TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”. (Mc 9, 43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

DANH MỤC VUI HỌC THÁNH KINH

Thứ năm - 12/08/2021 21:17 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   346
"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi." Tv 119, 105
DANH MỤC VUI HỌC THÁNH KINH

DANH MỤC VUI HỌC THÁNH KINHVUI HỌC THÁNH KINH - PHỤNG VỤ NĂM A
 
MÙA VỌNG GIÁNG SINH    
VHTK CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A    
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A    
VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A    
VHTK CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A    
VHTK LỄ GIÁNG SINH A    
VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT -A    
VHTK LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA    
VHTK LỄ HIỂN LINH    
MÙA CHAY PHỤC SINH    
VHTK Thứ Tư Lễ Tro A    
VHTK Chúa Nhật 1 MÙA CHAY A    
VHTK Chúa Nhật 2 MÙA CHAY NĂM A    
VHTK Chúa Nhật 3 MÙA CHAY NĂM A    
VHTK Chúa Nhật 4 MÙA CHAY A    
VHTK Chúa Nhật 5 MÙA CHAY A    
VHTK Chúa Nhật LỄ LÁ  A    
VHTK THỨ NĂM TUẦN THÁNH A    
VHTK THỨ SÁU TUẦN THÁNH A    
VHTK Chúa Nhật Phục Sinh A    
VHTK Chúa Nhật 2 PHỤC SINH A    
VHTK Chúa Nhật 3 PHỤC SINH A    
VHTK Chúa Nhật 4 PHỤC SINH A    
VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh A    
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A    
VHTK Chúa Nhật 7 PHỤC SINH A    
VHTK LỄ  CHÚA THĂNG THIÊN A    
VHTK LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  A    
VHTK CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI    
VHTK LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A    
VHTK LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM A    
MÙA THƯỜNG NIÊN    
VHTK Chúa Nhật  2 THƯỜNG NIÊN A    
VHTK Chúa Nhật 3 TN A    
VHTK Chúa Nhật 4 TN A    
VHTK Chúa Nhật 5 TN A    
VHTK Chúa Nhật 6 TN A    
VHTK Chúa Nhậ7 TN A    
VHTK Chúa Nhật 8 TN A    
VHTK Chúa Nhật 9 TN A    
VHTK Chúa Nhậ10 TN A    
VHTK Chúa Nhật 11 TN A    
VHTK Chúa Nhật 12 TN A    
VHTK Chúa Nhật 13 TN A    
VHTK Chúa Nhật 14 TN A    
VHTK Chúa Nhật 15 TN A    
VHTK Chúa Nhật 16 TNA    
VHTK Chúa Nhật 17 TN A
   
VHTK Chúa Nhật 18 TN A
   
VHTK Chúa Nhật 19 TN A    
VHTK Chúa Nhật 20 TN A    
VHTK Chúa Nhật 21 TN A    
VHTK Chúa Nhật 22 TN A    
VHTK Chúa Nhật 23 TN A    
VHTK Chúa Nhật 24 TN A    
VHTK Chúa Nhật 25 TN A    
VHTK Chúa Nhật 26 TN A    
VHTK Chúa Nhật 27 TN A    
VHTK Chúa Nhật 28 TN A    
VHTK ​​Chúa Nhật 29 TN A    
VHTK Chúa Nhật 30 TN A    
VHTK Chúa Nhật 31 TN A    
VHTK Chúa Nhật 32  TN A    
VHTK Chúa Nhật 33 TN Năm A    
VHTK LỄ CHÚA KITÔ VUA    
     


VUI HỌC THÁNH KINH - PHỤNG VỤ NĂM B
 
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH    
VHTK CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B    
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B    
VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM B    
VHTK LỄ GIÁNG SINH NĂM B    
VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B    
VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B    
VHTK LỄ HIỂN LINH NĂM B    
VHTK LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA    
     
39 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm Mùa Vong B    
     
51 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm Giáng Sinh năm B    
     
     
MÙA CHAY    
VUI HỌC THÁNH KINH Thứ Tư Lễ Tro B    
VHTK CHÚA NHẬT 1 MC B    
VHTK Chúa Nhật 2 MC B    
VHTK CHÚA NHẬT 3 MC B    
VHTK CHÚA NHẬT IV MC B    
VHTK CHÚA NHẬT 5 MC B    
VHTK LỄ LÁ NĂM B    
VHTK THỨ NĂM TUẦN THÁNH B    
VHTK THỨ SÁU TUẦN THÁNH B    
     
VHTK 85 Câu Hỏi - Thưa Mùa Chay B    
VHTK 85 Câu Trắc Nghiệm Mùa Chay B    
VHTK 24 Ô Chữ Mùa Chay B    
     
MÙA PHỤC SINH    
VHTK CHÚA NHẬT PHỤC SINH B    
VHTK CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH B    
VHTK CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B    
VHTK CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B    
VHTK CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH  B    
VHTK CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH -B    
VHTK CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH -B    
VHTK LỄ CHÚA THĂNG THIÊN -B    
VHTK LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG    
VHTK LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B    
VHTK LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ    
VHTK LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU    
     
VHTK 82 Câu Trắc Nghiệm Mùa Phục Sinh B    
VHTK 82 Câu Hỏi Thưa Mùa Phục Sinh B    
VHTK Ô Chữ PS B 1-6    
VHTK PS B Ô CHữ 7-13    
     
VHTK Ô Chữ 19-22 Mùa Phục Sinh B    
     
MÙA THƯỜNG NIÊN    
VHTK CHÚA NHẬT 2 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 4 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 5 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 7 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 8 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 9 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 10 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 18 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 19 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 20 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 21 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 22 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 23 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 24 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 25 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 26 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 27 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 28 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 29 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 30 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 31 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 32 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 33 TN B    
VHTK LỄ CHÚA KITÔ VUA    

VUI HỌC THÁNH KINH - PHỤNG VỤ NĂM C
 
MÙA VỌNG GIÁNG SINH    
VHTK CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG C    
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C    
VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C    
VHTK CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C    
VHTK LỄ GIÁNG SINH C    
VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT C    
VHTK LỄ HIỂN LINH NĂM C    
VHTK LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C    
MÙA CHAY PHỤC SINH    
VHTK Thứ Tư Lễ Tro C    
VHTK Chúa Nhật 1 Mùa Chay C    
VHTK Chúa Nhật 2 Mùa Chay C    
VHTK Chúa Nhật 3 Mùa Chay C    
VHTK Chúa Nhật 4 Mùa Chay C    
VHTK Chúa Nhật 5 Mùa Chay C    
VHTK CHÚA NHẬT LỄ LÁ C    
VHTK THỨ NĂM TUẦN THÁNH C    
VHTK THỨ SÁU TUẦN THÁNH C    
VHTK Chúa Nhật Phục Sinh C    
VHTK Chúa Nhật Phục 2 Sinh C    
VHTK Chúa Nhật 3 Phục Sinh C    
VHTK Chúa Nhật Phục 4 Sinh C    
VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh C    
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh C    
VHTK Chúa Nhật 7 Phục Sinh C    
VHTK Chúa Thăng Thiên C    
VHTK Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C    
VHTK Lễ Chúa Ba Ngôi năm C    
VHTK Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô C    
VHTK Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C    
MÙA THƯỜNG NIÊN    
VHTK Chúa Nhật 2 TN C    
VHTK Chúa Nhật 3 TN C    
VHTK Chúa Nhật 4 TN C    
VHTK ​​​​Chúa Nhật 5 TN C    
VHTK Chúa Nhật 6 TN C    
VHTK Chúa Nhật 7 TN C    
VHTK Chúa Nhật 8 TN C    
VHTK Chúa Nhật 9 TN C    
VHTK Chúa Nhật 10 TN C    
VHTK Chúa Nhật 11 TN C    
VHTK Chúa Nhật 12 TN C    
VHTK Chúa Nhật 13 TN C    
VHTK Chúa Nhật 14 TN C    
VHTK Chúa Nhật 15 TN C    
VHTK Chúa Nhật 16 TN C    
VHTK Chúa Nhật 17 TN C    
VHTK Chúa Nhật 18 TN C    
VHTK Chúa Nhật 19 TN c    
VHTK Chúa Nhật 20 TN C    
VHTK Chúa Nhật 21 TN C    
VHTK Chúa Nhật 22 TN C    
VHTK Chúa Nhật 23 TN C    
VHTK Chúa Nhật 24 TN C    
VHTK Chúa Nhật 25 TN C    
VHTK Chúa Nhật 26 TN C    
VHTK Chúa Nhật 27 TN C    
VHTK Chúa Nhật 28 TN C    
VHTK Chúa Nhật 29 TN C    
VHTK Chúa Nhật 30 TN C    
VHTK Chúa Nhật 31 TN C    
VHTK Chúa Nhật 32 TN C    
VHTK Chúa Nhật 33 TN C    
VHTK Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ    
     


VUI HỌC THÁNH KINH - PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
 
THÁNG GIÊNG    
VHTK THÁNG GIÊNG    
VHTK Lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời Ngày 1. 1    
VHTK Danh Thánh Chúa Giêsu Ngày 3 tháng 1    
VHTK Thánh RAYMUNDO, LINH MỤC Ngày 7 tháng 1    
VHTK Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, ngày 07.1    
VHTK Thánh HILARIO, GM, Tiến Sĩ, Ngày 13 tháng 1    
VHTK Thánh Luca Phạm Viết Thìn, giáo dân, ngày 13.01    
VHTK Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, Giáo dân, ngày 13.01    
VHTK Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, Giáo dân, ngày 13.01    
VHTK Thánh AN TÔN VIỆN PHỤ Ngày 17 tháng 1    
VHTK T. FABIANO và T. SEBATIANO TỬ ĐẠO Ngày 20 tháng 1    
VHTK Thánh ANÊ, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 21 tháng 1    
VHTK Thánh VINH SƠN PHÓ TẾ TỬ ĐẠO Ngày 22 tháng 1    
VHTK Thánh Phanxicô Tế, Lm, ngày 22.01    
VHTK Thánh Matthêu Đậu, Lm, ngày 22.01    
VHTK Thánh PHANXICO SALESIO, GM TIẾN SĨ Ngày 24 tháng 1    
VHTK Thánh PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI Ngày 25.1.    
VHTK Thánh TIMOTHE & THÁNH TITO Ngày 26.1    
VHTK Thánh ANGELA MERICI TRINH NỮ Ngày 27 tháng 1    
VHTK Thánh TÔMA AQUINO, TIẾN SĨ Ngày 28 tháng 1    
VHTK Thánh Tôma Khuông, Lm, ngày 30.01    
VHTK Thánh GIOAN BOSCO, Linh Mục Ngày 31 tháng 1    
THÁNG HAI    
VHTK THÁNG 2    
VHTK LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐẾN THÁNH Ngày 02.2    
VHTK Thánh Gioan Ven, Lm, ngày 02.02    
VHTK LỄ Thánh AGATHA, Trinh nữ tử đạo Ngày 5 tháng 2    
VHTK LỄ Thánh PHAOLÔ MIKI, và các bạn tử đạo Ngày 6 tháng 2    
VHTK Thánh SCHOLASTICA, Trinh nữ Ngày 10 tháng 2    
VHTK Lễ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC Ngày 11 tháng 2    
VHTK Thánh Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, Lm, ngày 13.02    
VHTK Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Lm, ngày 13.02    
VHTK LỄ Thánh CYRILLO và MÊTHÔĐIÔ, Giám...    
VHTK LỄ Thánh PHÊRÔ ĐAMIANÔ, GM, Tiến sĩ Ngày 20 tháng...    
VHTK LỄ LẬP TÔNG TÒA Thánh PHÊRÔ Ngày 22 tháng 2    
VHTK LỄ Thánh POLYCARPÔ, GM tử đạo Ngày 23  tháng 2    
THÁNG BA    
VHTK THÁNG 3 KÍNH Thánh GIUSE    
VHTK Thánh PÊPÊTUA & FÊLICITA tử đạo Ngày 7 tháng 3    
VHTK Thánh GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ Ngày 8 tháng 3    
VHTK Thánh PHANXICA RÔMA, nữ tu Ngày 9 tháng 3    
VHTK Thánh Đaminh Cẩm, Lm, ngày 11.3    
VHTK Thánh CYRILLO GIERUSALEM, GM Tiến Sĩ Ngày 18.3    
VHTK LỄ Thánh GIUSE Ngày 19.3    
VHTK LỄ TRUYỀN TIN Ngày 25.3    
THÁNG TƯ    
VHTK THÁNG TƯ TIN MỪNG PHỤC SINH    
VHTK Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, Lm, ngày 02.4    
VHTK Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu Ngày 02 tháng 04    
VHTK Thánh ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ Ngày 4 tháng 4    
VHTK Thánh VINH SƠN FERRIE, Linh Mục Ngày 5 tháng 4    
VHTK Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Lm, ngày 06.4    
VHTK Thánh GIOAN LASAN, Linh Mục Ngày 7 tháng 4    
VHTK TThánh GIOAN LASAN, LM Ngày 7 tháng 4    
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Lm ngày 07.4    
VHTK Thánh STANISLAÔ, GM Tử Đạo Ngày 11 tháng 4    
VHTK Thánh STANISLAÔ, Giám Mục Tử Đạo Ngày 11 tháng 4    
VHTK Thánh MARTINÔ I, GH Tử Đạo Ngày 13 tháng 4    
VHTK Thánh MARTINÔ I, GH Tử Đạo Ngày 13. 4    
VHTK Thánh ANSELMÔ GM, Tiến Sĩ Ngày 21 tháng 04    
VHTK Thánh ANSELMÔ Gm, Tiến Sĩ Ngày 21 tháng 04    
VHTK Thánh GIÔRGIO (GEORGE) TỬ ĐẠO Ngày 23 tháng 4    
VHTK Thánh GIÔRGIO (GEORGE) TỬ ĐẠO Ngày 23 tháng 4    
VHTK Thánh FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA Tử Đạo Ngày 24 tháng 04    
VHTK Thánh FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA Tử Đạo Ngày 24 tháng 04    
VHTK Thánh SỬ MÁCCÔ Ngày 25 tháng 4    
VHTK Thánh SỬ MÁCCÔ Ngày 25 tháng 4    
VHTK Louis Marie Grignion De Montfort, LM Ngày 28 tháng 4    
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng, ngày 28.4    
VHTK Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Lm, ngày 28.4    
VHTK Thánh Gioan B. Đinh Văn Thành, thầy giảng, ngày 28.04    
VHTK TH CATARINA SIENA TRINH NỮ TIẾN SĨ Ngày 29 tháng 4    
VHTK Thánh PIO V, Giáo Hoàng Ngày 30 tháng 4    
VHTK Thánh Giuse Tuân, Lm, ngày 30.4    
THÁNG NĂM    
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 5    
VHTK Thánh Augustinô Schoeffler Đông, Lm, ngày 01.5    
VHTK Thánh Gioan Louis Bonnard Hương, Lm, ngày 01.5    
VHTK Thánh ATHANASIÔ, Gm tiến sĩ Ngày 2 tháng 5    
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân, ngày 02.5    
VHTK TH PHILIPPHÊ & GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Ngày 3.5    
VHTK Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển, Lm, ngày 09.5    
VHTK Thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm, giáo dân, ngày 11.5    
VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5    
VHTK Thánh MÁTTHIA  TÔNG ĐỒ Ngày 14 tháng 5    
VHTK Thánh GIOAN I, Giáo Hoàng tử đạo Ngày 18 tháng 5    
VHTK Thánh BERNADINÔ SIÊNA LM Ngày 20 tháng 5    
VHTK Thánh Micae Hồ Đình Hy, Giáo dân, ngày 22.5    
VHTK Thánh Lôrensô Ngôn, giáo dân, ngày 22.5    
VHTK Thánh BÊDA, linh mục tiến sĩ Ngày 25 tháng 5    
VHTK Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng, ngày 25.5    
VHTK Thánh PHILIPPHÊ NÊRI, linh mục Ngày 26 tháng 5    
VHTK Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, Lm, ngày 26.5    
VHTK Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, giáo dân, ngày 26.5    
VHTK Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân, ngày 28.5    
VHTK ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT Ngày 31.5    
THÁNG SÁU    
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG SÁU    
VHTK Thánh Giuse Túc, giáo dân, ngày 01.6    
VHTK Thánh ĐaMinh Ninh, Giáo dân. 02.6    
VHTK Thánh Phaolô Đổng, giáo dân, ngày 03.6    
VHTK Thánh Đaminh Huyên, giáo dân, ngày 05.6    
VHTK Thánh Luca Vũ Bá Loan, Lm, ngày 05.06    
VHTK Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân, ngày 05.6    
VHTK Thánh Đaminh Toại, giáo dân, ngày 05.6    
VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân, ngày 06.6    
VHTK Thánh Vincentê Dương, giáo dân, ngày 06.6    
VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, ngày 06.6    
VHTK Thánh BANABA TÔNG ĐỒ Ngày 11.6    
VHTK Thánh ĐAMINH SAVIO Ngày 12.6    
VHTK Thánh Augustinô Phan Viết Huy, giáo dân, ngày 12.6    
VHTK Thánh Nicôla Bùi  Đức Thể, giáo dân, 12.6    
VHTK Thánh ANTON PADUA Ngày 13 tháng 6    
VHTK Thánh Đaminh Nguyên, Giáo dân, ngày 16.6    
VHTK Thánh Đaminh Nhi, giáo dân, ngày 16.6    
VHTK Thánh Vincentê Tương, Giáo dân, ngày 16.6    
VHTK Thánh Anrê Tường, giáo dân, ngày16.6    
VHTK Thánh Phêrô  Đa, giáo dân, ngày17.6    
VHTK Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngày 24 tháng 6    
VHTK Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, ngày 25.6    
VHTK Thánh Đaminh Henares Minh, Gm, ngày 25.06    
VHTK Thánh Tôma Toán, Thầy giảng, ngày 27.6    
VHTK Thánh PHÊRÔ & PHAOLÔ Ngày 29 tháng 6    
VHTK Thánh Vincentê Đỗ Yến, Lm, ngày 30.06    
THÁNG BẢY    
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 7    
VHTK Thánh TÔMA TÔNG ĐỒ Ngày 3 tháng 7    
VHTK Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Lm, ngày 03.07    
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng, ngày 04.07    
VHTK  Thánh Maria Goretti, Tr. nữ tử đạo Ngày 6 tháng 7    
VHTK Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, giáo dân, ngày 10.7    
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng,ngày 10.07    
VHTK Thánh BENEDICTO VIỆN PHỤ Ngày 11 tháng 7    
VHTK Thánh BENEDICTO VIỆN PHỤ Ngày 11 tháng 7    
VHTK Thánh Clêmentê Inhaxiô Hy, Gm, ngày 12.07    
VHTK Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Lm, ngày12.07    
VHTK Thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, ngày 12.7    
VHTK Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, giáo dân, ngày 15.7    
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Lm, ngày 15.7    
VHTK LỄ ĐỨC MẸ NÚI CARMELO Ngày 16 tháng 7    
VHTK Thánh Đaminh Đinh Đạt, giáo dân, ngày 18.7    
VHTK Thánh Giuse M. Diaz Sanjuro An, Gm, ngày 20.7    
VHTK Thánh MARIA MADALENA Ngày 22 tháng 7    
VHTK Thánh MARIA MADALENA Ngày 22 tháng 7    
VHTK Thánh Giuse Fernandez Hiền, linh mục. 24.7    
VHTK Thánh GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Ngày 25 tháng 7    
VHTK Thánh GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Ngày 25 tháng 7    
VHTK Thánh GIOAKIM VÀ ANNA Ngày 26 tháng 7    
VHTK Thánh GIOAKIM VÀ ANNA Ngày 26 tháng 7    
VHTK Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, ngày 26.7    
VHTK Th Giuse M. G Sampedro Xuyên, Gm, ngày 28.7    
VHTK Thánh NỮ MÁCTA Ngày 29.7    
VHTK Thánh Ữ MÁCTA Ngày 29.7    
VHTK Thánh IGNATIO LOYOLA, LM Ngày 31.7    
VHTK Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, Giáo dân, ngày 31.07    
VHTK Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Lm, ngày 31.7    
THÁNG TÁM    
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 8    
VHTK T. ALPHONSO MARIA LIGOURI GM, TIẾN SĨ Ngày 1.8    
VHTK Thánh Bênadô Vũ Văn Duệ, Lm, ngày 01.8    
VHTK Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, Lm, ngày 01.8    
VHTK T. GIOAN MARIA VIANNEY Ngày 4.8    
VHTK Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Maria Ngày 5.8    
VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG A Ngày 6.8    
VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG B Ngày 6.8    
VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG C Ngày 6.8    
VHTK THÁNH ĐAMINH Ngày 8. 8    
VHTK T. LAURENSÔ PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO Ngày 10.8    
VHTK Thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân, ngày 12.8    
VHTK Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Giáo dân, ngày 12.08    
VHTK Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, Lm, ngày 12.8    
VHTK T. MAXIMILIEN M. KOLBE TỬ ĐẠO Ngày 14.8    
VHTK ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI Ngày 15.8    
VHTK LỄ ĐỨC MẸ LA VANG Ngày 15.8    
VHTK T. PIÔ X GIÁO HOÀNG Ngày 21.8    
VHTK Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Lm, ngày 21.08    
VHTK ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG Ngày  22.8    
VHTK T.BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ Ngày 24.8    
VHTK THÁNH NỮ MÔNICA Ngày 27. 8    
VHTK THÁNH AUGUSTINÔ Ngày 28.8    
VHTK T. GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT Ngày 29.8    
THÁNG CHÍN    
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 9    
VHTK T. GRÊGÔRIÔ CẢ Giáo hoàng, tiến sĩ Ngày 3.9    
VHTK Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, ngày 05.9    
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, Lm, ngày 05.9    
VHTK SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA Ngày 8.9    
VHTK DANH THÁNH ĐỨC MARIA Ngày 12.9    
VHTK THÁNH GIOAN KIM KHẨU Ngày 13.9    
VHTK LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ Ngày 14.9    
VHTK ĐỨC MẸ SẦU BI Ngày 15.9    
VHTK T. CORNELIO, GH và T. CYPRIANO, GM TỬ ĐẠO Ngày 16.9    
VHTK Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Lm, ngày 17.09    
VHTK Thánh Đaminh Trạch (Đoài), Lm, ngày 18.9    
VHTK T. ANRÊ KIM TAEGON và CÁC BẠN TỬ ĐẠO Ngày 20.9    
VHTK Thánh Gioan Charles Cornay Tân, Lm, ngày 20.9    
VHTK T. MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ Ngày 21.9    
VHTK Thánh Phanxicô Phan, Lm, ngày 21. 9    
VHTK Thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, ngày 21.9    
VHTK T. Cosma và Đamianô tử đạo Ngày 26.9    
VHTK T. VINH SƠN ĐỆ PHAO LÔ Ngày 27.9    
VHTK Thánh Venceslao, Tử đạo Ngày 28.9    
VHTK CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Ngày 29.9    
VHTK T. GIÊRÔNIMÔ Lm tiến sĩ Ngày 31.9    
THÁNG MƯỜI    
VHTK THÁNG 10    
VHTK thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, ngày 01.10    
VHTK Lễ Thiên Thần Hộ Thủ, ngày 02.10    
VHTK thánh Phanxicô Assisi, ngày 04.10    
VHTK Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân, ngày 06.10    
VHTK thánh Dionysio và các bạn tử đạo, ngày 09.10    
VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, ngày 11.10    
VHTK Thánh Phêrô Lê Tùy, Lm, ngày 11.10    
VHTK thánh Margarita M. Alacoque, Ðồng Trinh, ngày 13.10    
VHTK thánh Callistô I, Giáo hoàng, ngày 14.10    
VHTK thánh Têrêsa Avila, Tiến sĩ, ngày 15.10    
VHTK thánh Inhaxiô Antiôkia, GM Tử đạo, ngày 17.10    
VHTK Thánh Phanxicô Kính, Lm, ngày 17.10    
VHTK Thánh Luca, Thánh sử, ngày 18.10    
VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 22.10    
VHTK Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân, ngày 23.10    
VHTK Thánh Giuse Lê Đăng Thị, giáo dân, ngày 24.10    
VHTK thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ, ngày 28.10    
VHTK Thánh Gioan Đạt, Lm, ngày 28.10    
THÁNG MƯỜI MỘT    
VHTK Các Thánh Nam Nữ, ngày 01.11    
VHTK Thánh Phêrô Almato Bình, Lm, ngày 01.11    
VHTK Thánh Valentinô Berrio Ochoa Vinh,Gm, ngày 01.11    
VHTK Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời, ngày 02.11    
VHTK thánh Martinô Porres, tu sĩ, ngày 03.11    
VHTK Thánh Phêrô Bắc, Lm, ngày 03.11    
VHTK thánh Carôlô Borrêmêô, GM, ngày 04.11    
VHTK Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, Lm, ngày 05.11    
VHTK Thánh Henricô Gia, Lm, ngày 07.11    
VHTK Thánh Vincentê Lê Quang Liêm, Lm, ngày 07.11    
VHTK Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân, ngày 08.11    
VHTK Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, Lm, ngày 08.11    
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, Lm, ngày 08.11    
VHTK Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, Lm, ngày 08.11    
VHTK Thánh Martinô Thọ, giáo dân, ngày 08.11    
VHTK thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11    
VHTK thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11    
VHTK thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11    
VHTK Thánh Cuénot Thể, Gm, ngày 14.11    
VHTK thánh Albertô Giám Mục Tiến Sĩ, ngày 15.11    
VHTK thánh Nữ Margarita Scotland, ngày 16.11    
VHTK thánh nữ Êlisabét Hunggari, ngày 17.11    
VHTK Thánh Phanxicô Xaviê Cần, thầy giảng, ngày 20.11    
VHTK Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, ngày 21.11    
VHTK thánh Cêcilia Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 22.11    
VHTK thánh Clêmentê I Giáo Hoàng Tử Đạo, ngày 23.11    
VHTK Các Thánh Tử Đạo Việt Nam , ngày 24.11    
VHTK Thánh Phêrô Borie Cao, GM, ngày 24.11    
VHTK Thánh Vincentê Nguyễn Thế Điểm, Lm, ngày 24.11    
VHTK Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, Lm, ngày 24.11    
VHTK thánh Catarina Alexandria Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 25.11    
VHTK Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, Lm, ngày 26.11    
VHTK Thánh Giêrônimô Hermosilla Liêm, Gm, ngày 26.11    
VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên, Lm, ngày 26.11    
VHTK Thánh Anrê Trần Văn Trông, Giáo dân, ngày 28.11    
VHTK Thánh Anrê Tông Đồ, ngày 30.11    
VHTK Thánh Giuse Du, Lm, ngày 30.11    
THÁNG MƯỜI HAI    
VHTK Thánh Phanxicô Xaviê, ngày 03.12    
VHTK Thánh Gioan Đamas LM Tiến Sĩ, ngày 04.12    
VHTK Thánh Nicôla Giám Mục, 06.12    
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng, ngày 06.12    
VHTK Thánh Ambrôsiô Giám Mục Tiến Sĩ, ngày 07.12    
VHTK Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12    
VHTK Thánh Đamasô I Giáo Hoàng. ngày 11.12    
VHTK Lễ Đức Mẹ Guadalupe, ngày 12.12    
VHTK Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Giáo dân, ngày 12.12    
VHTK Thánh Lucia, Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 13.12    
VHTK Thánh Gioan Thánh Giá, LM Tiến Sĩ, ngày 14.12    
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Đường, Thầy giảng, ngày 18.12    
VHTK Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng, ngày 18.12    
VHTK Thánh Phêrô Vũ Văn Truật, Thầy giảng, ngày 18.12    
VHTK Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân, ngày 19.12    
VHTK Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, Giáo dân, ngày 19.12    
VHTK Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, Lm, ngày 19.12    
VHTK Thánh Đaminh Bùi Văn Úy, Thầy giảng, ngày 19.12    
VHTK Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, Thầy giảng, ngày 19.12    
VHTK Thánh Phêrô Canisiô, LM Tiến Sĩ, ngày 21.12    
VHTK Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, Lm, ngày 21.12    
VHTK Thánh Phêrô Trương Văn Thi, Lm, ngày 21.12    
VHTK Thánh Gioan Kenty, Linh Mục, ngày 23.12    
VHTK Chúa Giáng Sinh A, ngày 25.12    
VHTK Thánh Têphanô, Tử Đạo Tiên Khởi, ngày 26.12    
VHTK Thánh Gioan Tông Đồ, ngày 27.12    
VHTK Các Thánh Anh Hài Tử Đạo, ngày 28.12    
VHTK Thánh Tôma Becket, GM Tử Đạo, ngày 29.12    
VHTK Thánh Silvestrê I, Giáo Hoàng, ngày 31.12    

VUI HỌC THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM, Ô CHỮ
 
VHTK 66 Gia Đình Trò Chơi và Ô Chữ    
VHTK 66 Gia Đình trong KT - 166 câu Trắc Nghiệm    
VHTK 66 Gia Đình trong Kinh Thánh - 166 câu Hỏi Thưa    
VHTK 67 Ô CHỮ BỐN TIN MỪNG    
VHTK 67 BỐN TIN MỪNG 321 Câu Trắc Nghiệm    
VHTK 67 BỐN TIN MỪNG 321 Câu Hỏi Thưa    
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Trắc Nghiệm 4    
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Trắc Nghiệm 3    
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ươc) 365 Câu Trắc Nghiệm 2    
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước 365 Câu Trắc Nghiệm 1    
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Hỏi Thưa 3    
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Hỏi Thưa 2    
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Hỏi Thưa 1    
VHTK 69 TIN MỪNG MÁCCÔ TRÒ CHƠI và Ô CHỮ    
VHTK 69b TIN MỪNG MÁCCÔ 395 Câu Trắc Nghiệm 4    
     
VHTK 12 Ô Chữ Mùa Vọng B    
VHTK 12 Ô Chữ Mùa Giáng Sinh B    
     
74 Câu Trắc Nghiệm Giáng Sinh & Thời Thơ Ấu Của Đức Giêsu    
74 Câu Hỏi Thưa Giáng Sinh và Thời Thơ Ấu Của Đức Giêsu    
     
     
Mùa Vọng & Giáng Sinh Ô Chữ 1-10    
72 Câu Trắc Nghiệm Mùa Vọng & Giáng Sinh    
72 CÂU HỎI THƯA MÙA VỌNG & GIÁNG SINH    
75 Câu Trắc Nghiệm Mùa Chay & Phục Sinh    
75 Câu Hỏi Thưa Mùa Chay & Phục Sinh    
VHTK 48 CUỘC ĐỜI ĐỨC MARIA    
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu: Phục Sinh    
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu: Thương khó    
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu Những Phép Lạ    
VHTK 48 Cuôc Đời Chúa Giêsu Những dụ ngôn    
VHTK 48 Cuộc đời  Chúa Giêsu Những giáo huấn    
VHTK 01 Những Phụ Nữ Trong Thánh Kinh 147 Câu Trắc Nghiệm    
VHTK 01 Những Phụ Nữ Trong Thánh Kinh 147 Câu Hỏi Thưa    
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu: Thời Thơ ấu    
VHTK 48 Chúa Giêsu và Nhân Vật Tân Ước    
VHTK 01 Phụ Nữ Trong Thánh Kinh Ô Chữ 1-5    
VHTK 51 Ô CHỮ THÁNH KINH TÂN ƯỚC    
VHTK 51 Thánh Kinh Tân Ước 91 Câu Trắc Nghiệm B. Cuộc Đời...    
VHTK 51 Thánh Kinh Tân Ước 51 Câu Trắc Nghiệm A. Tổng Quát    
VHTK 51 Thánh Kinh Tân Ước 91 Câu Hỏi Thưa B. Cuộc Đời Chúa...    
VHTK 51 THÁNH KINH TÂN ƯỚC  51 Câu Hỏi Thưa A. TỔNG QUÁT     
VHTK 50 Câu Hỏi Trắc Nghiệm về Thánh Giuse     
VHTK 50 Câu Hỏi Thưa về Thánh Giuse     
     
     
VHTK Rèn Luyện Tư Duy Gia phả Đức Giêsu Kitô theo Mátthêu...    
     
     
20 Ô Chữ VHTK Mùa Chay A    
79 Câu Trắc Nghiệm VHTK Mùa Chay A    
79 Câu Hỏi Thưa VHTK Mùa Chay A    
VHTK 10 Ô Chữ Mùa Vọng A    
VHTK Mùa Vọng A 38 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm    
VHTK 48 CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO    
VHTK 48 THÁNH MARIA MADALENA    
VHTK 48 THÁNH NỮ MÁCTA    
VHTK THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA    
VHTK 48 THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI    
VHTK 48 THÁNH BANABA TÔNG ĐỒ    
VHTK 48 THÁNH LUCA, THÁNH SỬ    
VHTK 48  THÁNH SỬ MÁCCÔ    
VHTK 48  THÁNH TIMÔTHÊ & THÁNH TITÔ    
VHTK 48 CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ    
VHTK 48 CUỘC ĐỜI THÁNH GIUSE    
VHTK 69b TIN MỪNG MÁCCÔ 395 Câu Trắc Nghiệm 3    
VHTK 69b TIN MỪNG MÁCCÔ 395 Câu Trắc Nghiệm 2    
VHTK 69 Tin Mừng Máccô 395 Câu Trắc Nghiệm (1)    
VHTK 69 Tin Mừng Máccô 395 Câu Trắc Nghiệm (1)    
VHTK 69 Tin Mừng Máccô 395 Câu Hỏi Thưa (2)    
VHTK 69 Tin Mừng Máccô 395 Câu Hỏi Thưa (1)    
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 Câu Trắc Nghiệm (3)    
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 Câu Trắc Nghiệm (2)    
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 Câu Trắc Nghiệm (1)    
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 câu Hỏi Thưa (2)    
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 câu Hỏi Thưa (1)    
VHTK 70 Ô chữ thánh Mátthêu 1-7    
VHTK 10 Ô CHỮ MÙA VỌNG C     
VHTK 12 Ô Chữ Giáng Sinh Năm C    
20 Ô Chữ Vui Học Thánh Kinh Phục Sinh A    
77 Câu Trắc Nghiệm VHTK Phục Sinh A    
77 Câu Hỏi Thưa VHTK Phục Sinh A    
VHTK 12 Ô Chữ Mùa Phục Sinh Năm C      
VHTK 57 Câu Trắc Nghiệm Mùa Phục Sinh C    
VHTK 57 Câu Hỏi Thưa Mùa Phục Sinh Năm C    
VHTK 12 Ô Chữ Mùa Chay Năm C    
VHTK 70 Câu Trắc Nghiệm Mùa Chay năm C    
VHTK 70 Câu Hỏi Thưa Mùa Chay năm C    
45 Câu Hỏi Thưa Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.    
45 Câu Trắc Nghiệm Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.    
4 Ô Chữ Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.    
     
     


VHTK VỀ THÁNH LỄ NGOẠI THƯỜNG, ĐỨC MẸ, CHƯ THÁNH, NGÔN SỨ,…
 
THÁNH LỄ NGOẠI THƯỜNG    
VHTK CN KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA    
     
     
ĐỨC MẸ    
VHTK LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ    
VHTK ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH Thứ hai, sau Lễ Hiện...    
VHTK TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ    
VHTK ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH    
VHTK TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ    
VHTK ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH    
VHTK Lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 07.10    
     
CHƯ THÁNH    
VHTK CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ    
VHTK LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ    
VHTK CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ    
VHTK CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ    
     
     
     
NGÔN SỨ,…    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ DA-CA-RI-A    
VUI HỌC THÁNH KINH THƯ KÝ BA-RÚC    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ GIÊ-RÊ-MI-A (650-570)    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ I-SAI-A    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ GIÔ-NA    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ A-MỐT    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ ĐA-NI-EN    
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG GIÓP    
VUI HỌC THÁNH KINH GIA ĐÌNH ÔNG TÔ-BI-A    
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG SI-MÔN (143-134)    
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG GIÔ-NA-THAN (160-143)    
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG GIU-ĐA MA-CA-BÊ (166-160)    
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG MÁT-TÍT-GIA    
VUI HỌC THÁNH KINH TỔNG ĐỐC NƠ-KHE-MI-A    
VUI HỌC THÁNH KINH TƯ TẾ ÉT-RA (480-440)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA XÍT-KI-GIA (598-587)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA HÔ-SÊ (732-724)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA GIÔ-SI-GIA (640-609)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA GIƠ-HÔ-SA-PHÁT (870-849)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA GIÔ-ÁT (835-796)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA GIÊ-HU (841-814)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA A-KHÁP (874-853)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA A-XA (911-870)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA GIA-RÓP-AM (931-910)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA RƠ-KHÁP-AM (931-913)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA SA-LÔ-MÔN (970-931)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA ĐA-VÍT (1010-970)    
VUI HỌC THÁNH KINH VUA SA-UN (1037-1012)    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ Ê-LI-SA     
VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GIÔ-SUÊ    
VUI HỌC THÁNH KINH TƯ TẾ A-HA-RON    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ MÔSÊ    
VHTK CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ GIUSE    
VHTK CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ GIACÓP    
VHTK CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ IXAÁC    
VUI HỌC THÁNH KINH TỔ PHỤ ÁPRAHAM    
VUI HỌC THÁNH KINH CUỘC ĐỜI ÔNG NÔÊ    
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG AĐAM - BÀ EVÀ    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ Ê-LI-A    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ SA-MU-EN    
VUI HỌC THÁNH KINH BÀ GIU-ĐI-THA    
VUI HỌC THÁNH KINH HOÀNG HẬU ÉT-TE    
VUI HỌC THÁNH KINH BÀ RÚT    
VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GÍPTÁC    
VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GHÍT-ÔN    
VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH SAM-SON    
VUI HỌC THÁNH KINH NỮ NGÔN SỨ ĐƠ-VƠ-RA    
VUI HỌC THÁNH KINH NGÔN SỨ HÔ-SÊ    
Vui Học Chúa Nhật 11 TN B    
     
     

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây