25

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C

 

26

Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm C

 

27

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C

 

28

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C

 

29

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C

 

30

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

 

31

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên -C

 

32

CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

33

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

 

34

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

 

35

Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su

 

36

Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm C

 

37

Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm C

 

38

Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm C

 

39

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C

 

40

Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm C

 

41

Chúa Nhật XVIII Thường Niên -Năm C

 

42

Chúa Nhật XIX Thường Niên –Năm C

 

43

Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C

 

44

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C

 

45

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm C

 

46

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C

 

47

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

 

48

Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm C

 

49

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

 

50

Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm C

 

51

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

 

52

Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C

 

53

Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm C

 

54

Chúa Nhật XXXI Thường Niên -Năm C

 

55

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm C

 

56

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C

 

57

Chúa Nhật- Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ

 PHỤNG VỤ NĂM B

STT Chúa Nhật và Lễ Trọng Ghi chú
1 Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B  
2 Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B  
3 Chúa Nhật III Mùa Vọng - Năm B  
4 Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm B  
5 Lễ vọng Giáng Sinh  
6 ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH  
7 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Năm B  
8 Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm B  
9 Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa  
10 Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B  
11 Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B  
12 Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B  
13 Chúa Nhật V Thường Niên - Năm B  
14 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm B  
15 THỨ TƯ LỄ TRO  
16 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B  
17 Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B  
18 Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B  
19 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm B  
20 Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm B  
21 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B  
22 Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B  
23 Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B  
24 Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B  
25 Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B  
26 Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B  
27 Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B  
28 Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B  
29 CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  
30 CN IX TN – Lễ Chúa Ba Ngôi  
31 CN Lễ Mình và Máu Thánh Chúa  
32 Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B  
33 Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm B  
34 Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm B  
35 Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm B  
36 Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm B  
37 Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B  
38 Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm B  
39 Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm B  
40 Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm B  
41 Chúa Nhật XX - LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI  
42 Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm B  
43 Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm B  
44 Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm B  
45 Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B  
46 Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm B  
47 Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B  
48 Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm B  
49 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm B  
50 CN 29 TN-B - LỄ XIN ƠN CHỮA LÀNH  
51 CN30 TN-B - Khánh Nhật Truyền Giáo  
52 Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm B  
53 Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B  
54 CN 33 TN-B – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  
55 CN 34 TN-B – LỄ CHÚA KITÔ VUA  
56    
57    


PHỤNG VỤ NĂM A

STT

Chúa Nhật và Lễ Trọng

Ghi chú

1

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

 

2

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

 

3

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

 

4

Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

 

5

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

 

6

CN -Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

7

Chúa Nhật -Lễ Chúa Hiển Linh

 

8

Chúa Nhật II Thường Niên -Năm A

 

9

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A

 

10

CN-Mùng Một TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

11

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A

 

12

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A

 

13

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

 

14

Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A

 

15

Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A

 

16

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A

 

17

Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A

 

18

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A

 

19

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

 

20

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

 

21

Chúa Nhật Phục Sinh- Năm A

 

22

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A

 

23

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm A

 

24

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm A

 

25

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A

 

26

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A

 

27

Chúa Nhật VII Phục Sinh -Năm A

 

28

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

29

Chúa Nhật IX TN - Chúa Ba Ngôi - Năm A

 

30

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

 

31

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A

 

32

Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm A

 

33

Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A

 

34

Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm A

 

35

Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A

 

36

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm A

 

37

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm A

 

38

Chúa nhật XVIII Thường Niên - Năm A

 

39

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A

 

40

Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm A

 

41

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A

 

42

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

 

43

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A

 

44

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

 

45

Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

 

46

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A

 

47

Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm A

 

48

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A

 

49

Chúa Nhật XXIX Thường Niên –Năm A

 

50

Khánh Nhật Truyền Giáo

 

51

Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm A

 

52

Chúa Nhật XXXI Thường Niên -Năm A

 

53

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm A

 

54

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên –Năm A

 

55

Chúa Nhật XXXIV TN-A: Đức Kitô, Vua Vũ trụ

 

56

 

 

57

 

 

 


PHỤNG VỤ ĐỨC MARIA VÀ CHƯ THÁNH…

STT

Chúa Nhật và Lễ Trọng

Ghi chú

1

Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa

 

2

Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

3

Mồng Một Tết

 

4

Mùng Một Tết

 

5

Mồng Hai Tết

 

6

Mùng Hai Tết

 

7

Mồng Ba Tết

 

8

Mùng Ba Tết

 

9

Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

 

10

THỨ TƯ LỄ TRO

 

11

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria

 

12

Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria

 

13

Thánh Cả Giuse

 

14

Lễ Truyền Tin

 

15

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

 

16

Lễ Thánh Giuse thợ

 

17

Lễ Chúa Hiển Dung -Năm B

 

18

Chúa Hiển Dung -C

 

19

Thánh Nữ Martha

 

20

Thánh Gioakim và thánh Anna

 

21

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

 

22

Thánh Banaba Tông đồ

 

23

Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet

 

24

Đức Maria thăm viếng Bà Elisabeth

 

25

Thánh Matthia Tông đồ

 

26

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông đồ

 

27

Thánh Catarina thành Siêna

 

28

Thánh Maccô - Tác giả sách Tin Mừng

 

29

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

 

30

Các Thiên thần hộ thủ

 

31

Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng

 

32

Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ

 

33

Đức Maria, Mẹ Hội Thánh

 

34

Lễ Thánh Barnaba, tông đồ

 

35

Thánh Antôn Pađôva

 

36

Sinh nhật thánh Gioan Baotixita

 

37

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

 

38

Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ

 

39

Lễ Thánh Tôma, Tông đồ

 

40

Thánh Maria Magđalêna

 

41

Thánh Maria Magđalêna

 

42

Thánh Giacôbê Tông đồ

 

43

Thánh Martha, Maria và Ladarô

 

44

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

 

45

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

46

Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời

 

47

Đức Maria Trinh Nữ Vương

 

48

Thánh Barthôlômêô, tông đồ

 

49

Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết

 

50

Lễ Sinh nhật Đức Maria

 

51

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

 

52

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

 

53

Thánh Mátthêu, tông đồ, thánh sử

 

54

Các TLTT Michael, Gabriel và Raphael

 

55

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 

56

Thánh Luca, Tác giả Sách Tin Mừng

 

57

Thánh Simon và Giuđa, tông đồ

 

58

Các Thánh Nam Nữ

 

59

Lễ Các Thánh Nam Nữ

 

60

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

 

61

Lễ Các Đẳng Linh Hồn

 

62

Cung hiến Thánh đường Latêranô

 

63

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

64

Thánh Anrê, tông đồ

 

65

Thánh Phanxicô Xaviê

 

66

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

67

Lễ vọng Giáng Sinh – Lễ chiều 24/12

 

68

Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi

 

69

Thánh Gioan, Tông đồ

 

70

Các Thánh Anh Hài Tử Đạo

 

71

Lễ Thánh Gia Thất

 

72

Mùng Một TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

73

Mùng Hai Tết Nguyên Đán

 

74

Mùng Ba Tết Nguyên Đán

 

75

Thánh Phaolô tông đồ trở lại

 

76

 

 

77

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây